Komunikat Techniczny
SUPERMARATON  GRYFLAND

ORGANIZATOR
Klub Rowerowy  G R Y F L A N D

Starostwo Powiatowe w Gryficach    

Partnerzy

Gmina Gryfice
 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor- Marek Zadworny - 508337395
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148

Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931

 

Maraton rowerowy w Gryficach  zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem  Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin , uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

 

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W
                          
Supermaraton  GRYFLAND odbędzie się w niedzielę 04 września  2022r.

Baza Zawodów i miejsce startów -  GRYFARENA Gryfice 

SOBOTA 03.09

17:00 – 19:00 - Rejestracja uczestników maratonu

19:00 – Odprawa Techniczna
NIEDZIELA 04.09 07.00 – 08.45 – Rejestracja uczestników 
09.00 – Start na dystansie MEGA
09:30-10:30 - Rejestracja uczestników zawodów dystans MINI, L.M. , RODZINNY
11.00 – Starty dystans L.M. i MINI

12.00 – Starty na dystansie  RODZINNYM
15.00 – Zamknięcie tras zawodów 

16.00 – Zakończenie supermaratonu GRYFLAND i  Jazdy Na Czas  Maratończyków, konkurs z nagrodami GRYFARENA Gryfice

 

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa  dystans L.M. i  MINI  64km   GRYFICE GRYF ARENA –GÓRZYCA – KŁODKOWO – TRZEBIATÓW – CERKWICA – MOJSZEWO – KARNICE – NINIKOWO – ŚLIWIN - REWAL – LĘDZIN – SKROBOTOWO – KARNCE – MOJSZEWO – CERKWICA – PRZYBIERNÓWKO - RZĘSKOWO  META


Trasa  dystans  MEGA 134km  GRYFICE GRYF ARENA –GÓRZYCA – KŁODKOWO - TRZEBIATÓW – CERKWICA – PRZYBIERNÓWKO-RZĘSKOWO  /rondo nawrót/ - PRZYBIERNÓWKO – CERKWICA - MOJSZEWO -– KARNICE – NINIKOWO – ŚLIWIN –REWAL – LĘDZIN – SKROBOTOWO – KARNCE –MOJSZEWO – Cerkwica - PRZYBIERNÓWKO – RZĘSKOWO  / rondo nawrót / - PRZYBIERNÓWKO– CERKWICA – MOJSZEWO -   KARNICE – NINIKOWO – ŚLIWIN –REWAL – Lędzin - SKROBOTOWO – KARNCE –MOJSZEWO –Cerkwica - PRZYBIERNÓWKO -   RZĘSKOWO  META
                                                    
Trasa dystans RODZINNY 9km GRYFICE GRYF ARENA -  ul. NOWY ŚWIAT –  ul. NIECHORSKA – PRZYBIERNÓWKO / nawrót / 
RZĘSKOWO META

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie RODZINNYM , MEGA, MINI i L.M. tylko drogą elektroniczną do dnia 02.09.2022r. 

 • Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
 • Można również zapisać się w sobotę ,oraz w dniu zawodów do godziny 8:45 jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą

                                                       WPISOWE

Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w MARATONIE na   dystansach MEGA , MINI i LIGA MISTRZÓW:  
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/  wynosi 100zł
Wpisowe w biurze zawodów 120zł
Wpłaty po 29 sierpnia nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

 • K.R.GRYFLAND 
 • PKO BP SA GRYFICE    51 10202821 0000 1902 0073 1794
 • z dopiskiem MARATON  imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 • Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
 • Opłaty za dystans RODZINNY - 10zł - 
  Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
 • Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail – gryfland@onet.pl  wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 • młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.
 • Na dystansie Rodzinnym udział osób niepełnoletnich tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna na całej trasie. 

GRUPY STARTOWE

Start 10 osobowych  grup następuje co 5 minut. 
Na dystansie MINI i MEGA grupy startowe są losowane. Relacja z losowania zostanie opublikowania w piątek 2 września.
Na dystansie LIGA MISTRZÓW  grupy startowe ustalają sami uczestnicy. Uczestnicy którzy nie będą przypisani do żadnej z grup Ligi Mistrzów a będą chcieli uczestniczyć w tej rywalizacji będą dopisani do utworzonych grup przy rejestracji w biurze zawodów
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych. Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe  zostaną opublikowane 2 września i dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do dnia 29 sierpnia   / data wpływu na konto / Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w kolejności do istniejących już grup.
Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji  maila na gryfland@onet.pl

 

POZOSTAJE INFORMACJE TECHNICZNE

 • Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występuje asfalt o dobrej jakości, a w większości o bardzo dobrej jakości.
 • Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
 • Na trasie Maratonu dystansu MINI  znajduje się punkt kontrolny i punkt żywieniowy / 29km /  oraz dla dystansu MEGA punkt kontrolny i punkt żywieniowy /29km/,/66km / i /110km/ Każdy uczestnik chcący skorzystać  z punktu  żywieniowego powinien się zatrzymać  - punkty są samoobsługowe.
 • Trasy maratonu zgodnie z regulaminem P.P.  będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
 • Maraton nie będzie zabezpieczany przez żadne  służby.
 • Dekoracja zwycięzców odbędzie się w hali GRYF ARENA . Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca każdej kategorii wiekowej z podziałem na rower szosowy i rower inny na dystansach MEGA i MINI, oraz pierwsze miejsca OPEN kobiet i mężczyzn  z podziałem na rower szosowy i rower inny na dystansie MEGA i MINI i  pierwsze trzy miejsca OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie LIGA MISTRZÓW 
 • Każdy uczestnik który opłacił w wyznaczonym czasie wpisowe 
 • Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego / szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy /. Numer startowy na kierownicy to dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa, ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną decyzją o karze czasowej 30 minut .
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

                                                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są
   zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu Polski.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów

KONTAKT

Marek Zadworny  tel. 508337395                                                                  
                    

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem