Regulamin

REGULAMIN

I.   CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
 2. Promowanie regionalnych szlaków w szczególności  szlaku turystycznego w Puszczy Bydgoskiej  łączącego Bydgoszcz z  Toruniem.
 3. Promocja Bydgoszczy i Województwa – Kujawsko Pomorskiego w szczególności ze wskazaniem  obszaru metropolitarnego.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II.   NAZWA IMPREZY.

HAIBIKE - IX  METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB

III.    ORGANIZATOR.

Stowarzyszenie  „ROWEROWA BRZOZA”


IV.    WSPÓŁPRACA .

 1. Urząd Miasta Bydgoszczy.
 2. Nadleśnictwo Bydgoszcz.
 3. Nadleśnictwo Solec Kujawski.

V.   HONOROWY PATRONAT.

       Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

VI.   PATRONAT MEDIALNY.

 1. TVP Bydgoszcz .
 2. SportowaBydgoszcz.pl

VII.    TERMIN I MIEJSCE .

 1. 4 czerwca 2017r., NIedziela  Bydgoszcz –  Rybi Rynek, baza zawodów.
 2. Biuro zawodów czynne 4 czerwca od godz. 8,00 – 11,00 Bydgoszcz Rybi Rynek,
 3. Start honorowy godz.11,30 – przejazd ulicami Bydgoszczy ( ul.Kujawska i Al.Jana Pawła II ) ok. 3km na start ostry.
 4. Start ostry godz.12,00,  (dystans 50km ) , godz.12,15 ( dystans 30km )  -  Leśnictwo Bielice - Puszcz Bydgoska.
 5. Start będzie falami : elita 30 zawodników - do klasyfikacji liczony czas brutto , dalej co 3 minuty kategrie wiekowe - do klasyfikacji liczony czas netto.   
 6. Meta w tym samym miejscu gdzie będzie jest usytuowany start ostry.

VIII.    DYSTANS i TRASA MARATONU.

 1. Trasa maratonu MTB  – tereny leśne Puszczy Bydgoskiej, trasa z roku 2016 - dystans ok.50km.
 2. Trasa  maratonu MTB  – tereny leśne Puszczy Bydgoskiej,  dystans ok.30km.
 3. Trasa będzie oznakowana na 2 dni przed zawodami.
 4. Limit zawodników :
  dystans 50km - 300
  dystans 30km - 450


IX.    WARUNKI UCZESTNICTWA .

Uczestnikiem HAIBIKE - IX METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATONU MTB  może być osoba, która spełni następujące warunki:
Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów :

 • zgłoszenie na stronie Internetowej  www.rowerowabrzoza.pl
  (rejestracja za pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 30.05.2017r. w ramch obowiązujących limitów),
 • osobiste zgłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia adres:  85-792 Bydgoszcz ul.Chopina 27 do dnia 03.06.2017r. do godz.14,00  oraz w dniu zawodów  w biurze zawodów   w dniu  04.06.2017r. w godz. 8-10.00
 • w przypadku rejestracji w terminie po 10 maja 2017r.  organizator nie gwarantuje  pamiątkowego t-shirta w pakiecie startowym. 
 • podpisanie karty  zgłoszenia ( wypełnia organizator -  uczestnik podpisuje przy odbierze pakietu startowego
 • bez podpisanej karty zgłoszenia uczestnik nie ma prawa wziąć udziału w zawodach
 1. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
 2. Udział w zawodach maratonu mogą wziąć  udział tylko osoby  pełnoletnie.
 3. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w zawodach MTB tylko za   pisemną  zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych.
 4. Osoby nieletnie w wieku 16-17 lat   muszą dostarczyć  osobiście do organizatora pozwolenie rodziców na start  w zawodach MTB ( bez względu na trasę - dystans )lub do biura zawodów.
 5. Druk pozwolenia można pobrać na stronie organizatora w zakładce wyniki. 
 6. Każdy uczestnik przed startem w maratonie  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 
  Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.rowerowabrzoza.pl, w jego siedzibie
  pod adresem Bydgoszcz ul.Chopina 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze zawodów.
 7. Opłata startowa nie obejmuje pakietu PREMIUN - profesjonlany strój kolarski z nadrukiem na zamówienie  ( koszulka i spodenki ).

 Uwaga:
Warunkiem bezwzględnym  udziału w HAIBIKE - IX  METROPOLII BYDGOSZCZ MARATONIE MTB  jest podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszenia.

Uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją HAIBIKE - IX METROPOLII BYDGOSZCZ  MARATONU  MTB  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat ( 16 i 17 lat)  wymagana jest pisemna  zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów   oraz  wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

X.    ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU MTB.

 1. Maraton  odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
 2. Start do maratonu odbędzie się ze startu wspólnego – honorowego  o godz. 11.30 Bydgoszcz - Rybi Rynek po prezentacji drużyn i zawodników, która odbędzie się o godz.11,00.
 3. Start ostry będzie miał miejsce o godz.12,00 Leśnictwo Bielice - Puszcza Bydgoska, jako pierwsi  starują uczestnicy  dystansu 50km, po  15min uczestnicy dystansu 30km.
 4. Start będzie falami : elita 30 zawodników - do klasyfikacji liczony czas brutto , dalej co 3 minuty kategrie wiekowe - do klasyfikacji liczony czas netto.    
 5. Na trasie maratonu  będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego skutkuje nie sklasyfikowaniem zawodnika.
 6. Na trasie maratonu będą znajdowały się dwie strefy bufetowe.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące oznakowania trasy,  bufetów i zabezpieczenia podane będą w komunikacie  startowym na co najmniej 7 dni przed zawodami. .
 8. Obowiązuje limit czasowy tj. 4h ( dystans 50km ) i 3h ( dystans 30km) . Zawodnik, który nie dojedzie do mety w określonym limicie  nie zostanie sklasyfikowany.


XI.    ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE ZAWODÓW MTB.

 1. W czasie trwania maratonu wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie
  lub zbliżają się do skrzyżowania.
 3. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.
 6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy  i szczególną troskę o środowisko naturalne.

XII.    RUCH DROGOWY.

 1. Zawody  będą  się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym poza przejazdem ze Starego Rynku na start ostry.
 2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól,
  dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie
  przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.


XIII. OPŁATA STARTOWA .

Opłata startowa  wynosi :

 • 60zł – opłata dokonana do dnia 28 lutego 2017r.
 • 70zł – opłata dokonana do dnia 30 kwietnia 2017r.
 • 75zł – opłata dokonana do dnia 3 czerwca 2017r.
 • 90zł - opłata płatna w dniu zawodów.

 

 1. Opłata startowa MTB  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego
  na konto organizatora :
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
  na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty
  HAIBIKE - IX  METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB  oraz  imię i nazwisko uczestnika.
 2. Z opłaty są zwolnieni są  zawodnicy którzy w edycji Maratonu z roku 2016  dotyczy dystansu 50km  zajęli w kategorii open kobiety i open  mężczyźni   miejsca od  1 do 5 oraz 1 miejsca  w każdej kategorii wiekowej.
  Miejsca wg klasyfikacji - wyniki. 
 3. Z opłaty są zwolnieni są  zawodnicy którzy w edycji Maratonu z roku 2016  dotyczy dystansu 30km  zajęli w kategorii open kobiety i open  mężczyźni   miejsca od  1 do 3. Miejsca wg klasyfikacji - wyniki. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora do dnia 3 czerwca 2017r.
 5. W przypadku wpłat w terminie 1-3 czerwca, dowody opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 6. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w biurze zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
 7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 8. Organizator dopuszcza minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości . Po tym terminie  opłata będzie  zwrócona w 50%.
 9. W dniu zawodów oraz po zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 10. Opłata startowa nie obejmuje pakietu PREMIUN - profesjonlany strój kolarski  ( koszulka - 130zł i spodenki - 120zł ).
  Realizacja pakietu PREMIUM W terminie do końca miesiąca następnego po miesiącu w którym złożono zamówienie.
  Zamawiać można  komplent lub osbno koszulka lub spodenki. Dostawa – wysyłka pocztą lub kurierem na adres uczestnika - opłata za wysyłkę wynosi 10zł. 


XIV.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.

 1. Opłata startowa  dotyczy uczestników zawodów HAIBIKE - IX METROPOLIA BYDGOSZCZ MARATON MTB
  ( na każdym dystansie ) .
 2. Wszyscy uczestnicy zawodów HAIBIKE - IX METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB   otrzymują
  ( dotyczy obydwu dystansów) :
 • numer startowy,
 • żel energetyczny,
 • prawo udziału w maratonie MTB  oznakowaną trasą,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ),
 • elektroniczny  pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl ,
  w telefonach komórkowych podanych przez zawodników przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego
  oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu,
 • pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
 • ubezpieczenie NW,
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
 • pamiątkowy t-shirt bez względu za zajęte miejsce,
  dla uczestników, którzy zarejestrują się i dokonają opłaty startowej  do 10 maja 2017r.  gwarantujemy koszulkę pamiątkową w pakiecie startowym.
 • medal pamiątkowy ( odlewany ) otrzymuje każdy uczestnik  który ukończy maraton ( dotyczy obydwu dystansów ),
 • nieodpłatny dostęp do serwisu fotograficznego.
 • udział w losowaniu nagród rzeczowych w tym roweru,

XV.  PROGRAM.

 1. HAIBIKE -  IX METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB to  ogólnopolska impreza sportowo rozgrywana
  na terenach leśnych Puszczy Bydgoskiej położonej pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem.
 2. Dzień przed zawodami – Sobota ,  3 czerwca 2017r., od godziny 16.00    udostępnienie oznakowanej trasy maratonu.
 3. W dniu zawodów – Niedziela,  4 czerwca 2017r.
  • godzina  8.30  – 11.00 -  odbiór pakietów startowych oraz zapisy w Biurze Zawodów – Bydgoszcz - Rybi  Rynek,
  • godzina 11.10 –  prezentacja zawodników i drużyn maratonu MTB ,
  • godzina 11.30 -  start honorowy – przejazd ulicami Bydgoszczy na start ostry,
  • godzina 12.00  - start ostry , Leśnictwo  Bielice ( dystans 50km ) ,
  • godzina 12.15  - start ostry , Leśnictwo  Bielice ( dystans 30km ) ,
  • godzina 15.00 -  dekoracja zwycięzców - Bydgoszcz  - Rybi Rynek,
  • godzina 16.00 -  losowanie nagród wśród uczestników w tym roweru,
  • godzina 16-30  - zakończenie imprezy.  

   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.


XVI. KATEGORIE WIEKOWE :

 1. Obowiązują następujące kategorie wiekowe - dla dystansu 50km i 30km:

Mężczyźni:

 • open,
 • kategoria M1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 2001 - 1996),
 • kategoria M2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1995 - 1988),
 • kategoria M3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1987 - 1978),
 • kategoria M4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1977 - 1968),
 • kategoria M5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1967 - 1958),
 • kategoria M6 - od 60 lat (rok ur. 1957 i starsi).

Kobiety:

 • open,
 • kategoria K1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 2001 -1996),
 • kategoria K2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1995 -1988),
 • kategoria K3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1987 -1978),
 • kategoria K4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1977 -1968),
 • kategoria K5 - od 51 lat (rok ur. 1967 i starsze).

Na dystansie maratonu nie mogą osoby poniżej 16 roku życia .


XVIII.    KLASYFIKACJA.

 1. Zwycięzcami w kategoriach Open (Kobiet i Mężczyzn) na dystansie Maratonu MTB  30km i 50km zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 2. Czasem przyjętym do klasyfikacji open  i kat wiekowych jest czas netto z wyjątkiem zawodników z grupy ELITA ( pierwszych 30 zawodników ) dla dystansu 50km i dystansu 30km, gdzie decyduje miejsce  przyjazdu na metę – czas brutto.
 3. Zawodnicy z grupy ELITA ustawiają się w pierwszych liniach na starcie na dystansie 50km i 30km.
 4. ELITA to czołowi  zawodnicy MTB  w kraju oraz pierwsza 20 open  z  edycji maratonu 2015 i 2016.
 5. Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach Maratony MTB  w których wyróżnia się podział na wiek ( dotyczy dystansu 50km i 30km ) i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

DLA  DYSTANSU  30km.

 1. Na dystansie 30km będzie  rozegrana klasyfikacja open  i klasyfikacja  w kategorii  wiekowej, oraz klasyfiakcja drużynowa .
 2. W kategorii open mężczyźni i  kobiety najlepsi  5m. otrzymają trofea sportowe i nagrody rzeczowe. 
 3. Ponadto w każdej kategorii wiekowej -  5 miejsc  zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe dla mijesc od 1 do 3.
 4. Klasyfiakcja drużynowa dla dystansu 30km  – klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 3 zawodników z tej samej drużyny.
 5. Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  3 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - teamu do MARATONU METROPOLII.
 6. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII.
 7. Nagradzane są 3 pierwsze miejsca, trofea sportowe miejsca 1 do 3.

DLA  DYSTANSU  50km.

Klasyfikacja indywidualna. 

 1. W kategorii open  – najlepsi ELITA   są klasyfikowani wg.  miejsc  przyjazdu na metę - otrzymają  nagrody finansowe tj. kupony wartościowe, które będzie można zrealizować w firmie rowerowej wskazanej przez organizatora.
 2. Wartość ww. kuponów -  kobiety : 1m-1 000zł, 2m-800zł, 3m-500zł, 4m-300zł, 5m-200zł.
 3. Wartość ww. kuponów -  mężczyźni : 1m-1 000zł, 2m-800zł, 3m-500zł, 4m-300zł, 5m-200zł.
 4. Bony wartościowe są do realizacji w firmire rowertour.com w terminie do 31 lipca 2017r.
 5. Ponadto w każdej kategorii wiekowej -  5 miejsc  zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe dla miejsc od 1 do 3.
 6. Otrzymanie nagród rzeczowych i bonów wartościowych każdy zawodnik kwituje własnoręcznym podpisem.
 7. Nagrody w kategorii  wiekowej nie kumulować się z nagrodami w klasyfikacji open.
 8. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów.
 9. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji nie oznacza przepadek trofea. Zawodnik może  odebrać nagrodę osobiście u organizatora  w terminie 14 dniu. 
 10. Po zakończeniu maratonu, podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników ( dystans 30km i50km ) zostanie  przeprowadzona tombola z nagrodami w tym roweru górskiego.

Klasyfikacja drużynowa.

 1. W kategorii open mężczyźni i  kobiety – klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 3 zawodników z tej samej drużyny.
 2. Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  3 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - teamu do MARATONU METROPOLII.
 3. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII.
 4. Nagradzane 5 pierwszych miejsca. Nagroda główna puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz trofea sportowe miejsca 1 do 5.
 5. Nagrody rzeczowe otrzymijuą miejsca od 1 do 3.
 6. Zwyciezska drużyna otrzymuje 3 komplety strojów kolarskich ( koszulka i spodenki ) z ze zestawu PREMIUM.
 7. Miejsca 2 i 3 :  drużyna  otrzymuje po 3 koszulki z zestawu PREMIUM 
 8. By dana drużyna została sklasyfikowana  musi zgłosić  swój skład osobno na email organizatora :info@rowerowabrzoza.pl,   na co najmniej 3 dni przed zawodami, podając nazwę drużymy - klubu oraz skład ( można podać wiecej zawdników startujących w danej drużynie - kalsyfikowane będą najszybsze 3 czasy ).
 9. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII lub w dniu zawodów bez wcześniejszego zgłoszenie o którym mowa w pkt. 8.

 

Klasyfikacja rekord trasy.

 1. W kategorii  mężczyźni  – 01:41:50,  obecny rekord trasy maratonu  - czas netto - edycja 2015 - BARTOSZ BANACH, HOTEL CZTERY BRZOZY,   poniżej tego czasu najszybszy zawodnik otrzymuję nagrodę finansową  w kwocie 1.000zł.
 2. W kategorii  kobiety  –     01:55:45,  obecny rekord trasy maratonu - czas netto - edycja 2015 – ALEKSANDRA TECŁAW,   BARAN CYCLING TEAM ,   poniżej tego czasu najszybsza zawodniczka  otrzymuje nagrodę finansową w kwocie 1.000zł
 3. Nagroda fiiansowa jest wypłacan w dniu zawdów po dekorajci.
 4. Trasa maratonu z roku 2016.

XIX.    PROTESTY .

 1. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników
  do 3 dni po zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa zawodów.


XX.    OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
 3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
 4. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.


XXI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
  imprezy  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 2. Uczestnicy zawodów METROPOLII MARATONU MTB  startują na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
  od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy zawodów.
 6. Każdy uczestnik zawodów rowerach MTB    jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 7. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 8. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 11. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników
  rajdu i zawodów  rowerowych  w których  brali oni udział.
 12. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność
  niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 13. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 14. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów 
  zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych.
 15. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu , mogą być wykorzystane przez prasę,
  radio i telewizję.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 17. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


Główny sędzia zawodów:  HAIBIKE - IX  METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB  
Zbigniew Wiśniewski