Regulamin dystans rodzinny

REGULAMIN - dystans rodzinny, 10km.

I.   CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
 2. Promowanie regionalnych szlaków w szczególności  szlaku turystycznego w Puszczy Bydgoskiej  łączącego Bydgoszcz z  Toruniem.
 3. Promocja Bydgoszczy i Województwa – Kujawsko Pomorskiego w szczególności ze wskazaniem  obszaru metropolitarnego.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II.   NAZWA IMPREZY. 

RODZINNY BYDGOSZCZ  MARATON MTB

III.    ORGANIZATOR. 

Stowarzyszenie  „ROWEROWA BRZOZA”
Gółwny sponsor :  rowertour.com


IV.    WSPÓŁPRACA .

 1. Urząd Miasta Bydgoszczy.
 2. Nadleśnictwo Bydgoszcz.
 3. Nadleśnictwo Solec Kujawski.

V.   HONOROWY PATRONAT.

       Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

VI.   PATRONAT MEDIALNY.

 1. TVP Bydgoszcz .
 2. SportowaBydgoszcz.pl
 3.  

VII.    TERMIN I MIEJSCE .

 1. 19 czerwca 2022r., NIedziela  Bydgoszcz –  Plac Teatralny, baza zawodów.
 2. Biuro zawodów czynne 16 czerwca od godz. 8,00 – 10,30 Bydgoszcz Plac Teatralny.
 3. Odbiór pakietów dla dystansu rodzinnego w dniu zawdów w biurze zawodów  oraz 13 czerwca 2020 w godz. 11,00 -  18,00 ,  sklep rowertour.com Bydgoszcz ul.Łużycka 17.
 4. Start honorowy godz.11,00 – przejazd ulicami Bydgoszczy ( ul.Kujawska i Al.Jana Pawła II ) ok. 3km na start ostry - przejazd zabezpieczony przez Policję i słuzby organizatora.
 5. Start ostry godz.11,40  ( dystans 10km )  -  Leśnictwo Bielice - Puszcz Bydgoska.
 6. Start wspólny - do klasyfikacji liczony czas netto ostatniego zawodnika z danej drużyny / rodziny.
 7. Meta w tym samym miejscu gdzie będzie jest usytuowany start ostry.
 8. Powrót uczestników dystansu rodzinnego do bazy zawodów - Plac Teatralny we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

VIII.    DYSTANS i TRASA MARATONU - dystans rodzinny.

 1. Trasa maratonu MTB  – tereny leśne Puszczy Bydgoskiej, trasa łatwa technicznie - dystans ok.10km.
 2. Trasa będzie oznakowana na 3 dni przed zawodami.
 3. Limit zawodników :
  dystans 10km - max 50 drużyn tj. 150 uczestników

 

IX.    WARUNKI UCZESTNICTWA  dla dystanu rodzinnego 10km.

Uczestnikiem  RODZINNEGO BYDGOSZCZ  MARATONU MTB  może być osoba, która spełni następujące warunki:
Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów :

 • warunekiem udziału na dystansie rodzinnym jest zgłoszenie drużyny / rodziny.
  Udział drużyny/ rodziny możliwy  tylko z osobą dorosłą ( opiekun, która ukończył 21 lat).
  Opiekun  jedzie wspólnie z dziećmi,
 • możliwe kongifuracje zgłoszenia 
  - 1 osoba dorosła + 1 dziecko
  - 1 osoba dorosła + 2 dzieci
  - 1 osoba dorosła + 3 dzieci
  - 2 osoby dorosłe + 1 dzieci
  - 2 osoba dorosłe + 2 dzieci
  - 2 osoba dorosłe + 3 dzieci
 • zgłoszenia dokonuje osoba dorosła wieku co najmniej 21 lat, która zgłasza wszytkich uczestników swojej rodzinyy/ drużyny na stronie organizatora,
 • wiek dzieci zgłaszanych od 7 do 14 lat,
 • zgłoszenie na stronie Internetowej  organiztora
 • (rejestracja za pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 08.06.2020r. w ramch obowiązujących limitów),
 • podpisanie karty  zgłoszenia ( wypełnia organizator -  osoby dorosołe podpisują przy odbierze pakietu startowego,
 • bez podpisanej karty zgłoszenia uczestnik nie ma prawa wziąć udziału w zawodach
 1. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
 2. Każdy uczestnik przed startem w maratonie  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 
  Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora lub  w jego siedzibie pod adresem Bydgoszcz ul.Bielicka 76C  od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze zawodów.

 Uwaga:
Warunkiem bezwzględnym  udziału w RODZINNYM BYDGOSZCZ MARATONIE MTB  jest podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszenia - podpisują osoby dorosłe.

Uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją RODZINNEGO  BYDGOSZCZ  MARATONU  MTB  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Oświadczam, że ponosze pełną odpowiedzialnosć za dzieci , które będą wspólnie ze mną jechać na dystansie rodzinnym.  Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo oraz dzieci .


X.    ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU MTB - dla dystansu 10km.

 1. Maraton  odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
 2. Start do maratonu odbędzie się ze startu wspólnego
 3. Start ostry będzie miał miejsce o godz.11,30 Leśnictwo Bielice - Puszcza Bydgoska.
 4. Na trasie maratonu  będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego skutkuje nie sklasyfikowaniem zawodnika.
 5. Na trasie maratonu będzie znajdowała się 1 strefa bufetu..
 6. Szczegółowe informacje dotyczące oznakowania trasy,  bufetu i zabezpieczenia podane będą w komunikacie  startowym na co najmniej14 dni przed zawodami. .
 7. Obowiązuje limit czasowy tj. 1,5h.  Zawodnik, który nie dojedzie do mety w określonym limicie  nie zostanie sklasyfikowany.


XI.    ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE ZAWODÓW MTB.

 1. W czasie trwania maratonu wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie
  lub zbliżają się do skrzyżowania.
 3. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.
 6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy  i szczególną troskę o środowisko naturalne.

XII.    RUCH DROGOWY.

 1. Zawody  będą  się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym poza przejazdem ze Starego Rynku na start ostry.
 2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól,
  dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie
  przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.


XIII. OPŁATA STARTOWA  dla dystansu rodzinnego

Dla osoby dorosłej :

 • 50zł – opłata dokonana do dnia 31 maja 2022r.
 • 60zł – opłata dokonana do dnia 18 czerwca 2022r.
 • 70zł – opłata w dniu zawodów  19 czerwca 2022r.

Dla dziecka  :

 • 25zł – opłata stała
 1. Opłata startowa  może być dokonana w formie przelewu bankowego  przez system płatności om-line, przelewu bankowego  lub  przekazu pocztowego na konto organizatora na konto organizatora :
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
  na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty
  RODZINNY BYDGOSZCZ  MARATON MTB  oraz  imię i nazwisko uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora do dnia 12 czerwca 2020r.
 3. W przypadku wpłat w terminie 10-13 czerwca, dowody opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 4. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w biurze zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
 5. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 6. Organizator dopuszcza minimum 30 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości .
  Po tym terminie  opłata będzie  zwrócona w 50%.
 7. Na 14 dni przed zawodami i w dniu zawodów oraz po zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 8. Opłata startowa nie obejmuje pamiątkowego t-sihrt 

XIV.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW - dla dystansu rodzinnego. 

 1. Opłata startowa  obejmuje :
 • prawo udziału w maratonie MTB  oznakowaną trasą,
 • numer startowy,
 • bandana rowerowa,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie  i mecie (woda, napoje, batony, owoce, ),
 • elektroniczny  pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl ,w telefonach komórkowych podanych przez zawodników przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu,
 • pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
 • ubezpieczenie NW,
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
 • medal pamiątkowy ( odlewany ) otrzymuje każdy uczestnik na mecie zawodów ,
 • nieodpłatny dostęp do serwisu fotograficznego.
 • udział w losowaniu nagród rzeczowych.

XV.  PROGRAM.

 1. RODZINNY BYDGOSZCZ  MARATON MTB to  ogólnopolska impreza sportowo rozgrywana
  na terenach leśnych Puszczy Bydgoskiej położonej pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem.
 2. Dzień przed zawodami – Sobota ,  18 czerwca  2022r., od godziny 12.00    udostępnienie oznakowanej trasy maratonu.
 3. W dniu zawodów – Niedziela,  19 czerwca 2022r. 
  • godzina  8.30  – 10.45 -  odbiór pakietów startowych oraz zapisy w Biurze Zawodów – Bydgoszcz - Plac Teatralny,
  • godzina 11.00 -  start honorowy – dla dystansu rodzinnego - przejazd ulicami Bydgoszczy na start ostry,
  • godzina 11.10 – prezentacja zawodników i drużyn maratonu MTB ,
  • godzina 11.30 -  start ostry – dla dystansu rodzinnego , Leśnictwo  Bielice ( dystans 10km ) 
  • godzina 12.00  - start ostry elita  , Leśnictwo  Bielice ( dystans 50km ) ,
  • godzina 12.05  - start ostry wg. kategorii wiekowych  , Leśnictwo  Bielice ( dystans 50km ) ,
  • godzina 12.20  - start ostry elita , Leśnictwo  Bielice ( dystans 30km ) ,
   godzina 12.25  - start ostry  wg. kategorii wiekowych  Leśnictwo  Bielice ( dystans 30km ) ,
  • godzina 14.30 -  dekoracja zwycięzców dla dystansu rodzinnego - Plac Teatralny,,
  • godzina 15.00 -  dekoracja zwycięzców  dla dystansu 30km i 50km  - Plac Teatralny,
  • godzina 16.00 -  losowanie nagród wśród uczestników wszystkich uczestników,
  • godzina 16-30  - zakończenie imprezy.  

   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.


XVI. KATEGORIE WIEKOWE :

 1. Dla dystansu rodzinnego bowiązuje tylko klasyfikacja open wg miejsca drużyny.

 

XVIII.    KLASYFIKACJA i NAGRODY.

 1. Zwycięzcami zostanie drużyna która  w najkrótszym czasie pokona trasę i nie pominie żadnego punktu kontrolnego.
 2. Czasem przyjętym do klasyfikacji open jest czas netto ostniego zawodnika z danej drużyny.
 3. Nagradzane jest 5 pierwsze miejsca, trofea sportowe miejsca 1 do 5, nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 3 .
 4. Dekoracja odbędzie się w bazie zawodów - Plac Teatralny o godz.14,30
 5. Medale pamiątkowe otrzymuje kazdy uczestnik , który ikoczy zawody. Medale bądą wręczane na mecie zawodów  - Leśnictwo Bielice.

XIX.    PROTESTY .

 1. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników
  do 3 dni po zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa zawodów.


XX.    OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
 3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
 4. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.


XXI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
  imprezy  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 2. Uczestnicy zawodów RODZINNY BYDGOSZCZ MARATON MTB  startują na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
  od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy zawodów.
 6. Każdy uczestnik zawodów rowerach MTB    jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 7. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 8. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 11. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników
  rajdu i zawodów  rowerowych  w których  brali oni udział.
 12. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność
  niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 13. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 14. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów 
  zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych.
 15. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu , mogą być wykorzystane przez prasę,
  radio i telewizję.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 17. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


Główny sędzia zawodów:  RODZINNY BYDGOSZCZ  MARATON MTB  
Zbigniew Wiśniewski

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem