Regulamin

Regulamin „Bieg z Wąsem” Kryspinów 

19.11.2023 r.

I. CEL

1.Promocja kampanii MOSZNOWŁADCY (d. MOVEMBER POLSKA) – popularyzacja badań męskich nowotworów oraz świadomości profilaktyki zdrowia u mężczyzn

2. Popularyzacja zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu

3. Promocja gminy Liszki w województwie i kraju.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem wydarzenia  „Bieg z Wąsem” jest Krakowski Klub Morsów Kaloryfer.

Krakowski Klub Morsów Kaloryfer

ul. Sidzińska 7

30 -389 Kraków

NIP 679-29-91-936

e-mail: info@kaloryfer.eu 

2. Partner wydarzenia Stowarzyszenie Fizjosport.

3. Patronat Honorowy: Gmina Liszki k. Krakowa- Wójt Gminy Liszki Paweł Miś

 

III. BIURO ZAWODÓW, TERMIN,  MIEJSCE I TRASA

 

 1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 listopada 2023 roku w Kryspinowie k/Krakowa, 
 2. Start i Meta „Biegu z Wąsem” usytuowana będzie w pobliżu plaży, na terenie Zalewu Kryspinów. 
 3. Wydarzenie obejmuje zawody biegowe oraz zawody Nordic Walking na dystansie: ok. 5 km.
 4. Trasa biegu będzie przebiegać ścieżkami gruntowymi w okolicach Zalewu Kryspinów.
 5. Trasa będzie oznakowana taśmą biało-czerwoną, dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki.
 6. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do numeru startowego. Brak numeru startowego jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 7. Podczas biegu z wąsem uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu 
  i ściągane na mecie.
 8. Pobranie numeru startowego  jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 9. Uczestnicy biorący udział w biegu powinni posiadać wąsy (naturalne), bądź biec 
  z przyklejonym sztucznym wąsem. Dopuszczony jest również bieg z wąsami i brodą.
 10. Mile widziane stylizacje strojów, tematyka dowolna.
 11. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (czas netto).
 12. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej. Numer telefonu do Organizatora będzie znajdował się na numerze startowym.
 13. Program wydarzenia:
 • godz. 08:30 – otwarcie Biura zawodów,
 • godz. 9:45 – zamknięcie Biura zawodów
 • godz. 9:45 – rozgrzewka dla startujących, 
 • godz. 10:00 – start Nordic Walking 
 • godz. 10:10 – start biegu 
 • godz. 11.30 – dekoracja najszybszych uczestników oraz rozstrzygniecie konkursu na najlepiej wystylizowanego wąsa.
 • godz. 12:00 – kąpiel w zalewie dla chętnych, piknik

 

 1. Zgłoszenia do konkursu na najlepiej wystylizowanego wąsa należy dokonać w Biurze zawodów do godziny 9:45
 2. Wszyscy   Uczestnicy  startujący   w   „Bieg  z   Wąsem Kryspinów”   muszą  zostać zweryfikowani w Biurze Wydarzenia w dniu 19.11.2023 r. (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem). 
 3. Nie jest możliwe odebranie numeru startowego innego zawodnika. 
 4. Nie prowadzimy zapisów w biurze zawodów.   
 5. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu i środków dopingujących.
 6. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia do udziału w zawodach. 
 7. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 
 8. Zawodnicy pokonujący trasę mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom osób kierujących ruchem ( policja, straż pożarna, wolontariusze, itp ). 
 9. Limit uczestników: Bieg: 250 osób, Nordic Walking: 50 osób. 
 10. Limit czasu na pokonanie trasy: 1,5 godziny.

 

IV.Wyniki i nagrody

 

1.Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów: https://b4sportonline.pl/bieg_z_wasem/

 2. Puchary bądź statuetki przyznane zostaną za trzy pierwsze miejsca dla mężczyzn i kobiet odrębnie dla zawodów biegowych oraz zawodów Nordic Walking.

3. Przewidziana jest nagroda za najlepiej wystylizowanego wąsa.

4. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród pod warunkiem odbioru osobistego. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W wydarzeniu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:

 1. ukończyli 18 lat lub niepełnoletni -  prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic/opiekun prawny podpiszą oświadczenie/zgodę w Biurze Zawodów w dniu Imprezy, zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową oraz dokonali opłaty startowej.
 2. złożą podpisane oświadczenia:

- o zdolności do udziału w zawodach

- o stanie zdrowia i świadomości ryzyka 

- zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych

Nie ma możliwości podpisania oświadczenia w imieniu innej osoby.

 1. dokonali opłaty startowej w terminie 02.10.2023 roku do 31.10.2023 roku w wysokości 40 zł (płatność elektroniczna).
 2. dokonali opłaty startowej w terminie 01.11.2023 roku do 10.11.2023 roku w wysokości 45 zł (płatność elektroniczna).
 3. Opłata powinna być dokonana w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak niż do dnia 10.11.2023 roku(płatność elektroniczna).

 

VI. ZGŁOSZENIA I DAROWIZN

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_z_wasem/  do dnia 10.11.2023 r. pod warunkiem dostępności pakietów startowych.
 2. Darowizna w ramach zgłoszeń elektronicznych udziału w biegu „Bieg z Wąsem Kryspinów” wynosi:
 1. w terminie 02.10.2023 roku do 31.10.2022 roku w wysokości 40 zł
 2. w terminie 01.11.2023 roku do 10.11.2023 roku w wysokości 45 zł

     3. Bieg z Wąsem w Kryspinowie jest realizowana m.in. z Waszych darowizn. Darowizny przeznaczone są na działania statutowe        Krakowskiego Klubu Morsów Kaloryfer.

 1. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak, powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, etc. lub wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i/lub przełożenie jej na inny termin i/lub zmiany formuły na wirtualną.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona darowizna nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na kolejną Imprezę.
 3. Istnieje możliwości przeniesienia numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika do 31.10.2023 roku (poprzez wysłanie na adres biuro@biegzwasem.pl informacji i danych do zamiany) po tym terminie nie będzie już możliwości przeniesienia numeru startowego
 4. Darowizna jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 5. Weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów. 
 6. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.
 7. W ramach pakietu startowego każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:
 1. numer startowy
 2. pamiątkowy medal 
 3. udział w pikniku
 4. wspólna kąpiel morsowa

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781, ze zm.). 
 2. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika,
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy.
 4. Bieg z wąsem rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników biegu. 
 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu z Wąsem.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez, lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce.  Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny 
  i paramedyczny obsługujący Bieg z wąsem, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 10. Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak 
  i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie i w czasie trwania imprezy. 
 13. Depozyt zlokalizowany będzie w okolicy biura zawodów. Odbiór pozostawionych rzeczy dokonywany będzie na podstawie numeru startowego.
 14. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 15. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzwasem.pl oraz mediach społecznościowych.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie 71-344 przy ulicy Litewskiej 20, NIP: 851-318-82-43 są administratorami danych osobowych zbieranych 
  w celu organizacji i przeprowadzenia biegu „Bieg z Wąsem”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy  przekazujemy  Państwa dane  firmie    B4SPORTONLINE  tj. KAELMO Rafał Moś ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 4/15, 85-825 Bydgoszcz zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi.             Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie 71-344 przy ulicy Litewskiej 20, NIP: 851-318-82-43. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przedstawionych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rejestracji i przeprowadzenia wydarzenia „Bieg z Wąsem Kryspinów”, dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez przez Organizatora: Krakowski Klub Morsów Kaloryfer, a także swoich agentów i podmiotów powiązanych (zwanych dalej Organizatorem), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie
Męskie Zdrowie
Mosznowładcy
Szczecińska Agencja Artystyczna
Kaloryfer
Ramirent
Pomorze zachodnie
Zalew
TVP3
Strefa
SI
Drobimex
WOPR
spsk1pum
Pracownia
klinika
BMW
KARR
Shadow Owners Group Poland
Broda i Tatuaż

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem