Regulamin

 

I.   CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
 2. Promowanie regionalnych szlaków w szczególności  szlaku turystycznego w Puszczy Bydgoskiej  łączącego Bydgoszcz z  Toruniem.
 3. Promocja Bydgoszczy i Województwa – Kujawsko Pomorskiego w szczególności ze wskazaniem  obszaru metropolitarnego.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II.   NAZWA IMPREZY. 

XIII  METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB
19 czerwca 2022


III.    ORGANIZATOR. 

Stowarzyszenie  „ROWEROWA BRZOZA”
Główny sponsor :  rowertour.com
 


IV.    WSPÓŁPRACA .

 1. Urząd Miasta Bydgoszczy.
 2. Nadleśnictwo Bydgoszcz.
 3. Nadleśnictwo Solec Kujawski.

V.   HONOROWY PATRONAT.

       Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

VI.   PATRONAT MEDIALNY I PARTNERZY

 1. TVP Bydgoszcz 
   

VII.    TERMIN I MIEJSCE .

 1. 19 czerwca 2022r., Niedziela  Bydgoszcz –  Plac Teatralny, baza zawodów.
 2. Biuro zawodów czynne 19 czerwca 2022, od godz. 9,30 – 10,30 Bydgoszcz Plac Teatralny.
 3. W dniu zawodów  odbiór pakietów w godz. 09,30 -  10,30,  Bydgoszcz - Plac Teatralny .
 4. Odbiór pakietów dla dystansu 10km,  30km i 50km również przed zawodami  : 
  - 18 czerwca 2022 sklep rowertour.com  Bydgoszcz ul.Łużycka 27  w godz. 10,00 - 14,00
 5. Start honorowy dla dystansu rodzinnego godz.10,45 – przejazd ulicami Bydgoszczy ( ul. Kujawska i Al. Jana Pawła II ) ok. 4km na start ostry.
 6. Start ostry dla dystansu rodzinnego 11,30 -  Leśnictwo Bielice - Puszcz Bydgoska.
 7. Start honorowy  godz.11,30,  (dystans 30km i 50km ),
 8. Start ostry godz.12,00,  (dystans 50km ) , godz.12,20 ( dystans 30km )  -  Leśnictwo Bielice - Puszcz Bydgoska.
 9. Start będzie falami : elita 30 zawodników - do klasyfikacji liczony czas brutto , dalej co 3 minuty kategorie wiekowe - do klasyfikacji liczony czas netto.
 10. Meta w tym samym miejscu gdzie będzie jest usytuowany start ostry.
 11. Powrót uczestnika zawodów  do bazy zawodów - Plac Teatralny we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

VIII.    DYSTANS i TRASA MARATONU.

 1. Trasa maratonu MTB  – tereny leśne Puszczy Bydgoskiej, trasa z roku 2021 ze zmianami  - dystans ok.50km.
 2. Trasa  maratonu MTB  – tereny leśne Puszczy Bydgoskiej,  trasa z roku 2021 ze zmianami, dystans ok.30km.
 3. Trasa  rodzinna ( łatwa technicznie )   – tereny leśne Puszczy Bydgoskiej,  dystans ok.10km.
 4. Trasa będzie oznakowana na 3 dni przed zawodami.
 5. Limit zawodników :
  dystans 50km -   150
  dystans 30km -   350
  dystans rodziny 10km -   50 ( rodzin/drużyn ) max 150 uczestników 

IX.    WARUNKI UCZESTNICTWA  dla dystansu 50km i  30km.

Uczestnikiem LOTTO - XIII METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATONU MTB  może być osoba, która spełni następujące warunki:
Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów :

 • zgłoszenie na stronie Internetowej  www.rowerowabrzoza.pl
  (rejestracja za pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 15.06.2022 w ramach obowiązujących limitów),
 • podpisanie karty  zgłoszenia ( wypełnia organizator -  uczestnik podpisuje przy odbierze pakietu startowego)
 • bez podpisanej karty zgłoszenia uczestnik nie ma prawa wziąć udziału w zawodach
 1. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
 2. Udział w zawodach maratonu mogą wziąć  udział tylko osoby  pełnoletnie.
 3. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w zawodach MTB tylko za   pisemną  zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych.
 4. Osoby nieletnie w wieku 16-17 lat   muszą dostarczyć  osobiście do organizatora pozwolenie rodziców na start  w  zawodach  MTB ( bez względu na trasę - dystans ) lub do biura zawodów.
 5. Druk pozwolenia można pobrać na stronie organizatora w zakładce komunikat startowy.
 6. Każdy uczestnik przed startem w maratonie  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 
  Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.rowerowabrzoza.pl, w jego siedzibie
  pod adresem Bydgoszcz ul. Bielicka 76C od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze zawodów.
 7. Opłata startowa nie obejmuje koszulki technicznej.

 Uwaga:
Warunkiem bezwzględnym  udziału w XIII  METROPOLII BYDGOSZCZ MARATONIE MTB  jest podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszenia.

Uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
XIII METROPOLII BYDGOSZCZ  MARATONU  MTB  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat ( 16 i 17 lat)  wymagana jest pisemna  zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów   oraz  wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 
 

IX.    WARUNKI UCZESTNICTWA  dla dystansu rodzinnego 10km.

Uczestnikiem XIII  METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATONU MTB  może być osoba, która spełni następujące warunki:
Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów :

 • warunkiem udziału na dystansie rodzinnym jest zgłoszenie drużyny / rodziny w składzie   minimum 2 osoby lub max 5 osób.  Udział drużyny/ rodziny możliwy  tylko z osobą dorosłą ( opiekunem grupy , która ukończyła 21 lat). Opiekun  jedzie wspólnie z dziećmi.
 • możliwe konfiguracje zgłoszenia 
  - 1 osoba dorosła + 1 dziecko
  - 1 osoba dorosła + 2 dzieci
  - 1 osoba dorosła + 3 dzieci
  - 2 osoby dorosłe + 1 dzieci
  - 2 osoba dorosłe + 2 dzieci
  - 2 osoba dorosłe + 3 dzieci
 • zgłoszenia dokonuje 1 osoba dorosła wieku co najmniej 21 lat, która zgłasza wszystkich uczestników swojej rodziny drużyny na stronie organizatora
 • wiek dzieci zgłaszanych od 7 do 14 lat
 • zgłoszenie na stronie Internetowej  organizatora
 • (rejestracja za pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 17.06.2022r. w ramach obowiązujących limitów),
 • podpisanie karty  zgłoszenia ( wypełnia organizator -  osoby dorosłe podpisują przy odbierze pakietu startowego)
 • bez podpisanej karty zgłoszenia uczestnik nie ma prawa wziąć udziału w zawodach
 1. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
 2. Każdy uczestnik przed startem w maratonie  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 
  Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.rowerowabrzoza.pl, w jego siedzibie
  pod adresem Bydgoszcz ul. Bielicka 76C od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze zawodów.

 Uwaga:
Warunkiem bezwzględnym  udziału w LOTTO -  XIII  METROPOLII BYDGOSZCZ MARATONIE MTB  jest podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszenia - podpisują osoby dorosłe.

Uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
XIII  METROPOLII BYDGOSZCZ  MARATONU  MTB  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Oświadczam, że pnosze pełną odpowiedzialnosć za dzieci , które będą wspólnie ze mna jechać na dystansie rodzinnym.  Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo oraz dzieci .


X.    ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU MTB - dla dystansu 50km i 30km.

 1. Maraton  odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
 2. Start do maratonu odbędzie się ze startu wspólnego – honorowego  o godz. 11.30 Bydgoszcz - Plac Teatralny  po prezentacji drużyn i zawodników, która odbędzie się o godz.11,00.
 3. Start ostry będzie miał miejsce o godz.12,00 Leśnictwo Bielice - Puszcza Bydgoska, jako pierwsi  starują uczestnicy  dystansu 50km, po  20min uczestnicy dystansu 30km.
 4. Start będzie falami : elita 30 zawodników - do klasyfikacji liczony czas brutto , dalej co 2 minuty kategorie wiekowe - do klasyfikacji liczony czas netto.
 5. Na trasie maratonu  będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego skutkuje nie sklasyfikowaniem zawodnika.
 6. Na trasie maratonu będą znajdowały się dwie strefy bufetowe.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące oznakowania trasy,  bufetów i zabezpieczenia podane będą w komunikacie  startowym na co najmniej 7 dni przed zawodami. .
 8. Obowiązuje limit czasowy tj. 4h ( dystans 50km ) i 3h ( dystans 30km) . Zawodnik, który nie dojedzie do mety w określonym limicie  nie zostanie sklasyfikowany.


XI.    ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE ZAWODÓW MTB.

 1. W czasie trwania maratonu wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie
  lub zbliżają się do skrzyżowania.
 3. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.
 6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy  i szczególną troskę o środowisko naturalne.

XII.    RUCH DROGOWY.

 1. Zawody  będą  się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym poza przejazdem ze Starego Rynku na start ostry.
 2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól,
  dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie
  przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.


XIII. OPŁATA STARTOWA  dla dystansu 50km i 30km

Opłata startowa  wynosi :

 • 75zł – opłata dokonana do dnia 30 kwietnia 2022r.
 • 85zł – opłata dokonana do dnia 31 maja 2022r.
 • 90zł – opłata dokonana do dnia 18 czerwca 2022r.
 • 100zł - opłata płatna w dniu zawodów.
 1. Opłata startowa MTB  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego
  na konto organizatora :
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA",
  86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
  na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty XII  METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB  oraz  imię i nazwisko uczestnika.
 2. Z opłaty są zwolnieni są  zawodnicy którzy w edycji Maratonu z roku 2021  dotyczy dystansu 50km  zajęli w kategorii open kobiety i open  mężczyźni   miejsca od  1 do 5 oraz 1 miejsca  w każdej kategorii wiekowej.
   
 3. Z opłaty są zwolnieni są  zawodnicy którzy w edycji Maratonu z roku 2021  dotyczy dystansu 30km  zajęli w kategorii open kobiety i open  mężczyźni   miejsca od  1 do 3  oraz 1 miejsca  w każdej kategorii wiekowej.
   
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora do dnia 15 czerwca 2022r.
 5. W przypadku wpłat w terminie 17-18 czerwca 2022, dowody opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 6. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w biurze zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
 7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 8. Organizator dopuszcza minimum 30 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości . Po tym terminie  opłata będzie  zwrócona w 50%.
 9. Na 7  dni przed zawodami i w dniu zawodów oraz po zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 10. Opłata startowa nie obejmuje koszulki technicznej - koszt 35zł

XIV.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW - dla dystansu 50km i 30km.

 1. Opłata startowa  obejmuje :
 • prawo udziału w maratonie MTB  oznakowaną trasą,
 • numer startowy,
 • bandana rowerowa , dla uczestników, którzy zarejestrują się i dokonają opłaty startowej  do 5 czerwca 2022r. 
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ),
 • elektroniczny  pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl ,w telefonach komórkowych podanych przez zawodników przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego
  oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu,
 • pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
 • ubezpieczenie NW,
 • medal pamiątkowy  otrzymuje każdy uczestnik  który ukończy maraton ( dotyczy wszystkich dystansów ),
 • nieodpłatny dostęp do serwisu fotograficznego.
 • udział w losowaniu  - voucher  podarunkowy.,

XV.  PROGRAM.

 1. LOTTO - XIII METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB to  ogólnopolska impreza sportowo rozgrywana na terenach leśnych 
  Puszczy Bydgoskiej położonej pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem.
 2. Dzień przed zawodami – Sobota ,  18 czerwca 2022r., od godziny 12.00    udostępnienie oznakowanej trasy maratonu.
 3. W dniu zawodów – Niedziela,  19 czerwca 2022r. 
  • godzina  8.30  – 11.00 -  odbiór pakietów startowych w biurze zawodów – Bydgoszcz - Plac Teatralny,
  • godzina 10.45 -  start honorowy – dla dystansu rodzinnego - przejazd ulicami Bydgoszczy
   na start ostry,
  • godzina 11.10 –  prezentacja zawodników i drużyn maratonu MTB ,
  • godzina 11.30 -  start honorowy – dla dystansu 50km i 30km - przejazd ulicami Bydgoszczy na start ostry,
  • godzina 11.30 -  start ostry – dla dystansu rodzinnego , Leśnictwo  Bielice ( dystans 10km ) 
  • godzina 12.00  - start ostry elita  , Leśnictwo  Bielice ( dystans 50km ) ,
  • godzina 12.05  - start ostry wg kategorii wiekowych  , Leśnictwo  Bielice ( dystans 50km ) ,
  • godzina 12.20  - start ostry elita , Leśnictwo  Bielice ( dystans 30km ) ,
   godzina 12.25  - start ostry  wg kategorii wiekowych  Leśnictwo  Bielice ( dystans 30km ) ,
  • godzina 14.30 -  dekoracja zwycięzców - dystans rodzinny - Bydgoszcz  - Plac Teatralny,
  • godzina 15.00 -  dekoracja zwycięzców - Bydgoszcz  -  Plac Teatralny,
  • godzina 16.30  - losowanie,  zakończenie imprezy.  

   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.


XVI. KATEGORIE WIEKOWE :

 1. Obowiązują następujące kategorie wiekowe - dla dystansu 50km i 30km:
 2. Dla dystansu rodzinnego klasyfikacja tylko open wg drużyn.

Mężczyźni:

 • open,
 • kategoria M1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 2006 - 2001),
 • kategoria M2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 2000 - 1993),
 • kategoria M3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1992 - 1983),
 • kategoria M4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1984 - 1973),
 • kategoria M5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1972 - 1963),
 • kategoria M6 - od 60 lat 69 lat (rok ur. 1962 - 1953),
 • kategoria M7 - od 70 lat ( ur. od 1952 i starsi).

Kobiety:

 • open,
 • kategoria K1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 2006 - 2001),
 • kategoria K2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 2000 -1993),
 • kategoria K3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1992 -1983),
 • kategoria K4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1982 -1973),
 • kategoria K5 - od 50 lat (rok ur. 1972 i starsze).

Na dystansie maratonu nie mogą osoby poniżej 16 roku życia .


XVIII.    KLASYFIKACJA.

 1. Zwycięzcami w kategoriach Open (Kobiet i Mężczyzn) na dystansie Maratonu MTB  30km i 50km zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 2. Czasem przyjętym do klasyfikacji open  i kat wiekowych jest czas netto z wyjątkiem zawodników z grupy ELITA ( pierwszych 30 zawodników ) dla dystansu 50km i dystansu 30km, gdzie decyduje miejsce  przyjazdu na metę – czas brutto.
 3. Zawodnicy z grupy ELITA ustawiają się w pierwszych liniach na starcie na dystansie 50km i 30km.
 4. ELITA to czołowi  zawodnicy MTB  w kraju oraz pierwsza 20 open  z  edycji maratonu 2019 i 2021
 5. Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach Maratony MTB  w których wyróżnia się podział na wiek ( dotyczy dystansu 50km i 30km ) i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

DLA  DYSTANSU  30km.

 1. Na dystansie 30km będzie  rozegrana klasyfikacja open  i klasyfikacja  w kategorii  wiekowej, oraz klasyfikacja drużynowa .
 2. W kategorii open mężczyźni i  kobiety najlepsi  5m. otrzymają trofea sportowe i nagrody rzeczowe.
 3. Ponadto w każdej kategorii wiekowej -  5 miejsc  zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagroda rzeczowa dla miejsca 1
 4. Klasyfikacja drużynowa dla dystansu 30km  – klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 3 zawodników z tej samej drużyny.
 5. Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  3 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - teamu do MARATONU METROPOLII.
 6. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII.
 7. Nagradzane są 3 pierwsze miejsca, trofea sportowe miejsca 1 do 3.

DLA  DYSTANSU  50km.

Klasyfikacja indywidualna. 

 1. W kategorii open  – najlepsi ELITA   są klasyfikowani wg.  miejsc  przyjazdu na metę - otrzymają  nagrody finansowe tj. kupony wartościowe, które będzie można zrealizować w firmie rowerowej wskazanej przez organizatora.
 2. Wartość ww. kuponów -  kobiety : 1m-500zł, 2m-300zł, 3m-200zł, 4m-100zł, 5m-100zł.
 3. Wartość ww. kuponów -  mężczyźni : 1m-500zł, 2m-300zł, 3m-200zł, 4m-100zł, 5m-100zł.
 4. Bony wartościowe są do realizacji w firmie rowertour.com w terminie do 31 października 2022r.
 5. Ponadto w każdej kategorii wiekowej -  5 miejsc  zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3.
 6. Nagrody w kategorii  wiekowej nie kumulować się z nagrodami w klasyfikacji open.
 7. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów.
 8. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji nie oznacza przepadek trofea. Zawodnik może  odebrać nagrodę osobiście u organizatora  w terminie 14 dniu.
 9. Po zakończeniu maratonu, podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników
  ( dystans 30km, 50km i dla dystansu  ) zostanie  przeprowadzona tombola z nagrodami rzeczowymi.

Klasyfikacja drużynowa będzie rozegrana dla dystansu 50km

 1. W kategorii open mężczyźni i  kobiety – klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 3 zawodników z tej samej drużyny.
 2. Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  3 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - teamu do MARATONU METROPOLII.
 3. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII.
 4. Nagradzane 5 pierwszych miejsca.
 5. Nagroda główna puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz trofea sportowe miejsca 1 do 5 dotyczy dystansu 50km, 3 koszulki rowerowe ufundowane przez ROWEROWA BRZOZA.
 6. By dana drużyna została sklasyfikowana  musi zgłosić  swój skład osobno na email organizatora :info@rowerowabrzoza.pl,   na co najmniej 3 dni przed zawodami, podając nazwę drużyny - klubu oraz skład
  ( można podać więcej zawodników startujących w danej drużynie - klasyfikowane będzie 3 zawodników - 3  najszybsze  czasy ).
 7. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII lub w dniu zawodów bez wcześniejszego zgłoszenie o którym mowa w pkt. 8.
   

Klasyfikacja drużynowa będzie rozegrana dla dystansu 30km

W kategorii open mężczyźni i  kobiety – klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 3 zawodników z tej samej drużyny.

 1. Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  3 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - teamu do MARATONU METROPOLII.
 2. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII.
 3. Nagradzane 5 pierwszych miejsc.
 4. Nagrody - trofea sportowe.

Klasyfikacja rekord trasy dla dystansu 50km
 

 1. W kategorii  mężczyźni  – 01:34:18.15,  obecny rekord trasy maratonu  - czas netto - edycja 2019 - Andrzej KAISER -  Euro Bike Kaczmarek Electric Team ,   poniżej tego czasu najszybszy zawodnik otrzymuję nagrodę finansową  w kwocie 500zł.
 2. W kategorii  kobiety  –     01:44:20.10,  obecny rekord trasy maratonu - czas netto - edycja 2019 – ALEKSANDRA TECŁAW,   ROWERTOUR.COM,   poniżej tego czasu najszybsza zawodniczka  otrzymuje nagrodę finansową w kwocie 500zł
 3. Nagroda finansowa jest wypłacana w dniu zawodów po zakończeniu dekoracji.

XIX.    PROTESTY .

 1. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników
  do 3 dni po zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa zawodów.


XX.    OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
 3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
 4. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.


XXI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
  imprezy  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 2. Uczestnicy zawodów LOTTO - XIII METROPOLIA  BYDGOSZCZ MARATON MTB  startują na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
  od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy zawodów.
 6. Każdy uczestnik zawodów rowerach MTB    jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 7. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 8. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 11. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników
  rajdu i zawodów  rowerowych  w których  brali oni udział.
 12. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność
  niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 13. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 14. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów 
  zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych.
 15. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu , mogą być wykorzystane przez prasę,
  radio i telewizję.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 17. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Główny sędzia zawodów:  XIII METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB  
Zbigniew Wiśniewski

 


 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem