Regulamin biegu głównego - 5 km.

 

"Bieg charytatywy dla Tymka"

02 kwietnia 2017r.

 

 

I. Organizator

 • Komitet społeczny "Czyńmy cuda"

II. Cele

 • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz idei pomagania poprzez sport.
 • Zebranie środków na leczenie i rehabilitację Tymona Klarkowskiego.

III. Termin i miejsce

 • Bieg odbędzie się 02 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:30 w LPKiW "Myślęcinek" w Bydgoszczy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu biegu, po wcześniejszym poinformowaniu uczestników na stronie internetowej:  https://facebook.com/biegniemydlaTymka.
 • Długość trasy: 5 km.
 • Trasa będzie miała oznaczony każdy kilometr. Zawody będą miały charakter biegu przełajowego, trasa będzie przebiegała leśnymi ścieżkami LPKiW „Myślęcinek”. 
 • Miejsce, dokładna godzina startu oraz  trasa biegu zostaną opublikowane najpóźniej na 7 dni przed planowanym startem na stronie internetowej biegu.
 • Limit czasowy na pokonanie trasy biegu wynosi 1:15:00.
 • Organizator przewidział prowadzenie klasyfikacji końcowej. Obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu. 

IV. Zasady uczestnictwa oraz sposób zgłoszenia

 • Limit uczestników wynosi 600 miejsc.
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie internetowej  https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka, podpisanie podczas odbierania pakietów startowych oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
 • Rejestracja rozpocznie się 02.03.2017 r. o godzinie 18:00.
 • Rejestracja zakończy się 27.03.2017 r. o godz. 23:00, do tego czasu należy dokonać również opłaty startowej.  Po tym terminie Zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się przed zawodami podczas odbioru pakietów startowych oraz w dniu zawodów, w godzinach od 09:30 do 11:00 - jeżeli limit uczestników (600 osób) nie będzie wyczerpany.
 • W biegu mogą wziąć również udział osoby startujące  z kijami (trekkingowymi i NordicWalking) oraz osoby spacerujące - wystartują one tuż po starcie biegaczy.
 • W biegu mogą wziąć udział zawodnicy w każdym wieku.
 • Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem dostarczenia pozwolenia (do pobrania w biurze zawodów) podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oraz jego obecności w biurze zawodów w chwili odbierania pakietu startowego. Opiekun prawny lub rodzic powinien mieć ze sobą  dowód tożsamości.
 • Rejestracja uczestnika odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej  https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka, oraz uiszczenie opłaty startowej. Jest to jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został  wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika,  wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego  Regulaminu.
 • Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym  Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 2 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Uczestnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na dokumentowanie jego wizerunku oraz udostępnienie go w mediach społecznościowych przez organizatora lub partnerów biegu oraz na stronie organizatora.
 • Numery startowe są przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać Numery Startowe przymocowane do koszulek na klatce piersiowej.

V. Zasady finansowania

 • Opłata rejestracyjna za jednego zawodnika wynosi 25 PLN 
 • Całkowity przychód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Tymona Klarkowskiego.
 • Ze względu na charakter biegu istnieje możliwość wpłacenia większej kwoty pieniędzy podczas rejestracji.
 • W przypadku wyboru "szybkiej wpłaty" poprzez Blue Media prosimy o nie modyfikowanie tytułu wpłaty.
 • W przypadku wyboru sposobu opłaty innej niż za pośrednictwem BlueMedia, tj. przelew tradycyjny, prosimy o dopisanie w tytule płatności: "Bieg charytatywny dla Tymka" oraz imię i nazwisko uczestnika biegu.
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika.
 • Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem (biegdlatymka@o2.pl). Dane kontaktowe organizatora są dostępne na stornie internetowej  https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka.
 • W przypadku niewpłacenia wystarczającej opłaty zawodnik nie zostaje zarejestrowany chyba, że wyrówna brakującą kwotę w odpowiednim terminie.
 • Organizator  ani partnerzy imprezy nie czerpią żadnej korzyści majątkowej z organizacji imprezy.
 • Dane do przelewu tradycyjnego:

Stowarzyszenie BEZ OGRANICZEŃ

ul. Korczaka 5/66, 85-319 Bydgoszcz

BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0356 9750

W tytule płatności prosimy podać: imię i nazwisko zapisanego zawodnika oraz numer płatności otrzymany w mailu potwierdzającym rejestrację na bieg.

 

 • W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

- numer startowy,

- chip do pomiaru czasu (do zwrotu po ukończeniu biegu),

- prawo do udziału w zawodach,

- posiłek na mecie,

- pamiątkowy medal.

VI. Pomiar i limit czasu

 1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 2. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać Numer Startowy przypięty w widocznym miejscu oraz zamocowany chip do pomiaru czasu.
 3. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu: 1 godzina 15 minut. Ostateczna decyzja o zmianach limitu czasu w dniu Biegu należy do Organizatora.
 4. Po ukończeniu biegu uczestnik jest zobowiązany do zwrotu chip do pomiaru czasu.

VII. Pakiety startowe/odbiór pakietów startowych

 • Pakiet startowy zawiera numer startowy dla każdego prawidłowo zarejestrowanego zawodnika oraz chip dp pomiaru czasu. Organizator przewiduje powiększenie zawartości pakietów startowych, jest to jednak zależne od hojności potencjalnych darczyńców.  
 • Pakiety startowe można odbierać w dniu biegu w biurze zawodów oraz przed Biegiem. O godzinach i miejscu odbioru organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej biegu  https://facebook.com/biegniemydlaTymka.
 • Pakiet Startowy należy odebrać osobiście, podczas weryfikacji należy mieć ze sobą dokument tożsamości.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby, w takim przypadku należy przedłożyć stosowne upoważnienie (do pobrania na stronie internetowej biegu: https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane pakiety startowe.

VIII. Klasyfikacje i nagrody

W biegu będzie prowadzona klasyfikacja:

Kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn, oraz:

K i M 0-9 – od 0 do 9 lat

K i M 10  – od 10 do 15 lat
K i M 16  – od 16 do 19 lat

K i M 20  – od 20 do 29 lat
K i M 30  – od 30 do 39 lat
K i M 40  – od 40 do 49 lat
K i M 50  – od 50 do 59 lat
K i M 60+ – powyżej 60 lat

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, jest to jednak zależne od hojności potencjalnych darczyńców.
 • Każdy zawodnik, który ukończy bieg w określonym limicie czasowym (1h 15min.) otrzyma pamiątkowy medal.

IX. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnik może, jeżeli uzna to za konieczne, zakupić  stosowne ubezpieczenie.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik biegu deklaruje również, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu.
 • Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Decyzje personelu medycznego lub organizatorów dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Protesty można składać mailowo w terminie do 48 h po odbyciu zawodów.
 • Organizator ma prawo do zmian regulaminu.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
 • Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
 • Mapki tras i parkingi dla biegaczy będą umieszczone na stronie  https://facebook.com/biegniemydlaTymka i https://b4sportonline.pl/Charytatywny_Bieg_dla_Tymka oraz w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy biura zawodów.
 • Na miejscu przy Biurze Zawodów uczestnicy Biegu będą mogli pozostawić swoje rzeczy w depozycie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w depozycie.

 

 

 

ORGANIZATOR
Bydgoszcz, 2017

Bieg charytatywny dla Tymka
Distance: 5 km
Location: Bydgoszcz, LPKiW "Myślęcinek"
Bieg dla dzieci "Biegusiem z Tymusiem"
Distance: 300 m
Location: Bydgoszcz, LPKiW "Myślęcinek"
Restauracja Sowa
Bella Line
LPKiW
Stowarzyszenie Bez Ograniczeń
Bydgoska Szkoła Wyższa
Jumping Place
PAAK
Tristyle.pl
WSG
COLIAN
Sokrates
szkoła pływania
Domek na drzewie
Przedszkole Tęcza
Akademia zdrowia
Szkoła walki
Perfect vizaż
Alladin
senso
Hotel Brzoza
helios
cross team
robo project
kumerówka
hotel pałac
salon fryzjerski
Teatr
duże psy
fordance
dec

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket