Regulamin korzystania z systemu B4SPORTONLINE

Definicje

 1. B4SPORT – marka odpowiedzialna za administrację systemu B4SPORTONLINE, należy do firmy KAELMO Rafał Moś z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. B.B.O.N. 4/15.

 2. Platforma B4SPORTONLINE – platforma całościowego zarządzania wydarzeniami, a w szczególności tworzeniem stron wydarzeń, rejestracją uczestników, pobieraniem płatności, komunikacją z uczestnikami wydarzenia.

 3. Organizator – firma, instytucja bądź prawna grupa formalna, która jest organizatorem wydarzenia, a jednocześnie użytkownikiem platformy B4SPORTONLINE.

 4. Uczestnik – osoba zarejestrowana wydarzenie udostępnione na platformie B4SPORTONLINE.

 5. Użytkownik – osoba posiadająca konto na B4SPORTONLINE, może to być zarówno Organizator (administrator wydarzenia) jak i Uczestnik wydarzenia.

 6. Wydarzenie – Bieg, Turniej, Wyścigi lub inna forma wydarzenia sportowego oraz pozasportowego stworzone na platformie B4SPORTONLINE przez Organizatora, na które mogą zapisywać się Uczestnicy.

Zasady ogólne

 1. Platforma B4SPORTONLINE ma na celu usprawnić zarządzanie wydarzeniami, w tym umożliwić tworzenie strony wydarzenia, formularza zapisów na wydarzenie, wykonywanie płatności, publikowanie wyników i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi wydarzenia przez Organizatorów. 

 2. Uczestnik rejestrujący się na platformie B4SPORTONLINE, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia, na które się zapisał. 

 3. Użytkownik zakładający konto na platformie B4SPORTONLINE, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ulepszonego korzystania z platformy. 

 4. Zgody te są wyłączną podstawą przechowywania danych na platformie B4SPORTONLINE. 

 5. Uczestnik rejestrując się do udziału w wydarzeniu, akceptuje jego regulamin i warunki postawione przez Organizatora.

 6. B4SPORT jest dostawcą platformy zarządzania wydarzeniami dla Uczestników i Organizatorów i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za organizację wydarzenia, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.

Funkcjonalności platformy B4SPORTONLINE

 1. Konto Organizatora: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, tworzenie, dodawanie i edycja strony wydarzenia, zarządzanie elektronicznym biurem zawodów, kampanie mailingowe i wiele innych.

 2. Konto Zawodnika: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, rejestracja na zawody Organizatora, edycja danych osobowych, płatności za zawody.

Korzystanie z systemu B4SPORTONLINE

 1. Organizator, który chce korzystać z platformy B4SPORTONLINE, powinien dokonać rejestracji na platformie podając niezbędne dane, a następnie zalogować się za pomocą loginu i hasła.

 2. B4SPORTONLINE wymaga od rejestrującego potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego poprzez wiadomość e-mail.

 3. Zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu.

 4. B4SPORTONLINE jest w stanie przypomnieć hasło, jeśli posiadacz konta je zapomniał.

 5. W celu edycji lub uzupełnienia danych osobowych należy zalogować się do B4SPORTONLINE.

 6. Użytkownik podając swoje dane osobowe równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

Rejestracja na wydarzenie

 1. Osoba, która chce być Uczestnikiem wydarzenia utworzonego na B4SPORTONLINE, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkretnego wydarzenia i uregulować płatność w kwocie ustalonej przez Organizatora. 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) jest Organizator.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania się i uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

 3. Uczestnik, opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych lub polecanych przez Organizatora.

 4. Administratorem danych osobowych użytkowników platformy, zgodnie z RODO jest KAELMO.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z platformy B4SPORTONLINE.

 6. Uczestnik, opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach znajdujących się na platformie B4SPORTONLINE.

 7. Uczestnik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do ich zmiany bądź zażądania usunięcia przez KAELMO.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla Organizatora lub KAELMO.

 3. Z dnia 25.05.2018 roku.

© Copyright - B4SPORTONLINE

© Copyright - B4SPORTONLINE