Regulamin

II Marsz i Bieg „Sąsiedzi Żelaznego Mostu” w Rudnej

24.09.2022 r.

I. Organizator Biegu

EVENTS GROUP SP. Z O.O.

ul. Konwaliowa 19, 59-335 Obora 

Tel. 502 110 479 

oraz

Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”

ul. Polna 4, 59-300 Lubin

tel. 796667771, 605734777, e-mail: aktywnizm@wp.pl

II. Data i miejsce organizacji Biegu

1.    Data: 24.09.2022 r.

2.    Rozpoczęcie: godz. 8:00.

3.    Wręczenie nagród odbędzie się o godz. 14:00 na terenie stadionu piłkarskiego w Rudnej.

4.    Zakończenie części sportowej: ok. godz. 15:00.

5.    Zakończenie całości imprezy: ok. godz. 21:00.

III.  Cele

 1. Popularyzacja biegania i Nordic Walking jako najprostszych form czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

2.    Popularyzacja zdrowego trybu życia.

3.    Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

IV. Program zawodów

godz. 8.00 - 9.45 - biuro zawodów na terenie stadionu w Rudnej 

godz. 10.00 - start Biegu na 21 km 

godz. 11:00 - start Biegu na 10 km i 5 km

godz. 12:00 – start Nordick Walking 5 km

godz.12:15 start BIEG KRECIKA dzieci na 150 i 300 metrów

ok. godz. 13.30 - meta – Plac przy stadionie piłkarskim w Rudnej (odpoczynek, poczęstunek, gry i zabawy integracyjne)

godz. 14:00 - dekoracja zwycięzców

ok. godz. 21:00 - zakończenie imprezy

V. Trasa, dystans, pomiar czasu, limity i obowiązki uczestników

1.    Bieg odbędzie się na powierzchni szutrowo-asfaltowej, częściowo wokół terenu zbiornika Żelazny Most.

 1. Dystans Biegu: 21 km, 5 km i 10 km (pętle), w tym po drodze asfaltowej ok. 1,2 km.

TRASA BIEGU:

- START i META: stadion piłkarski w Rudnej,

- TRASA: bieg w stronę zbiornika Żelazny Most. 

VI. Zgłoszenia, wpisowe i pakiety startowe.

 1. Zgłoszenie i opłata startowa.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu na stronie: www.herkules.org.pl
 3. Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia list startowych po uzyskaniu limitu zawodników 500 osób.
 4. Opłata startowa - darowizna – nie mniej niż 20 zł.
 5. w dniu zawodów gotówką w biurze zawodów – nie mniej niż 30 zł,

Na konto Fundacji Dwa Serca, Bajkowa 37, 75-710 Koszalin

BNP Paribas nr 61 1750 0012 0000 0000 3736 3308 z dopiskiem „Darowizna dla Nataszy”,

Wpłaty przelewem należy dokonać do dnia 21.09.2022 r.

Opłata startowa zostanie przekazana w całości na leczenie serduszka Nataszy.

 1. Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia go na inną osobę.
 2. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów od 8:00 do 11:30 w biurze zawodów.
 3. Zawodnicy na mecie mają zapewniony posiłek i wodę.
 4. Opłacenie startowego oraz odbiór numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

11.  Dzieci 10 - 14 lat oraz młodzież od 15-18 lat muszą posiadać w momencie rejestracji pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach potwierdzającą zapoznanie się z Regulaminem oraz zawartym oświadczeniem według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.1. do Załącznika nr 5 do Regulaminu.

VII. Nagrody, klasyfikacje

Puchary i nagrody rzeczowe za:

Bieg oraz Nordick Walking na dystansach 21 km, 10 km, 5 km 

I, II, III miejsce w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

Bieg na dystansach 21 km, 10 km, 5 km 

I, II, III miejsce kobiet i mężczyzn w kategoriach: 

 1. Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 2. Mieszkańcy Gminy Rudna,
 3. Mieszkańcy Gminy Grębocice,
 4. Mieszkańcy Gminy Polkowice.

Nordic Walking na 5 km

I,II,III miejsce w kategorii DZIECI dziewczynki i chłopcy 10 lat – 14 lat 

I,II,III miejsce w kategorii MŁODZIEŻ dziewczynki i chłopcy 15 lat – 18 lat 

Bieg KRECIKA 

I,II,III miejsce w kategorii 4 lat – 6 lat dziewczynki i chłopcy na 150 metrów

I,II,III miejsce w kategorii 7 lat – 9 lat dziewczynki i chłopcy na 300 metrów

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowy medal oraz talon na posiłek.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia innych dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników. Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe dla osób pełnoletnich.

VIII. Zabezpieczenie trasy Biegu

 1. Zabezpieczenie trasy Biegu przebiegać będzie zgodnie z projektem organizacji ruchu.
 2. Uczestnicy poruszają się zajmując tylko wyznaczoną szerokość jezdni.
 3. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom Policji, Organizatorom oraz służbom porządkowym.
 4. Ryzyko startu – każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza w momencie pobrania pakietu startowego.
 5. Osoby biorące udział w imprezie sportowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku dla promocji sportu i rekreacji w materiałach wydawanych przez organizatora.

IX. Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat 
o charakterze majątkowym. 

Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. 

Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora. 

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. 

Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, 
że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich 
i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z działania Uczestnika w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach. 

X. RODO

Uczestnik Zawodów, dokonując zgłoszenia do Zawodów, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Zawodów, zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji II Marszu i Biegu Sąsiedzi Żelaznego Mostu. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora 
na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, 
także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych 
jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, przynależności do klubu 
lub teamu, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Zawodów oraz działań marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych – 9/11 – osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji Zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO). Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie 
dla potrzeb Zawodów. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe, w tym adres e-mail, dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług 
do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.
 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników zawodów.
 3. Organizator ma prawo usunąć z trasy marszu lub biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów 
  lub zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Nierespektowanie niniejszego Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie imprezy (na trasie 
  i mecie).
 7. Uczestnicy zawodów zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z zawodami i imprezami towarzyszącymi 
  z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie 
  z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 8. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu i marszu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 9. Przekazanie numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie, ani wymianie na pieniądze.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
 11. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w imprezie oraz zwolniony 
  jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.
 15. We wszystkich sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem