Regulamin biegu dla dzieci - 300m

pn. „Biegusiem z Tymusiem”

organizowanego w ramach

"Biegu charytatywnego dla Tymka"

02 kwietnia 2017r.

 

I. Organizator

 • Komitet społeczny "Czyńmy cuda"

II. Cele

 • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz idei pomagania poprzez sport.
 • Zebranie środków na leczenie i rehabilitację Tymona Klarkowskiego.

III. Termin i miejsce

 • Bieg odbędzie się 02 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30 w LPKiW "Myślęcinek" w Bydgoszczy.
 • Długość trasy: 300 m.
 • Limit czasowy na pokonanie trasy biegu wynosi 00:30:00.
 • Miejsce, dokładna godzina startu oraz  trasa biegu dla dzieci zostaną opublikowane najpóźniej na 7 dni przed planowanym startem na stronie internetowej biegu.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

 • Limit uczestników wynosi 150 miejsc.
 • Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2005 roku i młodsi.
 • Rejestracja rozpocznie się 02.03.2017 r. o godzinie 18:00.
 • Rejestracja zakończy się 27.03.2017 r. o godz. 23:00, do tego czasu należy dokonać również opłaty startowej.  Po tym terminie Zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się przed zawodami, podczas odbioru pakietów startowych oraz  w dniu zawodów w godzinach od 09:00 do 10:00 - jeżeli limit uczestników (150 osób) nie będzie wyczerpany.
 • Rejestracja uczestnika odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej  https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka, oraz uiszczenie opłaty startowej. Jest to jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Najmłodsi Uczestnicy mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
 • Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem (Oświadczenie Rodzica  lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność),  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie  z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 • Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji "Biegu Charytatywnego dla Tymka”.
 • Ze względów bezpieczeństwa w biegu dla dzieci zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
 • Podczas rejestracji uczestnik/opiekun prawny musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V. Zasady finansowania

 • Opłata rejestracyjna za jednego zawodnika (dziecko) wynosi 5 PLN.
 • Całkowity przychód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Tymona Klarkowskiego.
 • Ze względu na charakter biegu istnieje możliwość wpłacenia większej kwoty pieniędzy podczas rejestracji.
 • W przypadku wyboru "szybkiej wpłaty" poprzez Blue Media prosimy o nie modyfikowanie tytułu wpłaty.
 • W przypadku wyboru sposobu opłaty innej niż za pośrednictwem BlueMedia, tj. przelew tradycyjny, prosimy o dopisanie w tytule płatności: "Bieg charytatywny dla Tymka" oraz imię i nazwisko uczestnika biegu.
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika.
 • Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem (biegdlatymka@o2.pl). Dane kontaktowe organizatora są dostępne na stornie internetowej  https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka.
 • W przypadku niewpłacenia wystarczającej opłaty zawodnik nie zostaje zarejestrowany chyba, że wyrówna brakującą kwotę w odpowiednim terminie.
 • Organizator  ani partnerzy imprezy nie czerpią żadnej korzyści majątkowej z organizacji imprezy.
 • Dane do przelewu tradycyjnego:

Stowarzyszenie BEZ OGRANICZEŃ

ul. Korczaka 5/66, 85-319 Bydgoszcz

BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0356 9750

W tytule płatności prosimy podać: imię i nazwisko zapisanego zawodnika oraz numer płatności otrzymany w mailu potwierdzającym rejestrację na bieg.

 

 • W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

- numer startowy,

- prawo do udziału w zawodach,

- drobne upominki,

- pamiątkowy medal.

VI. Klasyfikacje i nagrody

 • Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach biegu dla dzieci.
 • Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają upominki i pamiątkowe medale.

VII. Pakiety startowe/odbiór pakietów startowych

 • Pakiet startowy zawiera numer startowy dla każdego prawidłowo zarejestrowanego zawodnika. Organizator przewiduje powiększenie zawartości pakietów startowych, jest to jednak zależne od hojności potencjalnych darczyńców.  
 • Pakiety startowe można odbierać w dniu biegu w biurze zawodów oraz przed Biegiem. O godzinach i miejscu odbioru organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej biegu  https://facebook.com/biegniemydlaTymka oraz https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka/.
 • Pakiet Startowy należy odebrać osobiście, podczas weryfikacji rodzic/opiekun prawny, musi mieć ze sobą dokument tożsamości.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby, w takim przypadku należy przedłożyć stosowne upoważnienie (do pobrania na stronie internetowej biegu https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka/).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane pakiety startowe.

VIII. Uwagi końcowe

 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

ORGANIZATOR
Bydgoszcz, 2017

 

Restauracja Sowa
Bella Line
LPKiW
Stowarzyszenie Bez Ograniczeń
Bydgoska Szkoła Wyższa
Jumping Place
PAAK
Tristyle.pl
WSG
COLIAN
Sokrates
szkoła pływania
Domek na drzewie
Przedszkole Tęcza
Akademia zdrowia
Szkoła walki
Perfect vizaż
Alladin
senso
Hotel Brzoza
helios
cross team
robo project
kumerówka
hotel pałac
salon fryzjerski
Teatr
duże psy
fordance
dec

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket