V Rowerowe Przywitanie Wiosny
Cała Bydgoszcz na Rowery - 17 kwietnia 2016

MENU 

Regulamin

V ROWEROWE PRZYWITANIE WIOSNY - CAŁA BYDGOSZCZ NA ROWERY

 
I.    Cel imprezy.

1.    Popularyzacja  jazdy rowerem w mieście  Bydgoszczy jako doskonałej formy komunikacji .
2.    Popularyzacja turystyki rowerowej.
3.    Popularyzacja turystycznych imprez  jako doskonałej formy wypoczynku.
4.    Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
5.    Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska.
6.    Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

II.    Nazwa  imprezy.

V ROWEROWE PRZYWITANIE WIOSNY - CAŁA BYDGOSZCZ NA ROWERY.
 

III.  Termin  imprezy.

•    17 kwietnia 2016r.

IV.  Miejsce  startu i biuro rajdu.

1.    Start rajdu godz.12.00 - parking leśny – Leśnictwo Bielice przy barze Kogut.

2.    Biuro czynne od godz.10,00 - parking leśny – Leśnictwo Bielice przy barze Kogut.

3.    Wydawanie pakietów startowych od godz. 10,00 – biuro rajdu - – Leśnictwo Bielice
       przy  barze Kogut.

Na miejsce biura rajdu i jego startu Bar Kogut ( leśnictwo Bielice ) -możemy również dojechać   w zorganizowanych  grupach z Bydgoszczy  i tak :

 • godz.9.00 ( grupa turystyczna )  - Bydgoszcz Fordon ul.Kleeberga 2 - parking przy Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 
  grupę prowadzi Bogusław Tobolewski 
 • godz.10.00 ( grupa turystyczna )  - Bydgoszcz przy bramie Zachemu ul.Wojska Polskiego 65 - grupę prowadzi Kazimierz Wołoszyn.
 • godz.10.15 ( grupa turystyczna ) - Bydgoszcz - płyta Starego Rynku  - grupę prowadzi Masa Krytyczna.
 • godz. 10.30 ( grupa MTB )  parking przy Kauflandzie ul.Wojska Polskiego 16 - grupę prowadzi Piotr Stalmierski, ta grupa jedzie szybciej i po trudniejszym terenie.

 V.    Organizatorzy.

1.    Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA”.
2.    Współpraca : Urząd Miasta Bydgoszczy , Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.
3.    Osoby kontaktowe :
•      Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza - Zbigniew Wiśniewski ,
        kontakt  email:  info@rowerowabrzoza.pl

VI.    Patronat medialny rajdu.

•    TVP Oddział Bydgoszcz

VII.    Trasa rajdu, konkursy, posiłek.

1.    Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega  szlakami turystycznymi i duktami  leśnymi Puszczy  Bydgoskiej.
       Start i meta ma miejsce w Leśnictwie Bielice  k.baru Kogut.

2.     Przejazd odbywa się dwoma rodzajami tras.
        Uczestnik może wybrać trasę turystyczną ( łatwa - tempo jazdy turystyczne  ) lub trasę MTB (  trudna i szybsze tempo   jazdy ).

3.     Na trasie rajdu ( obydwie trasy ) wszyscy zatrzymują się na plaży jeziora Jezuickiego – Piecki.
        Na plaży odbędą się zabawy sprawnościowe :

 • mistrzostwa w  rzucie beretem dla kobiet,
 • dla mężczyzn -  konkurs rzutu piłką lekarską,
 • nowość  - mistrzostwa w rzucie kaloszem na plaży dla mężczyzn.
 • konkursy sprawnościowe  dla najmłodszych.  

4. Na plaży uczestnicy rajdu otrzymuję ciepły posiłek – grill, napoje, owoce i drożdżówkę.

5. Rajd porusza się głównie drogami leśnymi – szlaki turystyczne.
    Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
    Przekroczenie drugi  publicznej     zabezpiecza Straż Pożarna i Policja w następujących miejscach:

 • droga krajowa  S10 z ul.Dąbrowa  ( trasa Bydgoszcz – Jezioro Jezuickie, plaża Piecki)
 • droga krajowa  S25  przy m. Stryszek   przejście z sygnalizacją świetlną  ( trasa Brzoza – Bydgoszcz ).

 6.   Organizator zapewnia pomoc medyczną oraz  transport dla uczestnika wraz z rowerem ,
       który z   przyczyn technicznych ( awaria roweru ) nie będzie mógł  kontynuować jazdy.
       Samochód techniczny oraz karetka będzie jechała na końcu kolumny rowerzystów.

VIII.  Program godzinowy  rajdu.

17 kwietnia 2016, Niedziela

 • godz. 10,00 – Leśnictwo Bielice ( bar Kogut ) – wydawanie pakietów startowych,
 • godz. 11,00 – dojazd zorganizowanych grup rowerowych – wydawanie pakietów startowych,
 • godz. 12,00 – start rajdu  przy barze Kogut , przejazd do  Jeziora Jezuickiego – plaża w Pieckach,
 • godz. 12,45 –   14,00 plaża  w Pieckach – przerwa   - konkursy, zabawy sprawnościowe, posiłek –grill
 • godz. 14.00 – podsumowanie konkurencji rozdanie nagród i trfeow sportowych
 • godz.14,15  - wspólne zdjęcie uczestników rajdu,
 • godz.14,30 – wyjazd rajdu w kierunku Brzozy – trasa turystyczna drogami leśnymi,
 • godz.15,15 – zakończenie rajdu – Leśnictwo Bielice przy barze Kogut.

IX.    Warunki uczestnictwa  w   rajdzie.

1.    Uczestnictwo w rajdzie jest  częściowo odpłatne.
2.    Opłata startowa wynosi:

 • dla osób pełnoletnich - 12zł ( od rocznika 1998 i starsze )
 • młodzież szkolna - 6zł ( od rocznika 1999 i do 2008 )
 • dzieci do lat 7 zwolnione z opłaty startowej ( od 2009 i młodsze )
   
 • Stowarzysznie "Rowerowa Brzoza" przekaże 2zł od każdego uczestnika Rowerowego Przywitania Wiosny dla  pomoc  dla Laury.
  3 letnia Laura Wesołowska z Brzozy choruje na dziecięce porażenie mózgowe - czterokończynowe.
  ZBIERAMY NA SPECJALISTYCZNY WÓZEK - CHODZIK, TO JEDYNA SZANSA BY LAURA MOGŁA KIEDYŚ CHODZIĆ !!!

Opłata startowa  może być dokonana w formie platności on-line lub w formie przelewu bankowego,  przekazu pocztowego

na konto organizatora :
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty - RAJD WIOSNA.


3.    Prawo do udziału startu mają osoby, które ukończyły 14 lat.
4.    Osoby w wieku poniżej 14 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej.
5.    Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym
       na stronie organizatora www.rowerowabrzoza.pl oraz podczas rejestracji.
6.    Zgłoszenie do  rajdu dokonać można jedynie  przez Internet  na stronie
       organizatora   www.rowerowabrzoza.pl   do dnia 12 kwietnia 2016r.
7.    Obowiązuje limit uczestników – 900 osób.
8.    Po 12 kwietnia 2016 zgłoszenia przyjmowane będą tylko  osobiście w dniu rajdu -  w biurze rajdu, w godz. 9 - 10,
       tylko w przypadku nie osiągniecia limitu uczestników tj.900 osób.
9.   Przez zgłoszenie się do rajdu  przez Internet lub osobiście w dniu rajdu, każdy uczestnik
       akceptuje w całości  warunki regulaminu i poniższą klauzule.
 

Uczestnik zgłaszając się do rajdu  akceptuje w całości regulamin i  następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy rowerowej pod nazwą :  
V ROWEROWE PRZYWITANIE WIOSNY – CAŁA BYDGOSZCZ NA ROWERY  
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.


Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 14 lat - biorą udział w rajdzie pod opieka osoby dorosłej. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu rowerowego :
IV ROWEROWE PRZYWITANIE WISONY – CAŁA BYDGOSZCZ NA ROWERY
i akceptuję go w całości.

X.  Świadczenia dla uczestników.

1.   Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują  pakiet startowy tj. imienny nr startowy –
      etykieta na rower,  kupon na posiłek oraz okazjonalną wklejkę na rower,

 • każdy uczestnik otrzymuje ciepły posiłek - grill, kawa, herbata, drożdżówka, owoce.
 • zabezpieczenie techniczne (przewóz uczestnika w przypadku awarii roweru  i zabezpieczenie medyczne,
 • wspólna  zabawa – konkursy sprawnościowe  na plaży jeziora Jezuickiego.
 • odblaski rowerowe  dla najmłodszych uczestników.

2.   Pakiet startowy uczestnik pobiera w dniu rajdu – w biurze rajdu  w godz. od 10,00 do godz.11,30.

XI.    Uczestnicy rajdu zobowiązaniu są do.

1.    Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika  
       rajdu oraz opiekunów rajdu - ubranych w kamizelki odblaskowe (pilotów) .  
2.    Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest
       gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się rowerem  po drogach.
3.    Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Przejazd rajdu zabezpiecza
       Policja tylko w niebezpiecznym miejscach  przejazdu kolumny rowerzystów przez drogi krajowe.    
       Uczestnicy muszą  zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie  przestrzegać    
       przepisy  o ruchu drogowym.
4.    Rajd odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
5.    Posiadana  sprawnego technicznie roweru.
6.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
       jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
7.    Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią.
8.    W trakcie całej  imprezy -  rajdu obowiązuje  bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
9.    Przy zjazdach nie należy  rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać.  
       Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
10.  Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się  i ciągłe zmiany
       pozycji.  
11.  Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów , wszelkie ewentualne
       naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika muszą  odbywać się w miejscu nie   
       utrudniającym  jazdy innym uczestnikom rajdu.
12.  Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko
        naturalne.
13.  W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii roweru  lub    innej przyczyny,  
        uczestnik  jest zabierany wraz z rowerem przez pojazd techniczny organizatora dzwoni
        na telefony   alarmowe znajdujące się na nr startowym.
14.  Uczestnik który nie może kontynuować jazdy jest zabierany włącznie z rowerem  przez
       samochód techniczny na metę rajdu.

XII. Postanowienie  końcowe.

1.    Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
       pokonywania trasy rajdu.
3.    W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4.    Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
6.    Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich
       organizator nie odpowiada.
7.    Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
       przez uczestników  rajdu w których  brali oni udział.
8.    W rajdzie uczestnik  startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych
        zastanych na trasie, a  w razie wypadku nie  będzie  dochodzić  odszkodowania od organizatorów.
9.    Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik
       odpowiada osobiście.
10.   Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
        z rajdu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów    
        medialnych.
11.   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
12.   W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
       Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Kierownik rajdu   : Zbigniew Wiśniewski