PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
Salon - Serwis Rowerowy Wadecki

REGULAMIN MARATONU ELBLĄSKIEGO 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Maraton Elbląski (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą rowerową w formie rajdu turystycznego, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej (zwane dalej: Organizatorem).
 2.  Maraton Elbląski w roku 2024 wchodzi w cykl Ultracup Mini – Puchar w Ultramaratonach Kolarskich.
 3. Maraton przeznaczony jest dla dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 4. Termin maratonu to 15-16 czerwca 2024 r.  Dokładny harmonogram i  ostateczna trasa podane będą w stosownym komunikacie na stronie internetowej Maratonu https://b4sportonline.pl/maraton_elblaski/ 
 5. Limit czasu na pokonanie 444 km Maratonu Elbląskiego wynosi 24 godziny. Maraton ma charakter szosowy.

 

II. FORMUŁA I UDZIAŁ

 1. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu danej osoby do startu należy do Organizatora.
 3. Informacje o zapisach na Maraton oraz link do formularza zapisów dostępne są na stronie: https://b4sportonline.pl/maraton_elblaski/
 4. Maraton odbędzie się w dwóch kategoriach startowych: OPEN i SOLO. Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami. Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu właściwego). Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami poza (punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów. Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN.

III. PŁATNOŚCI, ZAPISY

Udział w Maratonie Elbląskim kosztuje 300 zł płatne przelewem na konto PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w terminie do 30 kwietnia 2024 r.  
Limit zawodników ustala się na 100 osób.

Zapisy trwają na stronie https://b4sportonline.pl/maraton_elblaski/zapisy_na_maraton_elblaski_444_km24_h  w terminie do 31 maja 2024 r. Przelew należy zrobić w ciągu 3 dni od rejestracji pod rygorem usunięcia z listy zgłoszonych.

Od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. wysokość opłaty startowej wynosi 300 zł.  Natomiast od 1 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. wpisowe wzrasta do 400 zł i nie będzie już gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń. Zapisy ostatecznie kończą się 31 maja 2024 r. Ewentualne zwroty wpisowego realizowane będą do 30 kwietnia 2024. Po tym terminie zwroty nie będą już możliwe.

W ramach wpisowego zapewniamy:

- logger do transmisji GPS oraz zapisywania śladu przejechanej trasy, 

- 3 bufety na trasie w tym dwa z ciepłym posiłkiem,

- ubezpieczenie NNW, 

- depozyt rzeczy w biurze zawodów,

- numer startowy na rower,

- sprawdzoną trasę w pliku .gpx

Na mecie zaś:

- pamiątkowy medal dla każdego, kto zmieści się w limicie czasu 24h,

- pamiątkową statuetkę dla pierwszego zawodnika OPEN i SOLO i dla pierwszej zawodniczki OPEN i SOLO Maratonu Elbląskiego,

- ciepły posiłek po maratonie.

IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
  1. sprawny technicznie rower,
  2. sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),
  3. naładowany telefon komórkowy,
  4. dowód osobisty lub paszport.
 2. Wyposażenie zalecane:
  1. kask rowerowy,
  2. apteczka,
  3. zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe,
  4. zapasowe baterie, akumulatorki lub powerbank,
  5. logger GPS (sprawdzenie śladu GPS będzie podstawą do weryfikacji przejechania trasy),
  6. podwójny komplet oświetlenia przedniego i tylnego,
  7. ubiór zapewniający widoczność (odzież fluorescencyjna, odblaskowa, etc.).
 3. Przez sprawny technicznie rower, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, Organizator rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

V. PRZEBIEG MARATONU

 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
  1. podpisanie oświadczenia z własnym imieniem i nazwiskiem,
  2. osobisty odbiór pakietu startowego wraz z numerem startowym,
  3. zamocowanie numeru startowego na rowerze.
 2. Całą trasę Maratonu należy pokonać zgodnie z jej przebiegiem udostępnionym przez Organizatora https://b4sportonline.pl/maraton_elblaski/gpsW razie zjechania z trasy, należy na nią powrócić w miejscu, w którym się ją opuściło (chyba, że uczestnik jedzie oficjalnym objazdem wyznaczonym przez zarządcę drogi, np. w przypadku jej remontu).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Maratonu, między innymi godzinę i sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, Organizator ogłasza w komunikacie technicznym na stronie https://b4sportonline.pl/maraton_elblaski/ Czas przejazdu liczony jest bez przerwy od startu do momentu wjechania uczestnika na metę.
 4. Wyniki uzyskane w Maratonie dostępne są dostępne na stronie https://www.poltrax.live/maraton-elblaski
 5.  Uczestnik może zgłaszać do Organizatora uwagi dotyczące wyników w ciągu 3 dni od dnia  zakończenia Maratonu.
 6. Maraton odbywa się w otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 7. Zakazana jest jazda pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Organizator ma prawo domagać się udowodnienia tego, że uczestnik przejechał całą trasę Maratonu. Weryfikacja przejazdu trasy Maratonu odbywa się na podstawie list uczestników oraz poprzez przedstawienie przez uczestnika oryginalnego śladu GPS pokonanej trasy.
 9. Pełne świadczenia mety (w szczególności otrzymanie pamiątkowego medalu czy innych upominków) przysługują wyłącznie uczestnikom, którzy pokonali trasę Maratonu zgodnie z zasadami imprezy i w wyznaczonym limicie czasu.

VI. REGUŁY SAMOWYSTARCZALNOŚCI

 1. Maraton jest imprezą o charakterze samowystarczalnym, w którym uczestnicy pokonują samodzielnie trasę rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
 3. Dozwolone są w szczególności:
  1. dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,
  2. wynajmowanie miejsc noclegowych w czasie trwania Maratonu,
  3. jazda grupowa wraz z innymi uczestnikami Maratonu,
  4. w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, a także osób nieuczestniczących w Maratonie, w tym wezwanie serwisu lub zjechanie z trasy; o konieczności zjechania z trasy Maratonu należy poinformować Organizatora.
 4. Zabronione są w szczególności:
  1. jazda rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
  2. jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
  3. jazda bezpośrednio za innym pojazdem,
  4. korzystanie z auta technicznego,
  5. korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Maratonie.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.
 4. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
 6. Organizator Maratonu nie jest odpowiedzialny wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
 7. Organizator ma prawo do odwołania lub przerwania Maratonu:                                                                                                                         - w przypadku wystąpienia siły wyższej,
  - z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z odwołaniem Maratonu z przyczyn wskazanych w punkcie 7. powyżej.
 9. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI

I. KARY CZASOWE

Kary czasowe wymierzane będą przez Organizatora w wymiarze adekwatnym do rodzaju i stopnia przewinienia; w szczególności będą każdorazowo wymierzane za:

 • jazdę bezpośrednio za innym pojazdem,
 • jazdę „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
 • jazdę w okresie zmniejszonej widoczności lub po zmroku bez wymaganego oświetlenia,
 • jazda w grupie większej, niż 15 osób,
 • utrudnianie jazdy innym pojazdom (w tym: zajmowanie więcej, niż jednego pasa ruchu przez grupę),
 • przejazd przez zamknięty przejazd kolejowy,
 • przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle,
 • zaśmiecanie trasy wyścigu,
 • nieuzasadnioną zmianę przebiegu trasy,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kara czasowa może przybrać formę dyskwalifikacji.

II. DYSKWALIFIKACJA

Dyskwalifikacja wymierzona będzie przez Organizatora bezwarunkowo za szczególne przypadki naruszenia Regulaminu Maratonu, w szczególności za:

 • jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • jazdę rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
 • korzystanie z auta technicznego lub innego pojazdu,
 • korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,
 • korzystanie z przepakowań sprzętu na trasie oraz wszelkiej zorganizowanej pomocy zewnętrznej.

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego.

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem