Trasa kajakowa

Jak EKO SPŁYW to tylko na kajakach!

Zachęcamy Państwa do wybrania trasy kajakowej!

Już 15 września przemierzymy razem 16 km naszą rzeką Słupią na odcinku Bydlino-Ustka w poszukiwaniu niechcianych śmieci!

Zasada jest prosta tzn. My dajemy kajaki, wiosła, kamizelki i pakiety startowe ( koszulka, rękawiczki i worki na śmieci), a Wy dajecie nam śmieci!

Rejestracja od godz. 09.00

Ruszamy z Bydlina od godz 10 00. Dokładna lokalizacja : https://goo.gl/maps/cryEUz96owLfnLC3A

Na starcie meldujemy się w rejestracji odbieramy pakiety przechodzimy instruktaż i ruszamy!

Podczas płynięcia będzie 5 punktów zrzutu śmieci, więc jak Wam się zapełnią worki można po drodze zostawić śmieci w ustalonych punktach i odebrać nowe. Na koniec czeka na Was poczęstunek i dobra zabawa na przystani kajakowej w Ustce!

REGULAMIN

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora spływu.

2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie posiadający przynajmniej podstawowe umiejętności pływania.

3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, z zachowaniem pkt. 4 niniejszego regulaminu.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.

6. Wszyscy uczestnicy spływu płynący w kajakach zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.

7. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

8. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.

9. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

10. Warunkiem wzięcia udziału w Spływie jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią regulaminu imprezy oraz akceptacji jego warunków, umieszczone na oświadczeniu o udziale w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnicy spływu pokonują wyznaczoną trasę płynąc kajakiem i w miarę możliwości z kajaka zbierając śmieci.

12. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwalana na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem wyznaczonej trasy. Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy. W tym celu bezwzględny jest kontakt z organizatorami Tel 664-349-001.

13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem. Każdy zabezpiecza cenne przedmioty i dokumenty we własnym zakresie.

14. Uczestnictwo w spływie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.

15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

17. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

19. Udział w spływie jest bezpłatny.

20. Każdy uczestnik, który pokona wyznaczony przez organizatora odcinek, zgodnie z ustalonymi zasadami, otrzymuje w ramach uznania medal oraz nabywa prawo do losowania nagród. Ze względu na formę typowania zwycięzców, nagrody przyznawane są w drodze losowania.

21. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.

22. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.

23. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

24. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.

25. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu i tym samym wykorzystania swojego wizerunku. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu

Alpha Team
Klub Turystyki Kajakowej
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe
UTP AQUA

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem