Regulamin - Triathlon Chmielno 2019

 

REGULAMIN
TRIATHLON CHMIELNO 2019

 

 I. ORGANIZATORZY

 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 • Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Chmielno

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 27-28 Lipiec 2019
 • Plaża Miejska w Chmielnie
 • START wyścigu dzieci odbędzie się 27.07.2019 o godzinie 15:00.
 • START wyścigu głównego odbędzie 28.07.2019  o godzinie 12:00
 • Biuro Zawodów:
  Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie, ul. B. Grzędzickiego 28

III. CEL

 • Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Promocja gminy Chmielno.

IV. DYSTANSE I TRASY

 • Dystans  1/8 0,475-22,5-5,275
 • Dystans 1/4  0,95-45-10,55
 • Charakterystyka trasy:

Trasa pływacka:

 • 1/8 - 0,475 km 
 • 1/4 -  0,95 km
 • start z wody  – plaża gminna,
 • średnia temperatura wody w lipcu w jeziorze Kłodno wynosi 17-21°C,
 • kombinezony neoprenowe – dozwolone,
 • wszystkie boje mijamy prawym ramieniem,
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa WOPR.

Trasa rowerowa:

 • 1/8 - 22,5 km
 • 1/4 -  45 km
 • trasa oznaczona, zamknięta,
 • kask podczas konkurencji rowerowej obowiązkowy,
 • zawody w konwencji bez draftingu (zakaz jazdy w grupie),
 • dozwolone przystawki i kierownice do jazdy na czas,
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.

Trasa biegowa:

 • 1/8 - 5,275 km
 • 1/4 - 10,55 km
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
 • meta na stadionie,
 • trasa oznaczona, zamknięta,
 • nawierzchnia: 50% asfaltowa, 50% kostka brukowa,

Strefa zmian:

 • długość około 0,30 km, szerokość około 8m,
 • dobieg do strefy zmian po pływaniu 50 m,
 • strefa jednokierunkowa,
 • belka oddalona od końca strefy o ok 15 m.

Punkt odświeżania:

 • na pętli biegowej,
 • na mecie,
 • Organizator nie przyjmuje indywidualnych odżywek zawodników.

V. LIMITY CZASOWE

Obowiązuje limit 2 godzin na ukończenie dystansu 1/8  oraz 3,5 godziny dla dystansu 1/4.

VI. POMIAR CZASU

 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 • Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 • Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie
  do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.triathlonchmielno.pl w zakładce rejestracja do dnia  22.07.2019.
 • Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

 

 

Termin/Dystans

1/8

1/4

15.02.2019

100,00 PLN

140,00 PLN

15.03.2019

120,00 PLN

160,00 PLN

15.04.2019

140,00 PLN

180,00 PLN

15.05.2019

160,00 PLN

200,00 PLN

15.07.2019

200,00 PLN

240,00 PLN

 

 •  Zawodnicy startujący w sztafetach powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Termin/Dystans

1/8

1/4

15.02.2019

180,00 PLN

210,00 PLN

15.03.2019

210,00 PLN

240,00 PLN

15.04.2019

240,00 PLN

270,00 PLN

15.05.2019

270,00 PLN

300,00 PLN

15.07.2019

300,00 PLN

330,00 PLN

 

 • Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 • Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
 • Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata
  wynosi   30 zł.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, czepek, pamiątkowy gadżet, woda,  owoce, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
 • Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 • Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji. rygorem dyskwalifikacji.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Obowiązuje limit uczestników – 600 osób (300 na dystans). W tym 20 miejsc zarezerwowanych dla organizatora.
 • W zawodach na dystansie 1/8 mogą brać udział osoby urodzone do 2003 roku włącznie. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 • W zawodach na dystansie 1/4 mogą brać udział osoby pełnoletnie urodzone do 2001 roku włącznie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili potwierdzenia zgłoszenia i odbioru pakietów startowych.
 • Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić w właściwym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany bieg), 1 nr na torbę do depozytu. Numer startowy w trakcie konkurencji biegowej powinien znajdować się z przodu.
 • Dopuszcza się udział sztafet 2 oraz 3 osobowych w klasyfikacji wspólnej OPEN (żeńskie, męskie, mieszane).
 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 • Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
 • Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 • Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają
  z rowerem do w/w strefy.
 • Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 • Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 • Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 • W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 • Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń
  i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 • Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 • Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

IX. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 • Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 28.07.2019 w godzinach 9.00 -11.30.
 • Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 • Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 • Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 • Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

X. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczona naklejką z numerem.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych toreb z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości torby z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników torby były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

 

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:

 

Dystans 1/8

 

 • SZ  (Sztafety - OPEN)
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni - OPEN)
 • K16, M16 (16-17 lat)
 • K18, M18 (18-29 lat)
 • K30, M30 (30-39 lat)
 • K40, M40 (40-49 lat)
 • K50, M50 (50-59 lat)
 • K60, M60 (60 lat i więcej)

 

Dystans:1/4

 

 • SZ  (Sztafety - OPEN)
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni - OPEN)
 • K18, M18 (18-29 lat)
 • K30, M30 (30-39 lat)
 • K40, M40 (40-49 lat)
 • K50, M50 (50-59 lat)
 • K60, M60 (60 lat i więcej)
 • Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) oraz generalnej sztafet (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe.
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 15:30.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 15. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 17. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.
 18. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 20. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 21. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
 22. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.
 23. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
 24. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail scnd@sportevo.pl
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.
 26. Ochrona danych osobowych
 • dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 • zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

 

 

PROGRAM MINUTOWY

Sobota  27.07.2019

12:00 – 13:30

biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych;

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie, ul. B. Grzędzickiego 28

13:30 – 14:30

wprowadzenie rowerów do strefy zmian

14:45

odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice startu)

15:00

START Triathlon Chmielno - dzieci

17:00

zamknięcie trasy

17:00

Oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.

16:30-17:00

wydawanie rowerów ze strefy zmian

 

Niedziela  28.07.2019

09:00 – 11:00

biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych;

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie, ul. B. Grzędzickiego 28

09:00 – 11:30

wprowadzenie rowerów do strefy zmian

11:45

odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice startu)

12:00

START Triathlon Chmielno

15:45

zamknięcie trasy, 0ficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców

   

15:30-16:30

wydawanie rowerów ze strefy zmian

 

ZAŁĄCZNIKI – WZORY

 • Upoważnienie i oświadczenie do odbioru pakietu startowego dla osoby innej niż zapisana – wypełnia upoważniający (wzór)

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym numer………………………………………. upoważniam

Panią/Pana………………………………………………………………………………………………legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer…………………………… do odebrania mojego pakietu startowego Triathlon Chmielno.

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.

Upoważniający

….…………………………….

(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE

(podpisuje upoważniony)

Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy.

 

….…………………………….

(czytelny podpis)

 

 

 

 

REGULAMIN
TRIATHLON CHMIELNO DZIECI

FUN RACE 50m – 200m – 50 m (3-7 lat)
DZIECI 100m – 400m – 200m (8-9 lat)
DZIECI MŁODSZE 150m - 1000 - 400 m (10-11 lat)
DZIECI STARSZE  200m – 2000m – 1000m (12-13 lat)
MŁODZIK - 400m - 4000m - 2000m (14-15 lat)

 

I. ORGANIZATORZY

 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 • Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Chmielno

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 27  lipiec 2019
 • Plaża gminna w Chmielnie
 • START odbędzie się o godzinie 15:00

III. CEL

 • Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Promocja gminy Chmielno

IV. DYSTANSE I TRASY

FUN RACE  50m – 200m – 50 m (3-7 lat)
DZIECI 100m – 400m – 200m (8-9 lat)
DZIECI MŁODSZE - 150m - 1000 - 400 m (10-11 lat)
DZIECI STARSZE   - 200m – 2000m – 1000m (12-13 lat)
MŁODZIK - 400m - 4000m - 2000m (14-15 lat)

V. LIMITY CZASOWE

Obowiązuje limit 1 godziny na ukończenie wyścigu.

VI. POMIAR CZASU

 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 • Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 • Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. KLASYFIKACJE

FUN RACE – jest to wyścig bez klasyfikacji, którego celem jest zabawa.  Skierowany jest do najmłodszych adeptów triathlonu. Część pływacka odbywa się w wodzie płytkiej. Udział rodzica w wyścigu jest obowiązkowy. Zadaniem rodzica jest asekuracja dziecka i czuwanie nad jego bezpieczeństwem.

DZIECI – dziewczynki 8-9lat, chłopcy 8-9 lat
DZIECI MŁODSZE – dziewczynki 10-11 lat, chłopcy 10-11 lat
DZIECI STARSZE   – dziewczynki 12-13 lat, chłopcy 12-13 lat
MŁODZIK  –  dziewczynki 14-15 lat, chłopcy 14-15 lat

 

 • O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.triathlonchmielno.pl w zakładce rejestracja do dnia  15.07.2019.
 2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w kwocie 40,00 PLN.
 1. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 15.07.2019. r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 2. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
 5. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata
  wynosi  15 zł.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
 • pakiet numerów startowych,
 • czepek,
 • pamiątkowy gadżet ,
 • pamiątkowy medal wręczany na mecie,
 • Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.

Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, urodzone do 2017 roku włącznie, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 2. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na bieg), 1 nr na worek do depozytu.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 4. Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
 5. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 6. Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w
 7. Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 8. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 9. Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 10. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 12. Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 13. Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

X. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 1. Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 27.07.2019 w godzinach 13.30-14.30.
 2. Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 3. Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 4. Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

XI. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczony naklejką z numerem.

 

 1. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
   
 2. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
   
 3. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych toreb z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
   
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości torby z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
   
 5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników torby były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

  XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Miejsca I-III we wskazanych w regulaminie kategoriach wiekowych otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.
 2. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, czepek, pamiątkowy gadżet, wodę, owoce, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
   
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 17:00.

  XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 15. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 17. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.
 18. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 20. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 21. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
 22. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.
 23. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
 24. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail fundacja@scnd.pl
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.
 26. Ochrona danych osobowych
 • dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 • zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

PROGRAM MINUTOWY TRIATHLON DZIECI

Sobota 27.07.2019

12:00 – 13:30 biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów

13:30 – 14:30 wprowadzenie rowerów do strefy zmian

14:45 odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice startu)

15:00 START  Triathlon Chmielno Dzieci

16:30 zamknięcie trasy, dekoracja zwycięzców.

16:30-17:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka/podopiecznego: …………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka /podopiecznego );

w Triathlon Chmielno 2019 dla Dzieci, który odbędzie się w dniu 27 lipiec  2019 r. przy Plaży Gminnej w Chmielnie organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Fundację Silni Ciałem Niezłomni Duchem oraz Wójta Gminy

Oświadczamy, że:

– znany jest nam cel, charakter i regulamin Triathlon Chmielno 2019 dla Dzieci,

– u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w Triathlon Chmielno 2019 dla Dzieci,

– wyrażamy zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku lub wypowiedzi naszego dziecka/ podopiecznego oraz jego danych osobowych przez Fundację Silni Ciałem Niezłomni Duchem w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Triathlon Chmielno 2019 dla Dzieci i wydarzeniami jemu towarzyszącymi, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach promocyjnych

– wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka/podopiecznego udostępnionych w związku z udziałem w Triathlon Chmielno 2019 dla Dzieci zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z

– wyrażamy zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Triathlon Chmielno 2019 dla Dzieci oraz na publiczne podanie danych osobowych naszego dziecka/podopiecznego w postaci jego imienia i nazwiska.

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka:

złożone dnia …………………………………………… w …………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Zam. …………………………………………………. Dowód tożsamości numer …………………… seria ………………………………………

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Zam. …………………………………………………. Dowód tożsamości numer …………………… seria ……………………………………..