Opłaty startowe

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu i Marszu Nordic Walking wynosi 500 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/Dobra_Piatka/ w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2020 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 4. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu i Marszu Nordic Walking uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu i Marszu Nordic Walking. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :
 • do 31 marca              – 50 zł
 • do 20 kwietnia           – 60 zł
 • BIURO ZAWODÓW   – 70 zł

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010 

Santander Bank Polski

39 1090 2590 0000 0001 3631 7663

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Dobra Piątka”.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu/Marszu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.  Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 kwietnia 2020 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy :

dobrapiatka@gmail.com

 1. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej lub rodzinnej dokonuje kapitan w biurze zawodów wypełniając dodatkowo formularz zgłoszeniowy podając skład drużyny lub rodziny.
 2. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO  do pobrania ze strony internetowej www.biegambolubiepolice.pl oraz (do wglądu) -  kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem