Regulamin cyklu historycznego "Śladami Oręża Polskiego"

I CELE

 1. Popularyzacja i upowszechnienie sportu jako najprostszej formy aktywności.
 2. Promocja aktywności indywidualnej w czasie pandemii COVID-19.
 3. Szerzenie wiedzy historycznej w przystępny sposób.

II ORGANIZATOR

Organizatorami wyzwania są IST Software Sp. z o.o. we współpracy z właścicielami portali B4SPORT.PL oraz BIEGIGORSKIE.PL.

III ZASADY CYKLU HISTORYCZNEGO 

 1. Śladami oręża polskiego” to cykl sportowo-historycznych wyzwań dla ludzi aktywnych, lubiących rywalizację sportową i chcących poszerzyć swoją wiedzę o ważnych wydarzeniach z historii Polski.

Na cykl składa się 8 comiesięcznych wyzwań:

Twoim zadaniem jest próba pokonania całości lub minimum 20% dystansu wymaganego dla danego wyzwania (biegiem/marszem lub rowerem) w maksymalnie 30 dni. 

W trakcie naszych wyzwań będziemy chcieli podzielić się z Uczestnikami odrobiną wiedzy historycznej w postaci newsletterów historyczno-motywacyjnych. Zawodnicy, jeśli tylko będą mieli ochotę, po zakończeniu wyzwania będą mogli wziąć dodatkowo udział w naszym konkursie wiedzy historycznej i w przypadku udzielenia prawidłowych odpowiedzi uzyskać certyfikat „Mistrza Wiedzy Historycznej”, a na koniec sezonu osoby które odpowiedziały prawidłowo na wszystkie 8 quizów otrzymają dodatkowy „awans”.

 1.  Stopnie wojskowe:

W ramach cyklicznego współzawodnictwa będziecie mogli powalczyć także o „stopnie wojskowe”, które będą wyznacznikiem Waszej determinacji i waleczności w naszym wyzwaniu w skali całego roku.

Wasze stopnie będą widoczne w wynikach każdego z wyzwań. Pierwsze wyzwanie rozpoczynamy od stopnia szeregowego.

Biorąc udział w Wyzwaniu, można uzyskać 2 awanse. Awans pierwszy uczestnik otrzymuje za osiągnięcie dystansu minimalnego (20%), awans kolejny za osiągnięcie dystansu pełnego (maksymalnego).

Przykład: jeżeli uczestnik weźmie udział np. w wyzwaniu pierwszym (Vivat Maj, 3 maj!), może zostać starszym szeregowym po uzyskaniu 46 km, a jeżeli osiągnie 230 km, staje się kapralem.

Przy 8 wydarzeniach, przy założeniu, że uczestnik bierze udział w każdym i osiąga w każdym dystans maksymalny, może zostać najwyżej pułkownikiem.

Osoba, która weźmie udział we wszystkich 8 wyzwaniach i udzieli prawidłowych odpowiedzi we wszystkich 8 quizach, otrzyma na koniec roku dodatkowy awans o jeden stopień – wówczas pułkownik może awansować na generała brygady. Zatem najwyższy stopień do zdobycia w pierwszym roku to stopień generała brygady.  W kolejnym sezonie stopień każdego uczestnika zostanie zredukowany o 8 stopni (oczywiście maksymalnie do stopnia szeregowego), czyli ten z Was, który uzyskał w 2021 stopień generała brygady, cofa się na początku sezonu 2022 do stopnia starszego chorążego.

„Stopnie wojskowe”:

 1. szeregowy,
 2. starszy szeregowy,
 3. kapral,
 4. starszy kapral,
 5. plutonowy,
 6. sierżant,
 7. starszy sierżant,
 8. młodszy chorąży,
 9. chorąży,
 10. starszy chorąży,
 11. starszy chorąży sztabowy,
 12. podporucznik,
 13. porucznik,
 14. kapitan,
 15. major,
 16. podpułkownik,
 17. pułkownik,
 18. generał brygady,
 19. generał dywizji,
 20. generał broni,
 21. generał.

IV UCZESTNICTWO

 1. Zawodnik zgłasza swój udział poprzez dokonanie rejestracji na stronie: https://b4sportonline.pl/igrzyska_bohaterow_wyzwania_historyczne/  Następnie wybiera rodzaj interesującej go kategorii (biegacze/piechurzy lub rowerzyści) poprzez wybranie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 2. Uczestnik po prawidłowej rejestracji oraz dokonaniu opłaty startowej automatycznie zyskuje możliwość wgrywania wyników dokumentujących odbycie aktywności.
 3. Uwzględnione zostaną wyłącznie aktywności, które zostały wykonane nie wcześniej niż w dniu dokonania opłaty startowej. Wcześniejsze aktywności zostaną odrzucone.
 4. Rywalizacja w ramach każdego z wyzwań trwać będzie do końca każdego miesiąca dotyczącego konkretnego wyzwania. Ostatnim dniem, w którym można rozpocząć aktywność, jest 15-ty dzień każdego miesiąca danego wyzwania.
 5. Uczestnik na pokonanie dystansu ma maksymalnie 30 dni od daty aktywności wgranej jako pierwsza. Przy czym data wgrania ostatniej aktywności nie może być późniejsza niż piętnasty dzień następnego miesiąca po rejestracji np. w przypadku wyzwania "Vivat Maj, 3 maj" ostatni możliwy dzień wgrania treningu to 15-sty czerwca, nawet jeśli data pierwszego treningu jest późniejsza niż 15 maja.
 6. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia przebiegniętego dystansu za pomocą: 
 • wgranego pliku gpx lub tcx potwierdzającego przebiegnięty dystans (plik gpx można pobrać z aplikacji dedykowanych zegarkom treningowym bądź aplikacji treningowych na smartphone np. Strava, MapMyRun);
 • wgranego zdjęcia ekranu zegarka z GPS lub aplikacji treningowej na telefon typu Strava, MapMyRun, z którego będzie można wyczytać minimum: datę treningu, dystans i czas.
 • aktywności mogą zostać również zsynchronizowane z aplikacją Strava.

V ZGŁOSZENIA

 1. Za skuteczne zgłoszenie do wyzwania uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza rejestracji i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora.
 2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć ten fakt w formularzu rejestracji oraz podać dane do faktury. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Opłatę startową można dokonać jedynie on-line za pośrednictwem serwisu Bluemedia lub Paypal.
 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w wyzwaniu, nieprzesłania potwierdzenia przebytego dystansu w postaci pliku gpx, tcx lub zrzutu z ekranu lub zdjęcia uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VI OPŁATY STARTOWE

 1. Podstawowy koszt udziału w biegu to 30 PLN obejmujący:
 • codzienną opiekę informatyczną z możliwością śledzenia swych indywidualnych postępów i wyników konkurencji;
 • elektroniczny, pamiątkowy numer startowy;
 • elektroniczny certyfikat.
 1. Dodatkowo każdy z uczestników może wzbogacić swój pakiet o:
 • pamiątkowy medal – 15 PLN
 • pamiątkową koszulkę techniczną Tervel Revelation – 54 PLN
 1. Oprócz tego każdy z uczestników będzie mógł przeznaczyć wybraną kwotę na cel charytatywny związany z grupą rekonstrukcji historycznej wspierającą projekt swą wiedzą z zakresu historii.

VII DOSTAWA PAKIETU

 1. Zakupione pakiety startowe będą wysyłane do 30 dni po zakończeniu danego wyzwania.

W przypadku rozszerzenia pakietu startowego o dodatkowe elementy, do kwoty zostanie doliczony koszt przesyłki:

 • 15 PLN w Polsce
 • 65 PLN poza terytorium Polski.
 1. W przypadku korzystania z opcji przesyłki „wspólnej” – dla grupy dwóch lub więcej osób wysyłka zostanie nadana pod wskazany jeden adres, a koszt wysyłki naliczany jest tylko raz dla wskazanej grupy osób.
 2. W przypadku podania niewłaściwego adresu wysyłkowego – zawodnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.
 3. Koszty wynikające ze zwrotu towaru pokrywa osoba zamawiająca pakiet.
 4. Nie ma możliwości wymiany zakupionych elementów garderoby.

VIII KLASYFIKACJE

 1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn oddzielnie dla biegaczy/piechurów i oddzielnie dla rowerzystów.
 2. Klasyfikacje wiekowe:
 • Kadeci (Kd: 7-15 lat),
 • Juniorzy (J: 16-19 lat),
 • Seniorzy Młodsi (S1: 20-29 lat),
 • Seniorzy Starsi (S2: 30-39 lat),
 • Mastersi (M: 40-49 lat),
 • Weterani Młodsi (W1: 50-59 lat),
 • Weterani Starsi (W2: 60+ lat).
 1. Klasyfikacja drużynowa: kategoria „Najlepsza drużyna” – to suma zajmowanych w klasyfikacji miejsc przez 4 najlepszych zawodników danej drużyny. Najwyżej sklasyfikowana będzie drużyna o najniższej sumie. (Uwaga: Do sklasyfikowania wymagana jest jednobrzmiąca nazwa drużyny). Najlepsza drużyna otrzyma nagrodę w postaci Pucharu marki Tryumf.

IX ZASADY KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

 1. Zawodnicy w przypadku pokonania całego dystansu będą klasyfikowani wg czasu brutto.
 2. Zawodnicy, którzy nie pokonali całego dystansu – wg dystansu. W przypadku równego dystansu decydować będzie czas brutto.

X NAGRODY

Nagrody uzależnione są od uzyskanych wyników:

 • I miejsce open wśród kobiet i mężczyzn (osobno biegacze/piechurzy i rowerzyści) – pamiątkowa statuetka marki Tryumf.
 • osoby, które pokonają pełen dystans otrzymają elektroniczny certyfikat na złotym tle;
 • osoby, które nie pokonają pełnego dystansu, ale minimum 50%, otrzymają elektroniczny certyfikat na srebrnym tle;
 • osoby, które nie pokonają 50% pełnego dystansu, ale minimum 20%, otrzymają elektroniczny certyfikat na brązowym tle;
 • osoby, które nie pokonają minimum 20% pełnego dystansu, zostaną uznane jako te, które nie dotarły do mety i nie otrzymają certyfikatu.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku wprowadzenia zakazu aktywności fizycznej na wolnym powietrzu termin wyzwania zostanie przeniesiony na inną datę.
 2. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.