Regulamin

Regulamin

III Marsz i Bieg „Sąsiedzi Żelaznego Mostu” w Obiszowie 01.07.2023 r.

Organizator Biegu

EVENTS GROUP SP. Z O.O.

ul. Konwaliowa 19, 59-335 Obora 

Tel. 502 110 479 

Data i miejsce organizacji Biegu

 1. Data: 01.07.2023 r.
 2. Rozpoczęcie: godz. 8:00
 3. Wręczenie nagród odbędzie się o godz. 14:00 na scenie głównej
 4. Zakończenie części sportowej: ok. godz. 15:00

Cele

 1. Popularyzacja biegania i Nordic Walking jako najprostszych form czynnego wypoczynku.
 2. i rekreacji ruchowej.
 3. Popularyzacja zdrowego trybu życia.
 4. Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

Program zawodów

 • godz. 8.00 – 11:15 – zapisy w biurze zawodów na Terenie Rekreacyjno -Sportowym w Obiszowie
 • godz. 10.00 - start Biegu na 21 km i 10km
 • godz. 11:00 - biegi dzieci i młodzieży U10, U12, U14 na dystansie 800m oraz U16,U18 na dystansie 1 600m
 • godz. 11.15 - marsz i biegi dzieci i młodzieży w kat. do 6 lat, 7-8 lat.
 • godz. 12:00 – start Biegu na 5 km
 • godz. 12:05 - start Nordic Walking 5 km
 • ok. godz. 14:00 – zamknięcie tras
 • godz. 14:00 - dekoracja zwycięzców
 • ok. godz. 15:00- zakończenie zawodów sportowych

Trasa, dystans, pomiar czasu, limity i obowiązki uczestników

 1. Bieg odbędzie się na powierzchni szutrowo leśnej, trasami MTB Obiszów
 2. Dystans Biegu: 21 km, 5 km i 10 km (pętle- 5,25 km)

TRASA BIEGU:

- START i META: Teren Rekreacyjno - Sportowy w Obiszowie

- TRASA: bieg trasami MTB Obiszów 

Zgłoszenia, wpisowe i pakiety startowe

 1. Zgłoszenie i opłata startowa

Zgłoszenia uczestnictwa w biegu na stronie: www.herkules.org.pl od dnia 
15.05.2023 r.

Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia list startowych po uzyskaniu limitu zawodników 500 osób.

Opłata startowa - darowizna – nie mniej niż 30 zł w dniu zawodów gotówką w biurze zawodów – nie mniej niż 40 zł

Na konto GŁOGOWSKIE STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI”

Bank BZWBK S.A. nr 84 1090 2079 0000 0001 1700 5183

z dopiskiem „Izabela Bagrowska”

Wpłaty przelewem należy dokonać do dnia 27.06.2023 r.

Opłata startowa zostanie przekazana w całości na leczenie i rehabilitację  Izy Bagrowskiej.

2.    Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia go na inną osobę.

3.    Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów od 8:00 do 11:30 w biurze zawodów.

4.    Zawodnicy na mecie mają zapewniony posiłek i wodę.

5.    Opłacenie startowego oraz odbiór numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dzieci 10 - 14 lat oraz młodzież od 15-18 lat muszą posiadać w momencie rejestracji pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach potwierdzającą zapoznanie się z Regulaminem oraz zawartym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Nagrody, klasyfikacje

Puchary i nagrody rzeczowe za:

Bieg oraz Nordik Walking na dystansach 21 km, 10 km, 5 km 

I, II, III miejsce w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

Bieg na dystansach 21 km, 10 km, 5 km 

I, II, III miejsce kobiet i mężczyzn w kategoriach: 

 1. Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
 2. Mieszkańcy Gminy Rudna
 3. Mieszkańcy Gminy Grębocice
 4. Mieszkańcy Gminy Polkowice

Bieg oraz Nordic Walking na 5 km

I,II,III miejsce w kategorii DZIECI dziewczynki i chłopcy 10 lat – 14 lat 

I,II,III miejsce w kategorii MŁODZIEŻ dziewczynki i chłopcy 15 lat – 18 lat 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowy medal oraz talon na posiłek.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia innych dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników. Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe dla osób pełnoletnich.

Zabezpieczenie trasy Biegu

 1. Zabezpieczenie trasy Biegu przebiegać będzie zgodnie z projektem.
 2. Uczestnicy poruszają się tylko trasami wyznaczonymi przez Organizatora.
 3. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom organizatora oraz służb porządkowych.
 4. Ryzyko startu - każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza w momencie pobrania pakietu startowego.
 5. Osoby biorące udział w imprezie sportowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku dla promocji sportu i rekreacji w materiałach wydawanych 
  przez organizatora.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat 
o charakterze majątkowym. 

Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. 

Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora. 

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. 

Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, 
że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich 
i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z działania Uczestnika 
w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach. 

RODO

Dane osobowe Uczestnik Zawodów dokonując zgłoszenia do Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji III Marszu i Biegu Sąsiedzi Żelaznego Mostu. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora 
na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, 
także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, przynależności do klubu 
lub teamu, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Zawodów oraz działań marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych -- 9/11 -- osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji Zawodów - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO). Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie 
dla potrzeb Zawodów. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe, w tym adres e-mail, dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług 
do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych 
oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników zawodów.
 3. Organizator ma prawo usunąć z trasy marszu lub biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów 
  lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 4. Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie imprezy 
  (na trasie i mecie).
 7. Uczestnicy zawodów zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z zawodami i imprezami towarzyszącymi 
  z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie 
  z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 8. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu i marszu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 9. Przekazanie numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie, ani wymianie na pieniądze.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
 11. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w imprezie oraz zwolniony 
  jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn 
  od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 15. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem