Regulamin korzystania z systemu B4SPORTONLINE

Definicje

 1. B4SPORT – marka odpowiedzialna za administrację systemu B4SPORTONLINE, należy do firmy KAELMO Rafał Moś z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. B.B.O.N. 4/15, NIP: 9532114424..

 2. Platforma B4SPORTONLINE – platforma typu marketplace, która dla Organizatorów wydarzeń służy do całościowego zarządzania wydarzeniami, a w szczególności tworzeniaem stron wydarzeń, rejestracji uczestników, sprzedaży Produktów, pobierania płatności, komunikacji z uczestnikami wydarzenia, natomiast dla Uczestników i Użytkowników służy do wyszukiwania wydarzeń, zgłaszania w nich uczestnictwa oraz dokonywania zakupu Produktów oferowanych przez Organizatorów i Dostawców.

 3. Organizator – osoba fizyczna, firma, instytucja bądź inna grupa formalna, która jest organizatorem wydarzenia, a jednocześnie użytkownikiem platformy B4SPORTONLINE.

 4. Dostawca – osoba fizyczna, firma, instytucja bądź inna grupa formalna, która oferuje Produkty możliwe do zakupienia w ramach Marketplace na platformie B4SPORTONLINE.

 5. Sprzedający – Organizator lub Dostawca.

 6. Uczestnik – osoba zarejestrowana wydarzenie udostępnione na platformie B4SPORTONLINE.

 7. Użytkownik – osoba posiadająca konto na B4SPORTONLINE, może to być zarówno Organizator (administrator wydarzenia), Dostawca oferujący Produkty w ramach Marketplace, Użytkownik nabywający Produkty Dostawcy jak i Uczestnik Wydarzenia.

 8. Wydarzenie – Bieg, Turniej, Wyścigi lub inna forma wydarzenia sportowego oraz pozasportowego stworzone na platformie B4SPORTONLINE przez Organizatora, na które mogą zapisywać się Uczestnicy / Użytkownicy.

 9. Produkty – towary lub usługi oferowane przez Organizatorów oraz Dostawców na platformie B4SPORTONLINE w ramach Marketplace.

 10. Marketplace – miejsce umożliwiające zakup Produktów przez Uczestników wydarzeń lub Użytkowników Platformy B4SPORTONLINE; cechą charakterystyczną Marketplace jest możliwość dokonania jednej zapłaty za zakupy dokonane u wielu Dostawców / Organizatorów.

Zasady ogólne

 1. Platforma B4SPORTONLINE ma na celu usprawnić Organizatorom zarządzanie wydarzeniami oraz Dostawcom sprzedaż Produktów, w tym umożliwić tworzenie strony wydarzenia, tworzenie formularza zapisów na wydarzenie, tworzenie strony produktu, dokonywanie płatności, publikowanie wyników i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi wydarzenia przez Organizatorów.

 2. Uczestnik rejestrujący się na platformie B4SPORTONLINE, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia, na które się zapisał. 

 3. Użytkownik zakładający konto na platformie B4SPORTONLINE, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ulepszonego korzystania z platformy. 

 4. Zgody te są wyłączną podstawą przechowywania danych na platformie B4SPORTONLINE. 

 5. Uczestnik rejestrując się do udziału w wydarzeniu, akceptuje jego regulamin i warunki postawione przez Organizatora.

 6. Uczestnik dokonując zakupu produktów oferowanych przez Dostawcę akceptuje regulamin i warunki sprzedaży produktów zdefiniowane przez Dostawcę.

 7. B4SPORT jest dostawcą platformy zarządzania wydarzeniami dla Uczestników i Organizatorów i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za organizację wydarzenia, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.

 8. Korzystanie przez Uczestników / Użytkowników z możliwości dokonania zakupów produktów w ramach Marketplace ma charakter nieodpłatny.

 9. B4SPORT występujący w roli właściciela Platformy B4SPORTONLINE nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w B4SPORTONLINE. B4SPORT poprzez platformę zakupową Marketplace prezentuje oraz informuje o Produktach dostępnych u Dostawców / Organizatorów współpracujących z B4SPORT w ramach Marketplace.

 10. B4SPORT nie odpowiada za opisy, dane techniczne oraz specyfikacje Produktów zamieszczone w ramach Marketplace. Informacje te nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 11. Informacje dotyczące cen oraz opisy Produktów pochodzą od Dostawców / Organizatorów.

 12. B4SPORT dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące cen i dostępności prezentowane w ramach Marketplace były przedstawiane przez Dostawców / Organizatorów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W ramach oferty zamieszczonej przez Dostawcę / Organizatora w ramach Marketplace każdorazowo uwidoczniona jest dostępność Produktów oraz przewidywany czas jego dostawy do Użytkownika / Uczestnika.

 13. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem / Uczestnikiem, a Dostawcą / Organizatorem odbywa się na warunkach określonych przez Dostawcę / Organizatora. B4SPORT nie odpowiada za dostawę Produktu oraz przebieg transakcji.

 14. W przypadku niedostępności Produktu lub innych przeszkód występujących po stronie Dostawcy / Organizatora, Dostawca / Organizator będzie indywidualnie kontaktował się z Użytkownikiem / Uczestnikiem. Dostawca / Organizator każdorazowo po zawarciu umowy sprzedaży Produktu z Użytkownikiem / Uczestnikiem ma obowiązek poinformować go o szczegółach dostawy.

 15. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za wydarzenie, a także jest odpowiedzialny za ewentualny zwrot środków do Uczestników w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem wydarzenia.

 16. Autorskie prawa majątkowe do elementów platformy zakupowej Marketplace, w tym do logotypów, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na platformie zakupowej Marketplace, przysługują B4SPORT.

 17. Użytkownik / Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w ramach Marketplace.

Funkcjonalności platformy B4SPORTONLINE

 1. Konto Organizatora: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, tworzenie, dodawanie i edycja strony wydarzenia, zarządzanie elektronicznym biurem zawodów, tworzenie formularzy zapisu na wydarzenie, przypisywanie numerów startowych, przypisywanie chipów, generowanie oświadczeń, możliwość włączenia Marketplace dla Uczestników wydarzenia, kampanie mailingowe, automatyzacje marketingowe, statystyki i raporty oraz wiele innych.

 2. Konto Uczestnika / Użytkownika: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, rejestracja na zawody Organizatora, edycja danych osobowych, płatności za zawody, zakup Produktów w ramach Marketplace.

Korzystanie z systemu B4SPORTONLINE

 1. Organizator, który chce korzystać z platformy B4SPORTONLINE, powinien dokonać rejestracji na platformie podając niezbędne dane, zaakceptować regulamin i politykę prywatności Platformy B4SPORTONLINE, wybrać odpowiedni dla siebie pakiet bezpłatny lub płatny, dokonać ewentualnej płatności, następnie zalogować się za pomocą loginu i hasła.

 2. Organizator zobowiązany jest udostępnić regulamin wydarzenia, na które prowadzi rejestrację. Regulamin powinien być co najmniej podpięty w formularzu rejestracji. Dobrą praktyką jest również dodanie regulaminu wydarzenia w widocznym miejscu na stronie wydarzenia.

 3. Dostawca oferujący produkty na Platformie B4SPORTONLINE zobowiązany jest udostępnić regulamin i warunki sprzedaży oferowanych produktów.

 4. Sprzedawca potwierdza, że nie działa i nie zamierza prowadzić działalności w żadnej z zakazanych branż oraz zobowiązuje się do nieudostępniania w ramach Marketplace produktów zakazanych zgodnie z wykazem znajdującym się pod adresem https://developers.autopay.pl/online/wykaz-produktow-i-branz-zakazanych#platnosc-karta.

 5. Uczestnik, który chce skorzystać z platformy B4SPORTONLINE w celu zapisania się na wydarzenie, powinien wybrać odpowiednie wydarzenie i wypełnić formularz zdefiniowany przez Organizatora wraz z akceptacją regulaminu i polityki prywatności Platformy B4SPORTONLINE oraz akceptacją regulaminu Organizatora wydarzenia..

 6. Jeśli Organizator w swoim formularzu będzie wymagał założenia konta, Uczestnik będzie zobligowany zalogować się na swoje konto Użytkownika lub założyć konto Użytkownika.

 7. Użytkownik, który chce założyć konto, powinien dokonać rejestracji na platformie podając oraz potwierdzając niezbędne dane wraz z akceptacją regulaminu i polityki prywatności Platformy B4SPORTONLINE.

 8. B4SPORTONLINE wymaga od rejestrującego potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego poprzez wiadomość e-mail.

 9. Zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu.

 10. B4SPORTONLINE umożliwia zresetowanie hasła, jeśli posiadacz konta je zapomniał.

 11. W celu edycji lub uzupełnienia danych osobowych należy zalogować się do B4SPORTONLINE.

 12. Użytkownik podając swoje dane osobowe równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

Rejestracja na wydarzenie

 1. Osoba, która chce być Uczestnikiem wydarzenia utworzonego na B4SPORTONLINE, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkretnego wydarzenia i uregulować płatność w kwocie ustalonej przez Sprzedającego. 

 2. Operatorem płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 4. W przypadku zainicjowanej przez Uczestnika, który dokonał transakcji kartą płatniczą tzw. procedury chargeback, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za uiszczenie ewentualnej opłaty z tego tytułu.

 5. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard, przelewy online, BLIK.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) jest Organizator.

 2. Uczestnik / Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania się i uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

 3. Uczestnik / Użytkownik, opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych lub polecanych przez Organizatora.

 4. Administratorem danych osobowych użytkowników platformy, zgodnie z RODO jest KAELMO.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z platformy B4SPORTONLINE.

 6. Uczestnik / Użytkownik, opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach znajdujących się na platformie B4SPORTONLINE.

 7. Uczestnik / Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do ich zmiany bądź zażądania usunięcia przez KAELMO.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy lub KAELMO.

 3. Z dnia 13.02.2024 roku.

© Copyright - B4SPORTONLINE

© Copyright - B4SPORTONLINE