Pisemna zgoda rodziców / opiekunów na uczestnictwo dziecka

w wydarzeniu, w tym w marszu nordic walking podczas

Dolnośląskiego Festiwalu Nordic Walking 2023

 

Ja niżej podpisana/y

 

……………………………………………………………………………………………...…………………….……………

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………………………………………………………..……………….………………

(adres zamieszkania i numer telefonu) 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wydarzeniu „Dolnośląski Festiwal Nordic Walking, w tym w marszu nordic walking:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                      (imię i nazwisko dziecka)

 

PESEL dziecka: …………………………………………………………………..……………..….……………………..

 

  1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wydarzeniu.
  2. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko podczas wydarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
  3. Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningu/zawodach oraz, że dziecko nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningu/zawodach. Natomiast w przypadku odniesienia urazu lub jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów. Jednocześnie oświadczam, że przedstawiciel organizatora poinformował nas o warunkach, na jakich będą przebiegały zawody. 
  4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji wydarzenia.
  5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”, ul. Polna 4, 59-300 Lubin; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail aktywnizm@wp.pl • celem przetwarzania podanych danych jest organizacja treningów i uczestnictwo w marszach nordic walking, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału dziecka w treningach i zawodach, marszach; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

 

 

Data ...........................................       Podpis czytelny rodzica: ........................................................................................

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem