Regulamin

Biegu i Nordic Walking w ramach

„Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego Lotniczej Akademii Wojskowej

II. CEL MISTRZOSTW

 1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów w Biegu i Nordic Walking w ramach „Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”.
 2. Popularyzacja sportu akademickiego jako dyscypliny o znaczeniu utylitarnym.
 3. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania poziomu wyszkolenia fizycznego.
 4. Prowadzenie działalności promocyjnej Lotniczej Akademii Wojskowej w ramach „Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 27 maja 2023 r.
 • Stadion LAW oraz aleje Garnizonu Dęblin.

IV. PROGRAM

SOBOTA 27.05.2023r.

 • 07.30 – 08.00 – wejście uczestników zawodów sportowych - Brama Główna (pobieranie identyfikatorów uprawniających tylko do uczestnictwa w zawodach sportowych). Do udziału w pokazach lotniczych niezbędna jest obowiązkowa rejestracja na stronie www.piknik.law.mil.pl
 • 08.00 – 08.30 – odbiór pakietów startowych (numer startowy + chip) – budynek siłowni przy stadionie LAW.
 • 08.30 – 08.40 – uroczyste otwarcie zawodów.
 • 08.45 – start Biegu Głównego i Nordic Walking na dystansie 5 km.
 • 12.50 – 13.15 – wręczenie trofeów sportowych – Strefa VIP Pikniku (zgodnie z mapką)                                                                                          

V. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

 1. Biuro zawodów czynne wyłącznie w dniu zawodów:

27.03.2023 r. – w godz. 08.00 – 08.30 – budynek siłowni przy stadionie LAW.

 1. Linia startu: Brama dmuchana na bieżni lekkoatletycznej stadionu LAW (zgodnie z mapką).
 2. Linia mety:  Brama dmuchana na bieżni lekkoatletycznej stadionu LAW (zgodnie z mapką).
 3. Trasa biegu nie posiada atestu PZLA.
 4. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu (z wyjątkiem miejsca wyznaczonego przez organizatorów).
 5. Zabroniona jest jakakolwiek pomoc, w tym towarzyszenie osób trzecich na trasie biegu.
 6. Dekoracja zwycięzców poszczególnych klasyfikacji oraz wręczenie pucharów i wyróżnień przewidziane jest w strefie VIP Pikniku (zgodnie z mapką).

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

Prawo startu mają osoby, które:

 • są pełnoletnie i zarejestrują się poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • okażą dokument tożsamości podczas pobierania pakietu startowego.
 • będą przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 • zezwala się na stosowanie dodatkowych przedmiotów cywilnych: własnej koszulki startowej z numerem startowym organizatora, telefonu, słuchawek itd. O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów (mjr dr Michał Breszka).
 • oświadczą o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegach długodystansowych oraz Nordic Walking. Wskazane jest wcześniejsze wykonanie badań lekarskich.
 • w oświadczeniu zawodnicy wyrażają również zgodę na publikację ich wyników i wizerunku (np. imienna tabela wyników, publikacja zdjęć, informacja na stronie internetowej lub w prasie itp.).
 • zawodnicy nie spełniający w/w warunków nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.

Organizator wprowadza limit startujących i czasu:

 • w biegu na dystansie 5 km – 100 osób.
 • w Nordic Walking na dystansie 5 km – 50 osób.
 • limit czasu (Bieg i Nordic Walking) – 60 min.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie do biegu przyjmowane są tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.herkules.org.pl w terminie od 01.04.2023 r. do 14.05.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
 2. Warunkiem dopuszczenia do Biegu i Nordic Walking jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, zapoznanie z klauzurą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i zaznaczenia wymaganych oświadczeń.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

Start w Biegu oraz Nordic Walkng jest bezpłatny i jest realizowany w ramach dofinansowana ze środków budżetu państwa program: społeczna odpowiedzialność nauki - popularyzacja nauki i promocja sportu. ZADANIE: Naukowo - Sportowy Piknik Lotniczy  grant SONP/SP/512261/2021.

IX. KLASYFIKACJE

 • Klasyfikacja Open w Biegu: kobiety i mężczyźni miejsca I-III;
 • Klasyfikacja Open Nordic Walking: kobiety i mężczyźni miejsca I-III.

X. NAGRODY

W biegu głównym:

 • za miejsca I-III w klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn w Biegu głównym – puchar + upominek;
 • za miejsca I-III w klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn w Nordic Walking – puchar + upominek;

Wszyscy uczestnicy

 • którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na linii mety pamiątkowy medal.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia opiekę lekarską (związaną z Biegiem i Nordic Walking) w trakcie trwania imprezy.
 3. Organizator zapewnia szatnie, toalety oraz prysznice (budynek przy stadionie LAW) w trakcie trwania imprezy.
 4. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom oraz za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w szczególnych sytuacjach.
 6. Ostateczna interpretacja zapisów powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

XII. DANE KONTAKTOWE

W sprawach organizacyjnych i technicznych:

 • mjr dr Michał Breszka tel. 693 159 234, e-mail: m.breszka@law.mil.pl

 

MAPKA BIEGU:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Lotniczą Akademię Wojskową

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl oraz pod numerem telefonu: 261 517 474.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w Biegu i Nordic Walking w ramach „Naukowo-Sportowego Pikniku Lotniczego”, organizowanego przez Lotniczą Akademię Wojskową oraz publikacji wyników sportowych.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane osobowe zwykłe) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane osobowe wrażliwe, dotyczące zdrowia). Zgodą jest wzięcie udziału w zawodach poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wymaganych oświadczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Lotniczej Akademii w związku z jej bieżącą działalnością, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (firma organizująca zawody) oraz organy, którym dane te zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na publikację wyników zawodów sportowych. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także użytkownicy portali społecznościowych LAW.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wzięcia udziału w zawodach, opublikowania wyników sportowych, a następnie przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie dane osobowe będą trwale usuwane.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem wzięcia udziału w zawodach. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w zawodach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem