Regulamin

REGULAMIN „EKO SPŁYWU RZEKĄ SŁUPIĄ”
W spływie organizowanym przez Stowarzyszenie „Alpha Team”, w dniu 15 września 2024 r. mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o udziale w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz opłaceniu pakietu startowego
Celem spływu jest oczyszczenie Rzeki Słupi ze śmieci oraz promocja walorów przyrodniczych i nurkowych rzeki. Podczas naszej akcji będą zbierane śmieci nie tylko z dna, ale także z brzegów rzeki Słupi. Uczestnicy będą mieli możliwość bezpośrednio zetknąć się z pięknem krajobrazu rzeki jak również jej okolicy. Zorganizowane zostaną gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, pokazy sprzętu nurkowego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
REGULAMIN
1. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora spływu.
2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie posiadający przynajmniej podstawowe umiejętności pływania/nurkowania.
3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, z zachowaniem pkt. 4 niniejszego regulaminu.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
6. Wszyscy uczestnicy spływu płynący w kajakach zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
7. Uczestnik w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy spływu wpław może być ubrany w dowolny typ skafandra nurkowego pozwalającego na zachowanie ochrony termicznej w wodzie. Uczestnik może być ubrany w dowolną ilość elementów skafandra, a także w dowolną ilość dodatków w postaci rękawic, skarpet i innych. Uczestnik może także mieć w wyposażeniu zestaw nurkowy ABC, czyli płetwy, maska i fajka nurkowa, a także nóż nurkowy.
8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
9. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
10. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
11. Warunkiem wzięcia udziału w Spływie jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią regulaminu imprezy oraz akceptacji jego warunków, umieszczone na oświadczeniu o udziale w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
12. Uczestnicy spływu pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką w dowolnym czasie.
13. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwalana na podjęcie przez niego
wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem wyznaczonej trasy.
Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy.
14. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być
zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
15. Uczestnictwo w spływie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
16. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
17. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego
oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
18. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują
się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
19. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny
rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody
lub złych warunków pogodowych.
20. Udział w spływie jest bezpłatny.
21. Każdy uczestnik, który pokona wyznaczony przez organizatora odcinek, zgodnie
z ustalonymi zasadami, otrzymuje w ramach uznania medal oraz nabywa prawo do losowania
nagród. Ze względu na formę typowania zwycięzców, nagrody przyznawane są w drodze
losowania.
22. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów
i ratowników.
23. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według
poleceń kierownictwa spływu.
24. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.
25. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
26. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
27. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu i tym samym wykorzystania
swojego wizerunku. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.

Alpha Team
Klub Turystyki Kajakowej
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe
UTP AQUA

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem