WYTYCZNE EPIDEMIOLOGICZNE

DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

Poniższe wytyczne wykonano na potrzeby organizacji imprezy VIII Bieg Oliwski zawodów organizowanych przez Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

I. Postanowienia ogólne

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.

2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.

4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Zabrania się aby w zawodach brali udział zawodnicy, którzy w ostatnich 14 dniach mieli kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub podejrzanymi o zakażenie.

2. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.

3. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).

4. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania  należy zachowywać 2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające, 
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

5. Funkcjonowanie strefy  „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)

Strefa będzie podzielona na dwa stanowiska, a każde stanowisko  posiada wejście i wyjście. Podczas rejestracji:

 • obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
 • odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się na stanowisku),

6. Funkcjonowanie „Strefy  Startu”

 • zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie

7. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”

Punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie gdzie zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l.

8. Uwaga !!!

Jeśli  Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak:  gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:

 • udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie zawodów;
 • powiadomić  o tym fakcie Organizatora;

Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem