Regulamin

VI DRAWSKI BIEG PRZEŁAJOWY IM. JANA BUŁCZYŃSKIEGO 

DRAWSKO POMORSKIE - 12.06.2022 ROK

I. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • popularyzacja biegów przełajowych;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;
 • sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.
 • promocja miasta Drawsko Pomorskie;
 • promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Drawsko Pomorskie;
 • promocja Sponsorów i Partnerów Biegu

II. Organizatorzy: 

1. Stowarzyszenie ZDRUN EXTREME 

 • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 21/7, 78-500 Drawsko Pomorskie;

2. Klub Sportów Walki Valiant –“ZET JIU JITSU Kings” 

 • ul. Gdyńska 7/6A, 78-500 Drawsko Pomorskie

III. Termin i miejsce: 

 1. Biegi odbędą się w dniu 12.06.2022 r. (niedziela), w Drawsku Pomorskim.
 2. Godzina Startu biegów dzieci: 9:30
 3. Godzina Startu biegu głównego: 11.15
 4. Godzina Startu biegu towarzyszącego: 11.00
 5. Godzina startu biegu Nordic Walking: 11:30

Start i Meta: STADION MIEJSKI IM. WALERIANA PYTLA, ul. Okrzei 1, 78-500 Drawsko Pomorskie 

 1. Bieg główny: ok 21,700 km (3 pętle x 7,1 km + ok 400 m finiszu na stadionie)
 2. Bieg towarzyszący: 7,500 km (1 pętla x 7,1km + ok 400 m finiszu na stadionie)
 3.  Nordic Walking: 7,500 km (1 pętla x 7,1km + ok 400 m finiszu na stadionie)
 4. Biegi dla dzieci: 400m i 100m ( biegi odbędą się na płycie stadionu)
 5. Trasa Biegu będzie przebiegać drogami szutrowymi, ścieżkami leśnymi oraz będą również odcinki drogi asfaltowej – przewyższenia +94m/ - 78m. Plan trasy biegu dostępny będzie na stronie internetowej www.zdrunextreme.pl oraz na Facebooku, na naszym fanpage ZDRun Extreme.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
 8. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr oraz taśmami.
 9. Na Trasie biegów przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
 10. Podczas Biegów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie zamontowany przy bucie każdego Uczestnika. Usunięcie lub zagubienie chipa skutkuje brakiem możliwości klasyfikacji Uczestnika. 

V. Limit czasu 

1. Uczestników biegu głównego i towarzyszących obowiązuje limit czasu wynoszący 03h:30min:00s; w pozostałych biegach limit czasu nie zostaje ustanowiony. 

2. Uczestnicy skracający Trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu (o którym mowa w ust. 1) lub którzy wbrew pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników. 

VI. Zasady uczestnictwa: 

1. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu. 

2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału, z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność. 

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. 

4. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. 

6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę. 

8. Podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu. 

9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę lub ja skracający, będą zdyskwalifikowani. 

10. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach : 

 organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy); 

 promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat ); 

 informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;

 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń ) 

11. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora: 

 dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika, 

 ich sprostowania, 

 usunięcia, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

12. Administratorem Państwa danych jest Organizator. 

13. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach). 

14. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy. 

15. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

16. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu. 

VII. Terminy zgłoszeń i opłaty startowe: 

1. Limit uczestników(opłaconych zgłoszeń) 

 Bieg główny, bieg towarzyszący, marsz  Nordic Walking : 200 osób 

 Biegi dla dzieci : 100 osób 

2. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. 

3. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.herkules.org.pl oraz udostępnianym na naszej stronie fanpage, w nieprzekraczalnym terminie do 31maja 2022. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. 

4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 31maja 2022,o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany). 

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 06 czerwca 2022. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczkę prosimy zgłaszać na e-mail: karolinazdrun@wp.pl 

6. Zawodnik może upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego- należy wypełnić i podpisać „upoważnienie do odbioru pakietu startowego” wraz z kserokopią dowodu tożsamości osoby, dla której odbierany jest pakiet . 

7. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13, a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice. 

8. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio : 

Bieg główny (ok 21,700 km )

 do 15 kwietnia – 70 zł 

 od 16  kwietnia do 31maja– 90 zł 

 w dniu biegu(jeśli limit uczestników nie zostanie osiągnięty): 120 zł 

Bieg towarzyszący( ok 7,500 km): 

 do 15 kwietnia – 60 zł 

 od 16  kwietnia do 31maja– 80 zł 

 w dniu biegu(jeśli limit uczestników nie zostanie osiągnięty): 120 zł 

Bieg Nordic Walking ( ok 7,500 km): 

 do 15 kwietnia – 60 zł 

 od 16  kwietnia do 31maja– 80 zł 

 w dniu biegu(jeśli limit uczestników nie zostanie osiągnięty): 120 zł 

Biegi dzieci( 100m, 400m):   15

 Rejestracja zgłoszeń  oraz opłata startowa będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej:

www.herkules.org.pl

Każdy zawodnik uiszcza opłatę bezpośrednio na platformie zapisów, po rejestracji nastąpi przekserowanie do płatności  BLUEMEDIA i/lub przekserowanie do płatności na poniższe konto bankowe.

NR KONTA BANKOWEGO: 89 1240 3871 1111 0010 7940 7086

W tytule płatności prosimy o podanie: IMIĘ, NAZWISKO

VIII. PAKIET STARTOWY - Bieg Główny, Bieg Towarzyszący 

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu Głównego i Towarzyszącego otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in. : 

 numer startowy; 

 chip pomiarowy, 

 napój. 

INFORMACJA NT.ZAWARTOŚCI PAKIETU STARTOWEGO BĘDZIE NA BIEŻĄCO PUBLIKOWANA NA FANPAGE ZDRUN EXTREME 

IX. UPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW – Bieg Główny, Bieg Towarzyszący, Nordic Walking, Biegi Dziec

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

2. Po zakończeniu biegu wszyscy zawodnicy wezmą udział w loterii z nagrodami. 

3. Każdy zawodnik otrzyma posiłek regeneracyjny po biegu. 

5. Każdy zawodnik może skorzystać z szatni, natrysku, depozytu, które zlokalizowane będą na terenie stadionu. 

6. Podczas imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną – zarówno na trasie biegu jak i na terenie stadionu 

7. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefony (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN, jak również każdy zawodnik będzie mógł sprawdzić i wydrukować swój wynik w punkcie obsługi technicznej  -„sprawdź wynik”.

 

X. BIURO ZAWODÓW - Weryfikacja i odbiór pakietów startowych: 

1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywa się w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości lub upoważnienia dla osoby odbierającej( załącznik nr1 do niniejszego regulaminu): 

Biuro Zawodów:

Biuro Zawodów w dniu imprezy 12.06.2022 – od 8.30 do 10.30*

Stadion Miejski im. Waleriana Pytla 

78-500 Drawsko Pomorskie

UWAGA!!!

*WERYFIKACJA/ZAPISY DZIECI W BIURZE ZAWODÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ DO GODZ.9:00

X. Pomiar czasu: 

1. podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. 

2. każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. 

3. każdy uczestnik biegu musi dobiec do punktu kontrolnego(zlokalizowanego na mecie), gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny. 

Uczestnicy biorący udział w biegu głównym będą miały dodatkowy punkt kontrolny na „zawrotce”- ten punkt kontrolny zlokalizowany będzie przed stadionem przy punkcie odżywczym.

XI. KLASYFIKACJA KOŃCOWA - bieg główny/ bieg towarzyszący /bieg nordic walking

Kategorie: 

1. W klasyfikacji generalnej – dekoracja miejsc I-III K/M 

2. KATEGORIE WIEKOWE – dekoracja miejsc I ( K/M) 

K 16, M 16 - (16 – 19 lat) 

K 20, M 20 - (20 – 29 lat) 

K 30, M 30 - (30 – 39 lat) 

K 40, M 40 - (40 – 49 lat) 

K 50, M 50 - (50 – 59 lat) 

K 60, M 60 - (60 lat i więcej) 

3. Klasyfikacja Bieg Nordic Walking – dekoracja miejsc I-III

4.Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Drawsko Pomorskie 

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Drawskim. 

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III) 

5. Klasyfikacja Drużynowa- bieg główny i bieg towarzyszący

W każdym z biegów będzie osobna klasyfikacja drużynowa, co oznacza, że można zgłosić osobno drużynę do biegu głównego oraz osobno do biegu towarzyszącego.

W każdym z biegów nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Biegaczy.

 Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 4-ro zawodników/zawodniczek- w każdej z drużyn musi być przynajmniej  1 kobieta. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca 
w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Przykład:

Drużyna XYZ:

Członkowie w klasyfikacji open zajmują miejsca: 7/23/51/77 à punktacja: 7+23+51+77=158 pkt.

Drużyna ZZZ:

Członkowie w klasyfikacji open zajmują miejsca: 13/37/63/111 à punktacja: 13+37+63+111=224 pkt.

WYNIKI:

Wygrywa Drużyna XYZ, gdyż uzyskuje mniejszą ilość punktów.

6. Klasyfikacja Pracownik ABEK

W tej kategorii kwalifikują się tylko pracownicy Firmy Abek.  Dekoracja miejsc I – III 

XII. NAGRODY: 

1. Klasyfikacja generalna K/M: 

 miejsca I  -III- nagroda rzeczowa 

2. Klasyfikacja wiekowa K/M 

 miejsca I - w każdej grupie wiekowej K/M – nagrody rzeczowe 

3. Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Drawsko Pomorskie: 

 miejsca I-III -  nagroda rzeczowa 

4. Klasyfikacja Bieg Nordic Walking

 • Miejsca I-III – nagrody rzeczowe

5. Klasyfikacja Drużynowa

 • Miejsca I-III – nagrody rzeczowe

6. Klasyfikacja Pracownik ABEK

 • Miejsca I-III – nagrody rzeczowe

UWAGA!!! Klasyfikacja OPEN jest klasyfikacją nadrzędną jeżeli zawodnik zostanie sklasyfikowany

 i nagrodzony w w/w KATEGORIACH , nie będzie dekorowany i nagradzany w KAT. WIEKOWYCH.

XIII. Postanowienia końcowe: 

1. zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne; 

2. obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników; 

3. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; 

4. organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu; 

5. organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; 

6. decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 

7. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. 

8. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

9. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

10. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich 
i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń 
(w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu. 

11. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora. 

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

13. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu; 

14. młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna; 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji; 

16. Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator; 

XIV. Patronat: 

1..Burmistrz Drawska Pomorskiego 

XV. Patronat medialny: 

 • DSI - portal informacyjny gmin powiatu drawskiego - www.dsi.net.pl 
 • www.drawskopomorskie.com
 • LokalnyReporter.pl

XVI. Sponsor główny: 

 • Abek Sp. Z o.o.

XVII. Partnerzy: 

 • Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim 
 • Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 

XVIII. Kontakt do organizatora:

 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji:

Kwestie organizacyjne/ formalne/ opłaty startowe

Karolina Szczetyńska tel. 661 911 451

e-mail: karolinazdrun@wp.pl

 

Ww. impreza jako, zadanie Publiczne, zostanie współfinansowane ze środków pozyskanych z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

 „Oferta o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, 

w tym rozwoju Sportu w gminie Drawsko Pomorskie w roku 2022”


 

Załącznik numer 1 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego. 

 

 

UPOWAŻNIENIE

 

Ja niżej podpisana/y..……………………………………………………………………………….…………..... legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer...............................................................................

Upoważniam

Panią/Pana...........................................................................................................................

 legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer................................................................... 

do odebrania mojego pakietu startowego 

VI DRAWSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO IM. JANA BUŁCZYŃSKIEGO , który odbędzie się 12.06.2022.

 Do upoważnienia dołączam do wglądu ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie. Upoważniający: 

 

….……………………………………................................. .………………………………………..

Imię i nazwisko upoważniającego czytelny podpis

 

OŚWIADCZENIE

 Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w VI DRAWSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO IM. JANA BUŁCZYŃSKIEGO i startuję na własną odpowiedzialność. Dodatkowo poświadczam, że odebrany pakiet startowy nie zostanie przekazany/odsprzedany osobom trzecim

 

 ….……………………………………................................. .………………………………………..

 Imię i nazwisko upoważniającego czytelny podpis 

 

OŚWIADCZENIE osoby odbierającej pakiet w imieniu Uczestnika

 Oświadczam, że otrzymałem pakiet w stanie nienaruszony dla zawodnika nr. ………… oraz, że przekażę ten pakiet osobie Upoważniającej mnie do odebrania tego pakietu, która jako jedyna jest/ może wziąć udział w Imprezie.

 

 

….……………………………………................................. .………………………………………..

Imię i nazwisko odbierającego pakiet czytelny podpis

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem