Regulamin

I. Cel wydarzenia.
1. Popularyzacja  jazdy rowerem na szosie.
2. Poznanie i promowanie  miejscowości  położnych na trasie w szczególności terenów położonych na  granicy dwóch województw :
3. Kształcenie w zakresie bezpieczniej jazdy rowerem po drogach publicznych.

II. Nazwa wydarzenia.
Szosowa Niedziela - KRAJNA 2023, wydanie 9

III. Termin wydarzenia.
4 czerwca  2023r., Niedziela

IV. Miejsce startu , odbiór pakietów startowych, program godzinowy.

Dla wszystkich dystansów 180km i 80km start - meta jest : Bydgoszcz  przy pomniku Kazimierza Wielkiego ( zobacz mapa )
Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale na mecie w Bydgoszczy przy pomniki Kazimierza Wielkiego.

Program godzinowy dla dystansu 180km.

1. Godz. 8,15 – 9,00 - zbiórka uczestników , odbiór pakietów startowych - Bydgoszcz przy Pomnika Kazimierza Wielkiego
( zobacz mapa ) ( ul. Trybunalska 2 )

3. Godz.9,03 – 9,30 – start grup rowerowych ( 15 rowerzystów ) w odstępach 3 min.

4. Godz. 10,15 – 11,30 – bufet 1 – Byszewo.

5. Godz.12,45 – planowany przyjazd pierwszych grup rowerzystów do Lipki.

6. Godz. 12,45 – 13,30 – posiłek ( obiad ) w Lipce.

7. Godz. 13,30 – wspólne zdjęcie przy Kościele w Lipce, wyjazd z Lipki.

8. Godz. 15,30 – 16,30 – bufet 2 – Mrocza świetlicy wiejskiej

9. Godz. 17,00-18,00 – przyjazd rowerzystów na metę w Bydgoszcz przy pomniki Kazimierza Wielkiego, wręczenie uczestnikom medali pamiątkowych.

Trasa 180 km - przebiega przez następujące miejscowości :

Bydgoszcz - Wojnowo - Mochle - Salno - Byszewo - Wierzchucin Król. - Sośno - Sępólno Krajeńskie - Lipka -Osowo - Sypniewo - Więcbork - Mrocza - Nakło - Potulice - Łochowo - Bydgoszcz.

Jedziemy w grupach do 15 osób w zależności o tempa jazdy, od najszybszej do szybkiej i wolnej.

Rowerowa Brzoza gwarantuje :

Dla dystansu 180km - obiad w Lipce i 2 bufety na trasie - Byszewie i Mroczy. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale na mecie w Bydgoszczy przy pomniki Kazimierza Wielkiego.Samochód techniczny na trasie i zabezpieczenie medyczne.

Program godzinowy dla dystansu 80km. :

1. Godz. 10,15 – 11,00 - zbiórka uczestników dla dystansu 80km, odbiór pakietów startowych - Bydgoszcz przy Pomnika Kazimierza Wielkiego
( ul. Trybunalska 2 )

3. Godz.11,05 – 11,30 – start grup rowerowych ( 15 rowerzystów ) w odstępach 5 min.

4. Godz. 12,30 – 13,30 – bufet – Mrocza

5. Godz.14,30 – 15,15 - posiłek w Byszewie.

6. Godz. 16,15 - 17,00 – przyjazd rowerzystów na metę w Bydgoszcz przy pomniki Kazimierza Wielkiego, wręczenie uczestnikom medali pamiątkowych.

Trasa - przebiega przez następujące miejscowości : Bydgoszcz - Wojnowo - Samieszczano - Mrocza - Wierzchucinek -

Byszewo  - Wtelno - Morzewiec - Tryszczyn - Bydgoszcz.

Jedziemy w grupach do 15 osób w zależności o tempa jazdy - tempo turystyczne.

Rowerowa Brzoza gwarantuje :

Dla dystansu 80km - bufet w Mroczy i żurek w Byszewie.

V. Organizator.
Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA” .

VI. Współpraca.
Urząd Miasta Bydgoszczy,
Urząd Miasta i Gminy Mrocza,  Urząd Miasta i Gminy Więcbork,  Urząd Gminy Lipka,  ,  Urząd Miasta  Gminy Sępólno Kraj.  Urząd Miasta i Gminy Koronowo.

VII. Osoby kontaktowe :
Zbigniew Wiśniewski tel. 608 41-93-92 , 52 323-20-21 – koordynator.

VIII. Trasa : dystans 180km.
1.Dystans  180km  -  stanowi pętlę ze startem i metą w Bydgoszczy, dystans  liczy ok. 180 km i przebiega przez drogi publiczne ( szosa ) województwa kujawsko-pomorskiego i województwa wielkopolskiego. Tempo jazdy w 3  grupach.
2.Trasa wytyczona została przez organizatora i w całości przebiega przez drogi publiczne (szosa), dlatego wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
3.Trasa przebiega przez następujące miejscowości : Bydgoszcz - Wojnowo - Mochle - Salno - Byszewo - Wierzchucin Król. - Sośno - Sępólno Krajeńskie - Lipka -Osowo - Sypniewo - Więcbork - Mrocza - Nakło - Potulice - Łochowo - Bydgoszcz.

IX. Trasa : dystans 80km.
1.Dystans  80km  -  stanowi pętlę ze startem i metą w Bydgoszczy. Tempo jazdy turystyczne 20-25km/h. 
2.Trasa wytyczona została przez organizatora i w całości przebiega przez drogi publiczne (szosa i drogi gruntowe ), dlatego wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
3.Trasa przebiega przez następujące miejscowości : 
Bydgoszcz - Wojnowo - Samieszczano - Mrocza - Wierzchucinek -Byszewo - Bytkowice - Wtelno - Morzewiec - Tryszczyn - Bydgoszcz.

X. Warunki uczestnictwa.
1.Uczestnictwo  jest  odpłatne.

Dla dystansu 180km oplata startowa wynosi :
- 85zł do 10 maja 2023
- 100zł od 11 maja 2023

Dla dystansu 80km oplata startowa wynosi :
- 70zł do 10 maja 2023
- 90zł od 11 maja 2023


1.W dniu wydarzenia nie będzie rejestracji.
2.Opłata startowa  i obejmuje pakiet startowy oraz świadczenia dla uczestnika.
Płatności można dokonać przelewem lub wpłatą na poczcie na konto:
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA  BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
Po otrzymaniu opłaty uczestnik otrzymuje nr startowy, który upoważnia do startu.
3.Ilość uczestników ograniczona - dla dystansu 180km - 150osób, dla dystansu 80km - 80osób.
4.Prawo do udziału startu mają tylko osoby pełnoletnie po uprzednim zgłoszeniu się na stronie organizatora w ramach obowiązującego limitu. W  przypadku osiągnięcia limitu lista uczestników i zgłoszenia  zostaną zamknięte .
5.O kolejności na liście startowej decyduje nadany nr startowy.
6.Osoba niepełnoletnia w wieku 16 -17 lat może  uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie gdy jadzie  wspólnie z opiekunem pełnoletnim  i posiada  pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych .Pozwolenia takie musi być dostarczone w oryginale  do organizatora nie później niż do 31 maja 2023.
7.Karta zgłoszenia-  uczestnik ma obowiązek podpisać przy odbiorze pakietu startowego.
8.Każdy uczestnik rejestrując się na wydarzenie  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
9. W przypadku rezygnacji na 14 dni przed terminem wydarzenia  uczestnik otrzymuje zwrot opłaty w pełnej wysokości, po tym terminie  nie później niż na 3 dni przed wydarzeniem opłata startowa podlega zwrotowi w wysokości 50%. Rezygnacja z uczestnictwa  od dnia 1 czerwca 2023 - opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
10. W przypadku odwołania  wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora, wydarzenia zostanie przeniesione  na inny termin - opłat startowa nie podlega zwrotowi i zachowuje swoją ważność.   

X. Świadczenia dla uczestników.
1. Pakiet startowy i świadczenia dla uczestnika.  
• nr startowy - imienna etykieta na rower,
• broszura, informator  
• pamiątkowy medal na mecie – Bydgoszcz przy pomniku Kazimierza Wielkiego,
dla dystansu 180km - korzystanie z 2 bufetów na trasie – Mrocza  i  Byszewo  
dla dystansu 180km - obiad w miejscowości Lipka  ,
• dla dystansu 80km - Mrocza i Byszywo 
• pomoc techniczna na trasie tj. w przypadku nie możliwości kontynuowania
   jazdy organizator przewozi uczestnika wraz rowerem do mety,
• zabezpieczenie medyczne ,
 

XI. Uczestnicy Szosowej Niedzieli  zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom koordynatora oraz opiekunów grup.
2. Uczestnicy poruszają  się na trasie  w grupach  wg. określonego tempa jazdy, ilość uczestników  w danej  grupy nie powinna  przekraczać  15.
3. Grupa porusza się kolumną pojedynczą   lub podwójną w zależności od natężenia ruchu.   
4. W przypadku prowadzenia grupy przez Policję jej polecenia są dla wszystkich uczestników wiążące.
5. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
6. Szosowa Niedziela odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym .
7. Szosowa Niedziela odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Posiadana sprawnego technicznie roweru i być w kasku rowerowym.
9. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu itp..
12. W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do koordynatora. Uczestnik jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.

XIII. Postanowienie końcowe.
1. Każdy uczestnik bierze udział w Szosowej Niedzieli rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa   podczas pokonywania trasy .
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników Szosowej Niedzieli w których brali oni udział.
5. W Szosowej Niedzieli uczestnik startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie i w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatora. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszenia.
6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
8. Wszyscy uczestnicy startując w Szosowej Niedzieli wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora i patronów medialnych.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 


Koordynator : Zbigniew Wiśniewski
kontakt email :info@rowerowabrzoza.pl

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem