Regulamin

Biegu i Nordic Walking w ramach

„Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego Lotniczej Akademii Wojskowej

II. CEL MISTRZOSTW

 1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów w Biegu i Nordic Walking w ramach „Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”.
 2. Popularyzacja sportu akademickiego jako dyscypliny o znaczeniu utylitarnym.
 3. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania poziomu wyszkolenia fizycznego.
 4. Prowadzenie działalności promocyjnej Lotniczej Akademii Wojskowej w ramach „Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 27 maja 2023 r.
 • Stadion LAW oraz aleje Garnizonu Dęblin.

IV. PROGRAM

SOBOTA 27.05.2023r.

 • 07.30 – 08.00 – wejście uczestników zawodów sportowych - Brama Główna (pobieranie identyfikatorów uprawniających tylko do uczestnictwa w zawodach sportowych). Do udziału w pokazach lotniczych niezbędna jest obowiązkowa rejestracja na stronie www.piknik.law.mil.pl
 • 08.00 – 08.30 – odbiór pakietów startowych (numer startowy + chip) – budynek siłowni przy stadionie LAW.
 • 08.30 – 08.40 – uroczyste otwarcie zawodów.
 • 08.45 – start Biegu Głównego i Nordic Walking na dystansie 5 km.
 • 12.50 – 13.15 – wręczenie trofeów sportowych – Strefa VIP Pikniku (zgodnie z mapką)                                                                                          

V. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

 1. Biuro zawodów czynne wyłącznie w dniu zawodów:

27.03.2023 r. – w godz. 08.00 – 08.30 – budynek siłowni przy stadionie LAW.

 1. Linia startu: Brama dmuchana na bieżni lekkoatletycznej stadionu LAW (zgodnie z mapką).
 2. Linia mety:  Brama dmuchana na bieżni lekkoatletycznej stadionu LAW (zgodnie z mapką).
 3. Trasa biegu nie posiada atestu PZLA.
 4. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu (z wyjątkiem miejsca wyznaczonego przez organizatorów).
 5. Zabroniona jest jakakolwiek pomoc, w tym towarzyszenie osób trzecich na trasie biegu.
 6. Dekoracja zwycięzców poszczególnych klasyfikacji oraz wręczenie pucharów i wyróżnień przewidziane jest w strefie VIP Pikniku (zgodnie z mapką).

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

Prawo startu mają osoby, które:

 • są pełnoletnie i zarejestrują się poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • okażą dokument tożsamości podczas pobierania pakietu startowego.
 • będą przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 • zezwala się na stosowanie dodatkowych przedmiotów cywilnych: własnej koszulki startowej z numerem startowym organizatora, telefonu, słuchawek itd. O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów (mjr dr Michał Breszka).
 • oświadczą o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegach długodystansowych oraz Nordic Walking. Wskazane jest wcześniejsze wykonanie badań lekarskich.
 • w oświadczeniu zawodnicy wyrażają również zgodę na publikację ich wyników i wizerunku (np. imienna tabela wyników, publikacja zdjęć, informacja na stronie internetowej lub w prasie itp.).
 • zawodnicy nie spełniający w/w warunków nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.

Organizator wprowadza limit startujących i czasu:

 • w biegu na dystansie 5 km – 100 osób.
 • w Nordic Walking na dystansie 5 km – 50 osób.
 • limit czasu (Bieg i Nordic Walking) – 60 min.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie do biegu przyjmowane są tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.herkules.org.pl w terminie od 01.04.2023 r. do 14.05.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
 2. Warunkiem dopuszczenia do Biegu i Nordic Walking jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, zapoznanie z klauzurą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i zaznaczenia wymaganych oświadczeń.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

Start w Biegu oraz Nordic Walkng jest bezpłatny i jest realizowany w ramach dofinansowana ze środków budżetu państwa program: społeczna odpowiedzialność nauki - popularyzacja nauki i promocja sportu. ZADANIE: Naukowo - Sportowy Piknik Lotniczy  grant SONP/SP/512261/2021.

IX. KLASYFIKACJE

 • Klasyfikacja Open w Biegu: kobiety i mężczyźni miejsca I-III;
 • Klasyfikacja Open Nordic Walking: kobiety i mężczyźni miejsca I-III.

X. NAGRODY

W biegu głównym:

 • za miejsca I-III w klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn w Biegu głównym – puchar + upominek;
 • za miejsca I-III w klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn w Nordic Walking – puchar + upominek;

Wszyscy uczestnicy

 • którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na linii mety pamiątkowy medal.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia opiekę lekarską (związaną z Biegiem i Nordic Walking) w trakcie trwania imprezy.
 3. Organizator zapewnia szatnie, toalety oraz prysznice (budynek przy stadionie LAW) w trakcie trwania imprezy.
 4. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom oraz za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w szczególnych sytuacjach.
 6. Ostateczna interpretacja zapisów powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

XII. DANE KONTAKTOWE

W sprawach organizacyjnych i technicznych:

 • mjr dr Michał Breszka tel. 693 159 234, e-mail: m.breszka@law.mil.pl

 

MAPKA BIEGU:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Lotniczą Akademię Wojskową

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl oraz pod numerem telefonu: 261 517 474.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w Biegu i Nordic Walking w ramach „Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”, organizowanego przez Lotniczą Akademię Wojskową oraz publikacji wyników sportowych.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane osobowe zwykłe) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane osobowe wrażliwe, dotyczące zdrowia). Zgodą jest wzięcie udziału w zawodach poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wymaganych oświadczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Lotniczej Akademii w związku z jej bieżącą działalnością, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (firma organizująca zawody) oraz organy, którym dane te zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na publikację wyników zawodów sportowych. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także użytkownicy portali społecznościowych LAW.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wzięcia udziału w zawodach, opublikowania wyników sportowych, a następnie przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie dane osobowe będą trwale usuwane.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem wzięcia udziału w zawodach. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w zawodach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem