Regulamin - VIII Bieg Przełajowy

im. chor. szt. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO

 

I. CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 2. Wspieranie bezdomnych z Towarzystwa im. Brata Alberta w Słupsku.
 3. Integracja środowiska służb mundurowych.

II. ORGANIZATOR GŁÓWNY:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”
  Partnerzy:
  - Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku,
  - Nadleśnictwo “Leśny Dwór”

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 23.09.2023 r.
 2. Miejsce: Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku.
 3. Bieg:
 • dystans 5 km,
 • dystans 10 km,

     4. Impreza towarzysząca: Nordic Walking – dystans 5 km

     5. Biuro zawodów: Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku

     6. Biuro zawodów czynne w dniu 23.09.2023 r. w godz. 09.00-10.45

     7. Bieg na 5 km i 10 km wystartuje o godz. 11.00, limit czasu na 10 km – 1h 15 min,

     8. Nordic Waking wystartuje o godz. 11.05, limit 1h

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa selektywna, częściowo przebiegająca po utwardzonych traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego, na części trasy podbiegi i ostre zbiegi.
 2. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
 3. Nawierzchnia: ścieżki leśne.

V. POMIAR CZASU:

 1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULESallSport za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 21 września 2023 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu lub marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, dostarczoną drogą e-mailową (scan), lub bezpośrednio do Biura zawodów najpóźniej w dniu biegu.
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze biegu znajdującym się w Słupsku, przy ul. Leśnej 7a (Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku) czynnym w godz. 09.00-10.45. w dniu zawodów.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość – dowód osobisty (preferowany jest także dowód wniesienia opłaty startowej, dla osób, którzy dokonywali płatności w ostatnim dniu zapisów).
 4. Proponuje się zawodnikom służb mundurowych, aby wystartowali w mundurach, celem integracji środowiska służb mundurowych i zaprezentowania swoich jednostek.
 5. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis w dniu zawodów pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 6. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 7. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 8. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
 9. W czasie trwania biegu i marszu zbierane będą środki higieny osobistej dla bezdomnych z Domu Brata Alberta w Słupsku. Zawodnicy, którzy chcieliby obdarować bezdomnych środkami higienicznymi (szampony, mydła, pianki do golenia, maszynki, ręczniki, dezodoranty itp., oraz bielizna osobista, tj.: skarpety, slipy, itp.) uprasza się o dostarczenie ich w dniu biegu do Biura Zawodów. Istnieje możliwość wcześniejszego przekazania darów dla bezdomnych, w tym zakresie należy skontaktować się z Dyrektorem biegu, tel. 602759892.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 50 złotych (wpłaty poprzez system elektroniczny). Dzieci i młodzież szkolna zwolnieni są z opłaty startowej.
 5. W dniu zawodów będzie można dokonać rejestracji w Biurze Zawodów, tylko w przypadku wolnych miejsc na liście startowej. Wysokość wpisowego w dniu zawodów nie ulega zmianie.
 6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) Zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób (bieg na dwóch dystansach 5km i 10 km oraz NW) zapisy zostają automatycznie zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg 5 km: Open Kobiety/Mężczyźni (I-III) – puchary,
 • Bieg 10 km: Open Kobiety/Mężczyźni (I-III) – puchary,
 • Bieg 5 km: Kategoria mundurowa Open Kobiety/Mężczyźni (I-III) – puchary (obowiązuje kompletne umundurowanie polowe),
 • Bieg 10 km: Kategoria mundurowa Open Kobiety/Mężczyźni (I-III) – puchary (obowiązuje kompletne umundurowanie polowe),
 • Marsz 5 km: Open K/M (I-III) - puchary.

Młodzieżowa Liga Mundurowa:

 • Bieg 5 km: Kategoria mundurowa Open Dziewczęta/Chłopcy (I-III) – puchary (obowiązuje kompletne umundurowanie polowe),
 • Bieg 5 km: Kategoria mundurowa - Najlepsza Drużyna – puchary (obowiązuje kompletne umundurowanie polowe), liczą się trzy najlepsze czasy Drużyny (danej szkoły lub drużyny pod określoną nazwą).

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na mecie biegu,
 • bity medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz,
 • ciepły posiłek (zupa, ciasto, naleśniki, chleb ze smalcem, kawa herbata),
 • możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród w razie pozyskania sponsorów.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator Główny nie zapewnia szatni i depozytu w dniu zawodów.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i marszu.
 3. Po biegu i marszu nastąpi dekoracja zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników biegu, natomiast uczestnikom Organizatorzy doradzają, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie.
 6. Organizator: Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 7. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu/marszu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze zawodów.
 9. Organizatorzy, wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i Sponsorów biegu.
 12. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.

Wydarzenie jest charytatywne, przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem