Nearest event remained time:

Regulamin - “II Swołowska Mila”

I. CELE IMPREZY:

 1. Promocja obszaru „Kraina w kratę” – miejscowości Swołowo poprzez bieg – slow jogging, mający ukazać walory przyrodnicze okolicy.
 2. Popularyzacja biegania – slow joggingu, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Gmina Słupsk,
 2. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk,
 3. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”.

Partnerzy:

 • Gminna Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Modular Consulting

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 02.07.2022 r. (sobota).
 2. Miejsce: Swołowo, przy Remizie strażackiej.
 3. Biuro zawodów: Swołowo, przy Remizie strażackiej.
 4. Otwarcie Biura Zawodów: 02.07.2022 r., godz. 14.00.
 5. Bieg na 1 Milę wystartuje o godz. 15.00, limit 20 min.
 6. Limit zawodników: 100 osób.

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa: kostka brukowa, trakty pieszo-jezdne.
 2. Start przy Remizie strażackiej w Swołowie.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W biegu – symbolicznym nie dokonywany będzie profesjonalny pomiar czasu.
 2. Posiadanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w zawodach 
  i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 02 lipca 2022 r. ukończą 
  16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Uczestnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów znajdującym się przy Remizie strażackiej w Swołowie.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń Organizatorów oraz służb porządkowych. 
  W szczególności, każdy zawodnik powinien przestrzegać aktualnych zasad związanych ze stanem pandemii w kraju i stosować się do zaleceń rządowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 25 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w Biurze Zawodów do osiągnięcia limitu: 100 osób.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 100 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy ceramiczny, unikatowy medal.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, medal okolicznościowy 
  na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg, bon cateringowy.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizatorzy nie zabezpieczają szatni i depozytu odzieży w dniu biegu.
 2. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Podczas trwania eventu będzie można nabyć poduszki – „Jaśni Pokoju”, 
  a dobrowolne datki będą przeznaczone na działalność Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz dla Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Damnicy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane 
  z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, 
   że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników biegu, natomiast uczestnikom Organizatorzy doradzają, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 8. Organizatorzy, wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym
  z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 10. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów
  i Sponsorów biegu.
 11. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora 
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 12. Wydarzenie, przeprowadzane w sposób rekreacyjny ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję slow joggingu, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem