Regulamin - II Aquathlon Gdańsk

O PUCHAR REKTORA AWFiS 2020

I. ORGANIZATORZY

 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Sportevo Triathlon Team

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 20 września 2020 roku
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu  im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-663 Gdańsk

III. CEL

 • popularyzacja aquathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania i biegania,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • promocja Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
 •  promocja Fundacji Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 •  promocja Sportevo Triathlon Team

IV. DYSTANS I TRASA - SZCZEGÓŁOWY OPIS

Dystans: 200 m pływania - 1000 m biegu.

Charakterystyka trasy pływackiej:

 • dystans 200m (8 długości po 25 m) pływalnia sportowa, pomiar czasu elektroniczny
 • start z wody
 • dwie osoby na jednym torze
 • spodziewana temperatura wody 27-28°C
 • przybory pływackie typu łapki, płetwy, deski zabronione
 • kombinezony neoprenowe - zabronione
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego, WOPR, oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.

Charakterystyka trasy biegowej:

•    dystans 1000m (2 okrążenia po 400 m na stadionie lekkoatletycznym + ok 200

       m dobieg ze strefy zmian), pomiar czasu elektroniczny

•     nawierzchnia tartanowa

•     trasa oznaczona, zamknięta

•     trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego oraz osoby wyznaczone

       przez Organizatora.

Punkt odświeżania:

 • umiejscowiony na trasie biegowej oraz na mecie
 • całkowity zakaz śmiecenia na trasie zawodów pod groźbą dyskwalifikacji.

V. POMIAR CZASU

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową

Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.

Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.evotriathlon.pl w zakładce rejestracja do dnia 15.08.2020.

2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

50,00 PLN - do  15.03.2020

80,00 PLN - do 15.08.2020

4. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym  poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.

5. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.

6. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

7. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.

8. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi 10 zł.

9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • pakiet numerów startowych,
 • okolicznościowy czepek,
 • okolicznościowy gadżet,
 • woda,
 • voucher na dowolny trening do grupy Sportevo Triathlon Team,
 • upominki od partnerów imprezy,
 • pamiątkowy medal wręczany na mecie.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, urodzone do 2010 roku włącznie, oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.

Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. Numer startowy (na taśmę startową, zakładany na bieg), oraz numer na worek do depozytu.

Numer startowy mocowany na pasie obowiązuje tylko na cześć biegową.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.

Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.

Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

VIII. DEPOZYT

1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczony naklejką z numerem.

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.

4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych toreb z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości torby z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.

6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników torby były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategoriach wiekowych:

K10, M10 (10-11lat)

K12, M12 (12-13 lat)

2. Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe (złoto, srebro, brąz ) oraz nagrody rzeczowe.

3. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

5. Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 17:00. 

X. WYNIKI

Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej zawodów www.evotriathlon.pl.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.

6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.

7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.

12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.

13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

14. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

15. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

16. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.

17. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.

18. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.

19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

20. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.

21. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.

22. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.

23. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie aquathlonu Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia tylko części biegowej.

24. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail scnd@sportevo.pl

25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.

26. Ochrona danych osobowych

 • dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 • zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

XII. PROGRAM MINUTOWY

Sobota 19.09.2020

18.00 - 20.00 biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych, informacja,

Piątek  20.09.2020

06.00 - 12.00 biuro zawodów,

06.00 - 17.00 depozyt

12:30 - odprawa techniczna (okolice pływalni)

13:00 - przewidywany start I serii (ostateczna godzina startu zostanie ustalona dzień przed startem)

16:00 - przewidywane zakończenie wyścigu ostatniej serii

16:00 - ceremonia wręczania nagród, zamknięcie imprezy 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 • Upoważnienie i oświadczenie do odbioru pakietu startowego dla osoby innej niż zapisana – wypełnia upoważniający (wzór)

UPOWAŻNIENIE

 

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym

numer………………………………………. upoważniam

Panią/Pana………………………………………………………………………………………………………

legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer…………………………………… do odebrania mojego pakietu startowego  Aquathlon Gdańsk  o Puchar Rektora AWFiS 2020.

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.            

Upoważniający

                                                                                                              ………………………………

                                                                                                                (czytelny podpis)

 

 OŚWIADCZENIE

(podpisuje upoważniony)

 

Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy.

 

                                                                                                             ………………………………

                                                                                                              (czytelny podpis)

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem