Komunikat Techniczny INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS GRYFBIKE

ORGANIZATOR

Klub Rowerowy G R Y F L A N D
Starostwo Powiatowe w Gryficach

Partnerzy
Gmina Gryfice


KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Marek Zadworny - 508337395
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Jazda indywidualna na czas zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Pucharu
Polski Maratończyków w jeździe indywidualnej na czas opublikowanym na stronie:
https://supermaratony.org/regulamin-jazdy-na-czas/ , uzupełnionym niniejszym
Komunikatem Technicznym organizatora.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym.

 

P R O G R A M Z A W O D Ó W
Jazda Indywidualna na czas GRYFBIKE odbędzie się 26 maja 2024r.
Baza Zawodów - GRYFARENA Gryfice
Miejsce startu – Parking centrum handlowe DELTA Rzęskowo ul. Pliszki 1
Miejsce mety - Borzyszewo 1
PIĄTEK 24.05.
17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników zawodów
SOBOTA 25.05
08.00 – 09.45 – Rejestracja uczestników zawodów
NIEDZIELA 26.05
07:00 – 08:30 - Rejestracja uczestników zawodów
12:00 – 12:30 - Rejestracja uczestników zawodów
13:00 – Starty uczestników jazdy na czas
14:30 – Zamknięcie trasy jazdy na czas
16:00 – zakończenie jazdy na czas dekoracja zwycięzców , konkurs z nagrodami

 

TRASA i SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Jazda na czas 37km START RZĘSKOWO ul. Pliszki 1
droga nr. 110 PRZYBIERNÓWKO ,
CERKWICA rondo skręt w lewo droga nr. 103
ŚWIERZNO rondo skręt w lewo droga nr.105
META BORZYSZEWO 1


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do udziału w zawodach tylko drogą elektroniczną do dnia 23.05.2024r.
 Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami
każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem
startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
 Można również zapisać się w piątek, w sobotę oraz w dniu zawodów do godziny
12:30 jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą


WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w jeździe na czas :  
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa /  wynosi 50zł
Wpisowe w biurze zawodów 70zł
Wpłaty po 20 maja nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z
losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
 K.R.GRYFLAND 
 PKO BP SA GRYFICE 51 10202821 0000 1902 0073 1794
 z dopiskiem NA CZAS imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
 W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
 Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail
–  gryfland@onet.pl   wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do
odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
 Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu
Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania
na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.


UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
 młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko po złożeniu pisemnej zgody na start 
podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych, lub po

złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów
prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.
POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
 Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
otwartym ruchu drogowym. Na trasie zawodów występuje asfalt o bardzo dobrej jakości,
 Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę,
wracają samodzielnie do bazy zawodów.
 Trasa jazdy na czas  będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
 Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne  służby.
 Dekoracja zwycięzców odbędzie się następnego dnia w niedzielę o godzinie 16 w hali
GRYF ARENA .
 Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie
istniejącej pandemii.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów
są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż
rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku
stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu .
 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym
zakresie od NNW.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
 Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu  i
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach
danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku
urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)
 . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu
Polski.
 Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w Komunikacie
Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania
zawodów


KONTAKT
Marek Zadworny tel. 508337395

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem