Regulamin - biegi dzieci i młoidzieży

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Termin: 25 czerwca 2022r,.
 2. Dystanse od 100m do 300m.
 3. Trasa biegów: ścieżki rowerowe.
 4. Miejsce startu i mety: Ścieżki rowerowe przy Stadionie Miejskim, ul. Plac Sportowy 1.
 5. Start od godz. 11.00
 6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia uczestników XVIII Biegu 12 Mostów przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  https://b4sportonline.pl/biegi_slawno/                        oraz na: http://herkules.org.pl
 2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do dnia 23.06.2022r., godz. 22.00. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu pozwolenia na udział w biegu (oświadczenie do pobrania ze strony zapisów), podpisanego przez opiekuna prawnego w dniu 25.06.2022r. w godz. 9.00-10.30! 
 3. Zgłoszenia stacjonarne przyjmowane będą dniu 25.06.2022r. w godz. 9.00-10.30! w hali sportowej przy Stadionie Miejskim w Sławnie, w obecności opiekuna prawnego.
 4. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 15 zawodników w każdej kategorii wiekowej! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Uczestników XVIII Biegu 12 Mostów obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 6. Rejestracja uczestnika XVIII Biegu 12 Mostów traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

 

 1. DYSTANSE 

 

11.00             - rozpoczęcie biegów dziecięco-młodzieżowych:

- przedszkolaki  2017 i młodsze dziewczynki          -  100m

                       - przedszkolaki  2017 i młodsi chłopcy                    -  100m 

                              Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców! 

- przedszkolaki  2016-2015                                       -  100m

                       - przedszkolaki  2016-2015                                       -  100m 

                              Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców! 

                       - rocznik  2014-2013 dziewczynki                            -  200m

                 - rocznik  2014-2013 chłopcy                                   -  200m 

                              Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców! 

                        - rocznik 2011-2012  dziewczynki                            -  300m

                       - rocznik 2011-2012  chłopcy                                   -  300m

                              Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców! 

                   - rocznik 2009-2010  dziewczynki                            -  300m

                         - rocznik 2009-2010  chłopcy                                   -  300m

                              Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców! 

                        - rocznik 2007-2008  dziewczynki                            -  300m

                        - rocznik 2007-2008  chłopcy                                   -  300m

                              Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców! 

12.00                     - wręczenie nagród przy hali sportowej 

NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród. 
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12.00
 3. Pierwszych trzech zawodników otrzyma nagrody rzeczowe.
 4. Pierwszych trzech zawodników otrzyma puchary. 
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. XVIII Bieg 12 Mostów odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy XVIII Biegu 12 Mostów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 5. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 6. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. 
 7. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 
 9. Organizator XVIII 12 Biegu Mostów uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji XVIII Biegu 12 Mostów, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XVIII Biegu 12 Mostów.

DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem