Regulamin X Biegu Oliwskiego

Dystanse: 5 i 10 km

Biegi dla dzieci

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja sportu oraz zdrowego trybu życia;
 • Promocja Dzielnicy Oliwa;
 • Integracja lokalnej społeczności;
 • Zachęcenie mieszkańców Oliwy do częstszego, rodzinnego i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu;
 • Zachęcenie społeczeństwa do wypoczywania na terenach leśnych.

II. TERMIN

 • Start: 29.10.2022r. godz. 10.00.

III. MIEJSCE

 • Start i meta - znajduje się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy AWFiS (wejście od ulicy Jeleniej). Cała trasa zlokalizowana jest w lesie (teren Nadleśnictwa Gdańsk). Pierwszy wariant trasy wynosi 5 km, a drugi 10 km.

IV. ORGANIZATOR

 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 • Rada Dzielnicy Oliwa
 • Evo Triathlon Team

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 9.00 - biuro zawodów, depozyt
 • godz. 9.50 – uroczyste otwarcie
 • godz. 10.00 – bieg Krasnala – dzieci do 6 lat 200m, dekoracja miejsc I-III na mecie
 • godz. 10.10 – bieg dzieci – 7-8 lat– 400m, dekoracja miejsc I-III na mecie
 • godz. 10.20 – bieg dzieci – 9-10 lat – 400m, dekoracja miejsc I-III na mecie
 • godz. 10.30 – bieg dzieci – 11-12 lat – 800m, dekoracja miejsc I-III na mecie
 • godz. 10.40 – bieg młodzieżowy – 13-15 – 1200m, dekoracja miejsc I-III na mecie
 • godz. 11.00 – start biegu oraz marszu nordic walking na dystansie 5km
 • godz. 11.45-12:00 – dekoracja biegu oraz marszu nordic walking na dystansie 5km
 • godz. 12.00 – start biegu głównego na dystansie 10km
 • godz. 13.00-13:15 – dekoracja biegu na dystansie 10km
 • godz. 13:30 – oficjalne zakończenie zawodów

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 23.10.2022r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegoliwski.pl. Zapisy po terminie będą możliwe wyłącznie na podstawie potwierdzenia przelewu w biurze zawodów w dniu 29.10.2022.

VII. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa dla dorosłych:
  50 zł do 30.09.2022
  60 zł do 23.10.2022
  70 zł do 29.10.2022
 2. Opłata startowa dla dzieci
  30 zł do 29.10.2022
 3. Dane do wpłaty:

10 1090 1098 0000 0001 3375 1143

Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

ul. Bobrowa 5/56, 80-336 Gdańsk

NIP: 5842739576

REGON: 360621482

KRS: 0000540059

 1. Limit uczestników wynosi 999 osób;
 2. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń;

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegoliwski.pl.
 2. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:
  • W biegach dzieci dla każdego wyścigu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
  • W biegu nordic walking będzie prowadzona klasyfikacja kategorii open kobiet i mężczyzn.
  • W biegu głównym na dystansie 5 km i 10 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
   • K/M 16-17 lat (nie dotyczy dystansu 10 km)
   • K/M 18-29 lat
   • K/M 30-39 lat
   • K/M 40-49 lat
   • K/M 50-59 lat
   • K/M 60-69 lat
   • K/M + 70 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  • pamiątkowy medal wręczany na mecie
  • numer startowy
  • okolicznościowy gadżet imprezy
  • wodę
  • posiłek regeneracyjny
  • VOUCHER na dowolny trening grupowy w EvoTriathlon Team
 2. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) otrzymają okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. W biegach dzieci dla każdego wyścigu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
 4. Nagrody nie dublują się. Zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach kategorii wiekowej;
 5. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród lub ich zmiany w wybranych przez siebie kategoriach.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym pomieszczeniu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej lub na pasie startowym. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: staniszewskiteam@gmail.com oraz numerem telefonu: 601304085.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem