Komunikat Techniczny GRYFICKI MARATON GRAVEL RACE


ORGANIZATOR

Klub Rowerowy G R Y F L A N D
Starostwo Powiatowe w Gryficach

Partnerzy
Gmina Gryfice

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Marek Zadworny - 508337395

Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148

Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Gryficki Maraton GRAVEL RACE w Gryficach zostanie rozegrany zgodnie z
regulaminem Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych
opublikowanym na stronie https://supermaratony.org/regulamin-gravel/ ,
uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym.


P R O G R A M  Z A W O D Ó W
Gryficki Maraton GRAVEL RACE odbędzie się w niedzielę 26 maja 2024r.
Baza Zawodów - GRYFARENA Gryfice
START - GRYFARENA Gryfice
META – Borzyszewo 1
PIĄTEK 24.05
17:00 – 19:00 – Rejestracja uczestników
SOBOTA 25.05
08:00 – 09:45 – Rejestracja uczestników
NIEDZIELA 26.05.
07:00 – 08:30 - Rejestracja uczestników
09:00 – Starty grup maratonu GRAVEL RACE
14.30 – Zamknięcie trasy maratonu GRAVEL RACE
16.00 – Zakończenie, Gryfickiego Maratonu GRAVEL RACE, dekoracja zwycięzców
konkurs z nagrodami
GRYFARENA Gryfice

 

TRASY MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
MARATON GRAWEL RACE DYST. MINI 45km
START GRYFICE GRYF ARENA
w lewo ul. Niepodległości, ul. Wysoka Brama
RONDO w lewo ul. Starogrodzka w lewo ul. Zdrojowa, ul. Osada Zdrój w lewo
wjazd na ścieżkę rekreacyjną
6,7km LUBIN
7.2km skręt w prawo droga nr. 109
7.4km skręt w lewo droga szutrowa
9,5km w lewo droga kier. Trzygłów
11km skręt w prawo droga szutrowa
13,7km skręt w lewo droga kier. Trzygłów
14,4km skręt w prawo droga szutrowa
19km skręt w prawo droga kier. Wytok
22,2km WYTOK w lewo
26km JASIEL w lewo droga kier. UNIBÓRZ
27km OŚCIĘCIN w prawo ŚWIESZEWO, GACKO w prawo
WOŁCZYNO , KUKAŃ, RZĘSIN
43,7km ZALESZCZYCE w prawo droga nr. 105
45km META BORZYSZEWO 1

 

MARATON GRAWEL RACE DYST. MEGA 90km
START GRYFICE GRYF ARENA
w lewo ul. Niepodległości, ul. Wysoka Brama
RONDO w lewo ul. Starogrodzka w lewo ul. Zdrojowa, ul. Osada Zdrój w lewo
wjazd na ścieżkę rekreacyjną
6,7km LUBIN
7.2km skręt w prawo droga nr. 109
7.4km skręt w lewo droga szutrowa
9,5km w lewo droga kier. Trzygłów
11km skręt w prawo droga szutrowa
13,7km skręt w lewo droga kier. Trzygłów
14,4km skręt w prawo droga szutrowa
19km skręt w prawo droga kier .Wytok
22,2km WYTOK w lewo
26km JASIEL w lewo droga kier. UNIBÓRZ
27km OŚCIĘCIN w prawo ŚWIESZEWO, GACKO w prawo
WOŁCZYNO , KUKAŃ, RZĘSIN
43,7km ZALESZCZYCE w lewo droga nr. 105
44km skręt w prawo
47,2km skręt w lewo droga nr. 105
48,2km skręt w prawo kierunek RYBOKARTY
50,7km w lewo

52,4km w prawo kierunek KUKAŃ
53,1km w lewo
55,2km w prawo RZĘSIN
58,1km przejazd przez drogę GRYFICE- UNIBÓRZ
59,7km w prawo
63,9km skręt w prawo droga kier. Wytok
67,2km WYTOK w lewo
71km JASIEL w lewo droga kier. UNIBÓRZ
72km OŚCIĘCIN w prawo ŚWIESZEWO, GACKO w prawo
WOŁCZYNO , KUKAŃ, RZĘSIN
88,8km ZALESZCZYCE w prawo droga nr. 105
90km META BORZYSZEWO 1

Trasa zawodów gravelowych została wytyczona po drogach , które są w całości przejezdne
przez samochody, jednak o bardzo różnych nawierzchniach. Jedynie początek trasy to leśna
dosyć szeroka ścieżka rekreacyjna o długości ok. 4km.
Na trasie maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy gdzie można uzupełnić wodę i
posilić się bananem. Na trasie w newralgicznych miejscach znajdują się punkty kontrolne,
które będą zaznaczone na mapce trasy. Brak potwierdzenia przejazdu przez punkt jest
równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Trasa w miejscach możliwych / drogi asfaltowe
/ będzie oznaczona strzałkami , jednak podstawą i główną nawigacją przejazdu będzie ślad
GPX udostępniony dla wszystkich.
Każdy uczestnik otrzyma nadajnik do śledzenia on-line przejazdu na całej trasie. Ślad
nadajnika będzie podstawą weryfikacji przejazdu trasy maratonu.


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do udziału w maratonie GRAVEL RACE na dystansie MEGA, MINI tylko
drogą elektroniczną do dnia 23.05.2024r.
 Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami
każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem
startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
 Można również zapisać się w piątek i sobotę jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą
W dniu zawodów NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA.
WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w maratonie GRAVEL RACE
na   dystansach MEGA i MINI :  
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/  wynosi 100zł
Wpisowe w biurze zawodów 120zł
Wpłaty po 20 maja nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z
losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
 K.R.GRYFLAND 
 PKO BP SA GRYFICE 51 10202821 0000 1902 0073 1794
 z dopiskiem GRAVEL imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
 Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
 W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu
rejestracji.
 Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail
–  gryfland@onet.pl   wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która
będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
 Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim
stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia,
przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim
imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania
na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.
UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
 młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko po złożeniu pisemnej zgody na
start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych,
lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów
prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

 

GRUPY STARTOWE
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników i że zawody odbędą się w otwartym ruchu
drogowym a trasa nie będzie zabezpieczana przez żadne służby zawodnicy będą losowani do
pięcioosobowych grup startowych które będą wypuszczane w sekwencji czasowej 1
minutowej. Kolejność grup początkowo dystans MEGA określa organizator.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 24 maja 2024r.
ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO
1. Ślad GPX oraz w miarę możliwości oznakowanie trasy
2. Opieka medyczna na starcie i mecie.
3. Tracker – śledzenie on-line – potwierdzenie przejazdu trasy
4. Elektroniczny pomiar czasu.
5. Dwa numery startowe w tym jeden z chipem (do pomiaru czasu) zwrotny.
6. Okolicznościowy medal dla każdego uczestnika
7. Medal dedykowany za miejsca na podium w każdej kategorii wiekowej
8.Puchary w kat. OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN
9.Woda i banany na PŻ
10. Podstawowe ubezpieczenie NNW
11. Udział w konkursie z losowaniem nagród
POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
 Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach
rekreacyjnych, polnych, leśnych publicznych przy otwartym ruchu drogowym.

 Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni
przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów i zgłaszają
koniecznie ten fakt sędziemu .
 Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne  służby.
 Dekoracja zwycięzców odbędzie się w niedzielę o godzinie 16:00
w GRYF ARENA .


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób
trzecich.
 Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy
uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków
transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje
dyskwalifikację zawodnika.
 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu .
 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator
ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
 Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
 Regulaminu  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich
danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w
Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz
umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia
oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich
poprawiania.
 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
regulaminu Maratonu GRAVEL RACE.

 Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie
trwania zawodów


KONTAKT
Marek Zadworny tel. 508337395

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem