Regulamin

Regulamin – V Pielgrzymka Rowerowa Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
28 października 2018r., Niedziela


Trasa : Bydgoszcz - Górsk - Toruń Włocławek, dystans ok.110km

1. Pielgrzymem – uczestnikiem V Pielgrzymki  Rowerowej Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. może osoba pełnoletnia, która  pragnie pogłębić życie religijne i akceptuje regulamin.
2. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To "rekolekcje w drodze".
   Pielgrzym musi przestrzegać:- unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki,
- zaleceń  służb porządkowych (Przewodnika Pielgrzymki, Komandora Pielgrzymki, Policji )
3. Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie i niepogodę.
4. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.
5. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra całej pielgrzymki.
6. Wszystkich uczestników Pielgrzymki w trakcie przejazdu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego; każdy indywidualnie odpowiada za swoje bezpieczeństwo na drodze i za spowodowane szkody.
7. Każdy Pielgrzym ma obowiązek jechać  w kasku.
8. Prędkość  jazdy wynosić będzie 20-25klm/h.  
    Minimalna prędkość poruszania się na trasie  nie może być mniejsza niż 20km/h.
    Uczestnicy spowalniający jazdę będą zabierani wraz z rowerem przez samochód techniczny organizatora.
8. Zakazane jest wyprzedzanie Przewodnika Grupy oraz opuszczanie grupy bez zgody Przewodnika Grupy.
9. Każdy Pielgrzym ma obowiązek jechać w kasku rowerowym i kamizelce odblaskowej otrzymanej od organizatora.
10. Uczestnik  musi posiadać sprawny rower, zapasową dętkę oraz sprawne światła; z przodu białe i z tyłu czerwone.
11. Warunkiem bezwzględnym udziału w Pielgrzymce jest oprócz zgłoszenia się i dokonania opłaty startowej  jest wypełnienie
       przez uczestnika
       Kartę Zgłoszenie podpisuje Pielgrzym  i oddaje ją organizatorowi przy pobraniu pakietu startowego.   
12. Każdy Pielgrzym - uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją  V Pielgrzymki Rowerowej Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Pielgrzymce. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Pielgrzymce. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przepisów ruchu drogowego,  przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą mogą  być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu   oraz  wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

13. Uczestnictwo w pielgrzymce jest odpłatne. Koszt uczestnictwa  jest płatny w całości. Pielgrzymka nie korzysta  z żadnych innych źródel finansowania, jest w całości fianansowa z opłaty startowej Pielgrzmów.    

14. Opłata startowa wynosi 80zł. Opłata startową wpłacamy na konto organizatora  :
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824i

15. Opłata startowa obejmuje ona:

•    numer startowy
•    kamizelka z okazjonalnym nadrukiem
•    medal pamiątkowy,
•    ubezpieczenie NW,
•    dwa ciepłe posiłki ( Górsk ) i zakończenie Włocławek ( obiad ),
•    2 bufety na trasie pielgrzymki (napoje, kawa, herbata, batony i itp.),
•    przewóz powrotny uczestnika wraz z rowerem z Włocławka do Bydgoszczy.
•    zabezpieczenie medyczne

15. Ilość uczestników ograniczona do 100 osób.
       Lista startowa dla osób zgłoszonych przez Internet domykana jest do dnia 20 października 2018r
      Po tym terminie w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane tylko osobiście w biurze Stowarzyszenia   
      RowerowaBrzoza pod adresem : 85-135 Bydgoszcz ul.Bielicka 76C w godz. 9.00-15.00.

16.Program:
28 października 2018r. Niedziela  

•    07:30 - Msza Św. w Bydgoszczy w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników,
•    08:30 - złożenie zniczy przy Kościele,  start rajdu ,
•    10:15 - 10:30 - złożenie zniczy w Górsku,
•    11:00 - 11:30 - złożenie zniczy  w Toruniu,
•    ok. 16:00 - 17:00 - meta na tamie we Włocławku oraz  wspólna modlitwa w Sanktuarium Męczeństwa
      Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
•    ok. 17:30 - 18:15 -  obiad we Włocławku.
•    ok. 18:30 - 20: 30 - powrót autokarami do Bydgoszczy ( parking przy hali Łuczniczka )