Regulamin

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NORDIC WALKING 2023

1. Organizator

Stowarzyszenie "Aktywni Zagłębia Miedziowego"

2. Cel imprezy

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu - umożliwienie nauki prawidłowego chodzenia nordic walking jako rehabilitacji w schorzeniach układu krążenia i układu ruchowego, wzmocnienie motywacji uczestników w dążeniu do realizacji celów sportowych i życiowych,
 • promocji zdrowia - poprzez aktywność fizyczną mieszkańców regionu, nauka dbania o dobrą formę fizyczną oraz zdrowie, w tym zwiększenia liczby aktywnie trenujących mieszkańców regionu,
 • rekreacja i aktywne poznawanie terenu Dolnego Śląska.

3. Terminy

 • 12.08 – Ręczyn - Przystań Żeglarska KS Turów - sobota
 • 20.08 – Ścinawa – sobota
 • 10.09 – Radwanice – niedziela
 • 23.09 – Głogów – sobota
 • 30.09 – Legnica – sobota

Marsze rekreacyjne odbywać się będą się na dystansie ok. 2,5, 5 oraz 10 km. Mapka tras marszu zostanie opublikowana po dokonaniu uzgodnień z gminami uczestniczącymi w projekcie. 

4. Program minutowy imprezy

 • godz. 09.30 – otwarcie Biura Zawodów
 • godz. 11.30 – start marszu na 10 km
 • godz. 11.40 – zamknięcie Biura Zawodów
 • godz. 11.45 – wspólna rozgrzewka uczestników marszu Nordic Walking
 • godz. 12.00 – start marszu na 2,5 i 5 km
 • godz. 13.30 – start marszu Mini Nordic Walking na 300m
 • godz. 14.00 – losowanie nagród wśród wszystkich uczestników marszu.

5. Uczestnictwo

 1. limit uczestników – 500 osób
 2. nie obowiązują limity wiekowe, osoby niepełnoletnie biorą udział w marszu pod opieką osoby dorosłej,
 3. w imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia zgodnie z Regulaminem. Warunkiem udziału w marszu jest złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu oraz:
 • zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich jego zapisów,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją imprezy i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy zawodników informacji o działalności Organizatora,
 • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo - uiszczenie opłaty startowej zgodnie z Regulaminem,
 • odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed startem,
 • udział w marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

6. Zgłoszenia uczestnictwa

W imprezie (osoby pełnoletnie oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich) można dokonać:

 1. w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://.herkules.org.pl). Zapisy kończą się na 2 dni przed imprezą w danej edycji,
 2. osobiście w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godzinach od 10.00 do 11.40. Zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich rodzice/opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w marszu wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.

W przypadku zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną, przed marszem (w godzinach pomiędzy 10.00 a 11.40) należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia w Biurze Zawodów, dostarczając zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia i odbierając numer startowy. 

7. Klasyfikacje

Podczas marszu nie będzie prowadzona rywalizacja i żadne klasyfikacje.

8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą marsz otrzymają pamiątkowe medale oraz będą uczestniczyli w losowaniu nagród w formie sprzętu sportowego oraz upominków od partnerów projektu.

9. Finansowanie

Każdy uczestnik marszu Nordic Walking ponosi koszt opłaty startowej. Wniesienie opłaty startowej powinno odbyć się w terminie do 3 dni po dokonaniu rejestracji elektronicznej przelewem na rachunek Organizatora, ale nie później, niż na dwa dni przed imprezą (decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym). W przypadku niedochowania tego terminu zgłoszenie będzie anulowane, a uczestnik wykreślony z listy zgłoszonych. Opłata w danej wysokości musi być wniesiona w terminie obowiązywania danej stawki (data zaksięgowania na rachunku Organizatora) 

 • do dwóch dni przez terminem edycji przelewem – dorośli 20 zł, dzieci do lat 18 -  10 zł,
 • w dniu edycji płatne gotówką w biurze zawodów – dorośli 30 zł, dzieci do lat 18 -  20 zł.

Pakiet zawiera: numer startowy uprawniający do posiłku regeneracyjnego oraz wzięcia udziału w losowaniu nagród, woda.

10. Postanowienia końcowe

 1. wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służby porządkowej,
 2. podczas marszu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie wyznaczoną trasą,
 3. poruszanie się uczestników po drogach publicznych, po których wyznaczona jest trasy marszu, dopuszczalne jest tylko podczas ich wyłączenia z ruchu ulicznego w wyznaczonych godzinach, a poza wyznaczonymi godzinami uczestnicy imprezy muszą poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 4. uczestnicy:
 • wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
 • udzielają Organizatorowi zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisję w przekazach telewizyjnych,
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną,
 2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie marszu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
 3. na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas marszu, pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w marszu lub wykluczenia zarówno w trakcie marszu, jak i po jego zakończeniu,
 4. treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom imprezy w siedzibie Organizatora, w Biurze Zawodów oraz na stronie herkules.org.pl,
 5. zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem imprezy i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”, ul. Polna 4, 59-300 Lubin; z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail aktywnizm@wp.pl,
 2. administrator przetwarza dane osobowe w celu zorganizowania i przeprowadzenia oraz promocji marszów nordic walking (np. zaksięgowania opłaty startowej, rejestracji uczestników, wydania numerów startowych, prowadzenia klasyfikacji, informowania o sprawach organizacyjnych, wynikach itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. odbiorcami danych osobowych uczestników, mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,
 4. dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji celu przetwarzania (przeprowadzenia marszów nordic walking) lub przez okres ochrony przed roszczeniami, przez okres wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących archiwizacji,
 5. każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 6. organizator informuje, że podczas imprezy mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celu promocji w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku uczestników wydarzeń. Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji oraz wzięcia udziału w wydarzeniu,
 8. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Przedstawiciel Organizatora – Paweł Wechta,  tel. 605 734 777,  aktywnizm@wp.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. nr 1 – Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wydarzeniu.

Zał. nr 2 - Pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka/dzieci w wydarzeniu.

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH 

DO UDZIAŁU W MARSZU NORDIC WALKING

 

Ja, …………………………………………………..………………………………………………………

niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej, w tym w marszu nordic walking pn. „Dolnośląski Festiwal Nordic Walking” organizowanej przez Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu i je akceptuję. W wydarzeniu biorę udział na własną odpowiedzialność.

 

 

………………………………………………….……

(data, czytelny podpis uczestnika) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a jako uczestnik imprezy sportowej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celach: weryfikacji uczestnika oraz wizerunku w celach informacyjnych oraz w celu publicznego wyświetlania materiałów cyfrowych (audio-video) przez media/portale społecznościowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych jest dostępna w regulaminie na stronie: http://www.herkules.org.pl

 

 

………………………………………………….……

(data, czytelny podpis uczestnika) 

 

__________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH 

DO UDZIAŁU W MARSZU NORDIC WALKING

 

Ja, …………………………………………………..………………………………………………………

niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej, w tym w marszu nordic walking pn. „Dolnośląski Festiwal Nordic Walking” organizowanej przez Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu i je akceptuję. W wydarzeniu biorę udział na własną odpowiedzialność.

 

 

………………………………………………….……

(data, czytelny podpis uczestnika) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a jako uczestnik imprezy sportowej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celach: weryfikacji uczestnika oraz wizerunku w celach informacyjnych oraz w celu publicznego wyświetlania materiałów cyfrowych (audio-video) przez media/portale społecznościowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych jest dostępna w regulaminie na stronie: http://www.herkules.org.pl

 

 

………………………………………………….……

(data, czytelny podpis uczestnika) 

 

Pisemna zgoda rodziców / opiekunów na uczestnictwo dziecka/dzieci 

w wydarzeniu, w tym w marszu nordic walking podczas 

Dolnośląskiego Festiwalu Nordic Walking 2023

Ja niżej podpisana/y

……………………………………………………………………………………………...…………………….………

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………………………………………………………..……………….…………

(adres zamieszkania i numer telefonu) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/moich dzieci w wydarzeniu „Dolnośląski Festiwal Nordic Walking”, w tym w marszu nordic walking:

 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

 

PESEL dziecka: …………………………………………………………………..……………..….……………………..

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………....

(imię i nazwisko dziecka)

 

PESEL dziecka: …………………………………………………………………..……………..….……………………..

 

3…………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka)

 

PESEL dziecka: …………………………………………………………………..……………..….……………………..

 

 1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko/moje dzieci wzięło/y udział w tego typu wydarzeniu.
 2. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko podczas wydarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 3. Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningu/zawodach/marszu oraz, że dziecko nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningu/zawodach/marszu. Natomiast w przypadku odniesienia urazu lub jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów. Jednocześnie oświadczam, że przedstawiciel organizatora poinformował nas o warunkach, na jakich będzie przebiegała impreza. 
 4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji wydarzenia.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”, ul. Polna 4, 59-300 Lubin; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail aktywnizm@wp.pl              • celem przetwarzania podanych danych jest organizacja treningów i uczestnictwo w marszach nordic walking,                          a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; • przysługuje Pani/Panu prawo       do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału dziecka w treningach i zawodach, marszach; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

 

 

Data ...........................................       Podpis czytelny rodzica: ........................................................................................

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem