Oświadczenie uczestnika

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECWISKAZAŃ ZDROWOTNYCH

DO UDZIAŁU W MARSZU NORDIC WALKING

 

Ja, …………………………………………………..………………………………………………………
niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej, w tym w marszu nordic walking pn. „Dolnośląski Festiwal Nordic Walking” organizowanej przez Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu i je akceptuję. W wydarzeniu biorę udział na własną odpowiedzialność.

 

                                                                                                                                                                                         ………………………………………………….……
                                                                                                                                                                                                      (data, czytelny podpis uczestnika)
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a jako uczestnik imprezy sportowej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celach: weryfikacji uczestnika oraz wizerunku w celach informacyjnych
oraz w celu publicznego wyświetlania materiałów cyfrowych (audio-video) przez media/portale społecznościowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych jest dostępna na stronie: http://herkules.org.pl

 

                                                                                                                                                                                              ………………………………………………….……
                                                                                                                                                                                                             (data, czytelny podpis uczestnika)

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem