Regulamin

Regulamin 

„Nordic Walking z Wąsem” 

19.11.2023r. Szczecin 
 

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 • Promocja kampanii MĘSKIE ZDROWIE oraz MOSZNOWŁADCY.

ORGANIZATOR

 • Organizatorem biegu „Nordic Walking z Wąsem” (Imprezy) jest Stowarzyszenie Fizjosport.

TERMIN I MIEJSCE

 • Impreza odbędzie się w dniu 19 listopada 2023 roku w Szczecinie, a sam start biegu nastąpi o godz. 10.30.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników (minimum 50 zapisanych i opłaconych uczestników). W razie nie osiągnięcia minimum start nastąpi o godzinie 12.30 wraz ze startem biegu głównego.
 • Start i Meta „ Nordic Walking z Wąsem” usytuowana będzie w pobliżu Teatru Letniego w Szczecinie. Trasa biegu będzie przebiegać ścieżkami Parku Kasprowicza i zamieszczona zostanie na stronie biegu.
 • Dystans: ok. 5 km.
 • Biuro Zawodów:
  • 18.11.2023 stoisko w Centrum Handlowym GALAXY al. Wyzwolenia 18-20, Szczecin
  • 19.11.2023 w Teatrze Letnim (w pobliżu startu)
 • Depozyt: 19.11.2023 w Teatrze Letnim (w pobliżu startu)
 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów (elektroniczny pomiar czasu).
 • Limit czasu: 75 minut
 • Program zawodów
  • godz. 09:30 – otwarcie Biura Zawodów,
  • godz. 10:20 – rozgrzewka,
  • godz. 10:30 – start zawodów,
  • godz. 11.45 – koniec zawodów,
  • godz. 11:50 – wręczenie pucharów, medali,
  • godz. 12:00 – oficjalne zakończenie „Nordic Walking z Wąsem”

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:
  • ukończyli 18 lat, lub niepełnoletni od 16 roku życia (prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic/opiekun prawny podpiszą oświadczenie/zgodę w Biurze Zawodów w dniu biegu, zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową, oraz dokonali opłaty startowej.
 • złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia
  • o zdolności do udziału w zawodach,
  • o stanie zdrowia i świadomości ryzyka,
  • dokonali opłaty startowej w terminie 19.09.2023 roku do 30.09.2023 roku w wysokości 35 zł (płatność elektroniczna),
  • dokonali opłaty startowej w terminie 01.10.2023 roku do 14.11.2023 roku w wysokości 45 zł (płatność elektroniczna),
  • dokonali opłaty startowej w terminie 18.11.2023 roku do 19.11.2023 roku w wysokości 50 zł w Biurze Zawodów (płatność gotówką lub blikiem),
  • opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do dnia 14.11.2023 roku (płatność elektroniczna),
  • wszyscy Uczestnicy startujący w „Nordic Walking z Wąsem” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 18.11.2023 roku w godzinach 11:00-18:00 (C.H. Galaxy Szczecin) na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wyjątkowo, osoby spoza Szczecina, mogą zostać zweryfikowani w dniu zawodów, tj. w dniu 19.11.2023r.
 • Limit zawodników 100

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie www.biegzwasem.pl do dnia 14.11.2023r. pod warunkiem dostępności pakietów startowych.
 • Opłata startowa w ramach zgłoszeń elektronicznych udziału w biegu „Nordic Walking z Wąsem” wynosi:
  • w terminie 19.09.2023 roku do 30.09.2023 roku w wysokości 35 zł,
  • w terminie 01.10.2023 roku do 14.11.2023 roku w wysokości 45 zł,
  • w terminie 18.11.2023 roku do 19.11.2023 roku w wysokości 50 zł.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres biuro@fizjosport.org podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na kolejną imprezę.
 • Istnieje możliwości przeniesienia numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika do 14.11.2023 roku (poprzez wysłanie na adres biuro@fizjosport.org informacji i danych do zamiany) po tym terminie nie będzie już możliwości przeniesienia numeru startowego.
 • Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie, pakiety przepadają.
 • W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik imprezy otrzyma:
  • numer startowy wraz z agrafkami,
  • sztuczne wąsy,
  • elektroniczny pomiar czasu (chip),
  • pamiątkowy medal dla uczestników, którzy ukończą bieg,
  • oznaczenie trasy biegu,
  • worek depozytowy (dostępny w Biurze Zawodów),
  • poczęstunek, napoje ciepłe i zimne,
  • relację fotograficzną z biegu.

KLASYFIKACJE, NAGRODY, WYNIKI

 • Puchary dla trzech najlepszych zawodników „Nordic Walking z Wąsem” w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn,
 • Wyróżnienia dla najlepiej wystylizowanych uczestników „Nordic Walking z Wąsem”.
 • Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej

 

https://b4sportonline.pl/bieg_z_wasem/. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników na adres biuro@fizjosport.org

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym, Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka,
 • Uczestnicy biorący udział w biegu muszą posiadać wąsy (naturalne) bądź biec z przyklejonym sztucznym wąsem, który dostarczony będzie w pakiecie startowym. Dopuszczony jest również bieg z wąsami i brodą.
 • Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
 • Zawodnicy    pokonujący    dystans    biegu    w    sposób    niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Pobranie    numeru   startowego   jest    jednoznaczne   z    przyjęciem warunków regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie i w czasie trwania imprezy.
 • Rzeczy do depozytu będą przyjmowane/wydawane w dniu startu w godzinach od 11:00 do 14:00. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru nadanego przez obsługę Depozytu. Zagubienie nadanego numeru przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie
Męskie Zdrowie
Mosznowładcy
Szczecińska Agencja Artystyczna
Kaloryfer
Ramirent
Pomorze zachodnie
Zalew
TVP3
Strefa
SI
Drobimex
WOPR
spsk1pum
Pracownia
klinika
BMW
KARR
Shadow Owners Group Poland
Broda i Tatuaż

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem