Regulamin - biegi dzieci

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 , 72-010 Police
www.biegambolubiepolice.pl
Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
www.dobraszczecinska.pl
II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci.
2. Stworzenie Charytatywnego Biegu dla Bruna Waszczuka.
3. Promocja Gminy Dobra, Powiatu Polickiego oraz Pomorza Zachodniopomorskiego.
4. Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu.
III. Informacje
1. Impreza odbędzie się 25-ego kwietnia 2020 roku w miejscowości Dobra.
CHARYTATYWNE BIEGI DZIECI
2. Start i Meta usytuowane będą przy stadionie ORLIK 2012 ul. Poziomkowa 5.
3. Bieg dla dzieci (przedszkolaki oraz klasy I – III dziewczynek i chłopców).
4. Limit startujących 150 (opłaconych) dzieci łącznie w wszystkich kategoriach.
5. Trasa Biegów: Przedszkolaki – 200m, Klasy I – III – 400m.
6. Program startów:

 • 10:00 Start przedszkolaki dziewczynki
 • 10:05 Start przedszkolaki chłopcy
 • 10:10 Start klasy 1-3 dziewczynki
 • 10:20 Start klasy 1-3 chłopcy
 • 10:30 Dekoracja Zwycięzców (przedszkolaki oraz klasy 1-3)

7. Biuro zawodów dla dzieci:
Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Odbiór pakietów w godzinach: 08:00 – 09:30
8. Pakiet startowy: numer startowy wraz z agrafkami, woda i owoc, medal w kształcie  marchewki.
9. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/Dobra_Piatka/ w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2020 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności dzieci) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.
10. OPŁATY. Organizator ustala wpisowe na Biegi dla Dzieci w wysokości:

 • w kwocie 10 zł do dnia 19.04.2020r.
 • w kwocie 20 zł od dnia 20.04 – 25.04.2020r

Cała kwota zebrana z wpisowego ,,Charytatywne Biegi dla Dzieci ” zostanie przeznaczona na pomoc dla BRUNA WASZCZUKA - https://www.facebook.com/bruno.waszczuk/
11. Opłatę proszę dokonać na konto :


Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
Santander Bank Polski
39 1090 2590 0000 0001 3631 7663
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko z dopiskiem – charytatywny Bieg dla dzieci.


12. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie.
W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Imprezie osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
13. Dane uczestnika Imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływyn takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :

 • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat);
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych

Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
14. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:

 • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,

15. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
16. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
17. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
18. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
19. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy na Bieg Dobra Piątka !
Dodatkowe informacje dostępne:
W imieniu Organizatora:
Zbigniew Pokrzywiński
Tel: 518-362-444
mail: dobrapiatka@gmail.com
Księgowość / opłaty startowe / biuro zawodów
Adrianna Kamińska
Tel: 506-423-557
mail: dobrapiatka@gmail.com

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem