Regulamin

I CELE

 1. Zwrócenie uwagi publicznej na kwestię zatorów płatniczych, które mają istotny negatywny wpływ na działania i kondycję MSP, a w konsekwencji na polską gospodarkę.
 2. Promowanie pozytywnych postaw płatniczych (regulowanie faktur w terminie) w obrocie gospodarczym
 3. Zachęcenie do aktywności fizycznej, która wspomaga odporność (szczególnie ważne w dobie pandemii)

 

II ORGANIZATOR 

 1. Organizatorem wyzwania “Bibby Fair Pay Run - zapoBIEGAJ zatorom płatniczym”  jest  Futurama sp. z o.o. ul. Rozbrat 44 A, 00-419 Warszawa, KRS 0000473186, REGON 221933829, NIP 5862284280 Posługująca się również znakiem towarowym Human Signs, reprezentowana przez: Waldemara Leszczyńskiego, Prezesa Zarządu.
 2. Sponsorem tytularnym biegu jest Bibby Financial Services Sp. z o.o

 

III TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody “Bibby Fair Pay Run - zapoBIEGAJ zatorom płatniczym” zaczynają się 1 maja i trwają do 30 czerwca.
 2. Rejestracja na wydarzenie rozpoczyna się 1 maja, kończy natomiast z dniem 6 czerwca 2021.
 3. Uczestnik na pokonanie wyznaczonego dystansu ma maksymalnie 30 dni, licząc od daty realizacji pierwszego treningu.
 4. Uczestnik może pokonać dystans najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021.
 5. Długość trasy to 150 km. Nie ma określonego limitu dodanych aktywności.
 6. Wyzwanie może zostać zrealizowane w dowolnym miejscu lub czasie z poszanowaniem obowiązujących przepisów. 

 

IV UCZESTNICTWO

 1. Uczestnik, aby wziąć udział w wyzwaniu musi prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie biegu oraz uiścić opłatę startową. 
 2. Uczestnik po prawidłowej rejestracji oraz dokonaniu opłaty startowej automatycznie zyskuje możliwość wgrywania wyników dokumentujących odbycie aktywności. 
 3. Uwzględnione zostaną aktywności, które zostały wykonane między 1 maja, a 30 czerwca i nie wcześniej niż w dniu dokonania opłaty startowej. Wcześniejsze aktywności zostaną automatycznie odrzucone. 
 4. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia przebiegniętego dystansu za pomocą: 
 • wgranego pliku gpx lub tcx potwierdzającego przebiegnięty dystans (plik gpx można pobrać z aplikacji dedykowanych zegarkom treningowym bądź aplikacji treningowych na smatrphone np. Strava, MapMyRun);
 • wgranego zdjęcia ekranu zegarka z GPS lub aplikacji treningowej na telefon typu Strava, MapMyRun);
 • aktywności mogą zostać również zsynchronizowane z aplikacją Strava.

 

V ZGŁOSZENIA

 1. Za skuteczne zgłoszenie do wyzwania uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza rejestracji i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora.
 2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć ten fakt w formularzu rejestracji oraz podać dane do faktury. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu. 
 3. Opłatę startową można dokonać jedynie on-line za pośrednictwem serwisu Bluemedia. Dowodem prawidłowo i terminowo dokonanej opłaty startowej jest pojawienie się Uczestnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w wyzwaniu, nieprzesłania potwierdzenia przebytego dystansu w postaci pliku gpx, tcx lub zrzutu z ekranu lub zdjęcia uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, ani nie może zostać przeniesienia na inny projekt/imprezę/wydarzenie.

 

VI OPŁATY STARTOWE 

1.Podstawowy koszt udziału w biegu to 49 zł brutto obejmujący:

 • pamiątkowy medal;
 • biegowy gadżet niespodziankę od sponsora tytularnego Bibby Financial Services;
 • obsługę informatyczną;
 • elektroniczny numer startowy;
 • elektroniczny certyfikat.

2. Uczestnik może rozszerzyć swój pakiet startowy o:

 • koszulkę techniczną - 60 zł brutto
 • opaskę techniczną - 15 zł brutto

3. Uczestnik ma również możliwość przekazania wybranej kwoty na cel charytatywny: Fundacja SUPERSPRAWNI KRS: 0000642708

 

VII DOSTAWA PAKIETU 

1.Zakupione pakiety startowe będą wysyłane do 30 dni po zakończeniu całej rywalizacji.

2. Do kwoty opłaty startowej zostanie doliczony koszt przesyłki: 

 • 15 zł brutto w Polsce;
 • 65 zł brutto poza terytorium Polski.

3. W przypadku podania niewłaściwego adresu wysyłkowego – zawodnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.

4. Koszty wynikające ze zwrotu towaru pokrywa osoba zamawiająca pakiet.

5. Nie ma możliwości wymiany zakupionych elementów garderoby. 

 

VIII KLASYFIKACJE

1.Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.

2. Klasyfikacje wiekowe: 

 • Kadeci (Kd: 7-15 lat),
 • Juniorzy (J: 16-19 lat),
 • Seniorzy Młodsi (S1: 20-29 lat),
 • Seniorzy Starsi (S2: 30-39 lat),
 • Mastersi (M: 40-49 lat),
 • Weterani Młodsi (W1: 50-59 lat),
 • Weterani Starsi (W2: 60+ lat).

3. Klasyfikacja drużynowa. Kategoria drużynowa to suma pokonanych kilometrów przez zawodników z danej drużyny, którzy w formularzu podadzą jednobrzmiącą nazwę drużyny. 

4. Klasyfikacja pracowników firm. Kategoria pracowników firm to suma pokonanych kilometrów przez pracowników z danej firmy, którzy w formularzu podadzą jednobrzmiącą nazwę firmy.

 

IX ZASADY RYWALIZACJI

 1. Uczestnicy wydarzenia rywalizują na dystansie 150 km.
 2. Minimalnym dystansem, jaki należy pokonać, aby zostać sklasyfikowanym jest 50 km.
 3. Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie na podstawie czasu netto, zatem zwycięzcą zostanie ten uczestnik, który osiągnie wymagany dystans w jak najkrótszym czasie treningów.
 4. Organizatorzy nie przewidują nagród pieniężnych dla zwycięzców. Każdy uczestnik w nagrodę otrzyma sportowe upominki od partnerów biegu.
 5. W wyzwaniu dopuszczalne są następujące aktywności:
 • Bieg
 • Spacer
 • Nordic Walking

 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników są: 
  a) Sponsor Tytularny, czyli Bibby Financial Services sp. z o. o., 
  dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, adres e-mail: IOD@BibbyFinancialServices.pl  
  („Współadministrator 1”);
  b) Organizator, czyli Futurama sp. z o.o., 
  dane kontaktowe: ul. Rozbrat 44 A, 00-419 Warszawa, adres email: biuro@humansigns.pl
  („Współadministrator 2”),
  c) podmiot administrujący platformę internetową www.b4sportonline.pl obsługującą Bieg, czyli Rafał Moś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAELMO Rafał Moś z siedzibą w Bydgoszczy, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres: ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 4/15, 85-825 Bydgoszcz, NIP: 953-211-44-24, REGON: 340485592, 
  dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych, ul. Fordońska 199/207, 85-739 Bydgoszcz, adres e-mail: inspektor@be4sport.pl
  („Współadministrator 3”).
 2. Współadministratorzy wspólnie wyznaczyli wspólny punkt kontaktu do nich:
  adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Kaelmo Rafał Moś, ul. Fordońska 199/207, 85-739 Bydgoszcz, 
  adres e-mail: inspektor@b4sport.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i przez następujące okresy: 
  a) w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestniczenie w Biegu, której stroną są Uczestnicy lub do podjęcia działań na żądanie tych osób, przed zawarciem umowy o uczestniczenie w Biegu, w tym również rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Uczestników – 
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w przypadku Współadministratora 2 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku Współadministratora 1 oraz Współadministratora 3, czyli w ramach uzasadnionego prawnie interesu prawnego Współadministratora 1 oraz Współadministratora 3 –
  – przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań związanych z organizacją i obsługi Biegu;
  b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami przeciwko Współadministratorom lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z umową o uczestniczenie w Biegu – 
  – na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na obronie ich praw, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 
  – przez okres do dnia, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o uczestniczenie w Biegu;
  c) publikacji listy Uczestników oraz wyników Uczestników w ramach platformy internetowej www.b4sportonline.pl obsługującej Bieg – 
  – na podstawie zgody Uczestnika, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 
  – przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań związanych z organizacją i obsługi Biegu (z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej)
 4. Ponadto, w razie konieczności wystawienia faktury obejmującej opłatę startową uiszczoną w związku ze zgłoszeniem udziału w Biegu, w przypadku gdy taka faktura będzie obejmowała dane osobowe Uczestnika, Współadministrator 2 jako wystawca faktury będzie jako samodzielny administrator przetwarzał dane osobowe Uczestnika zawarte w takiej fakturze w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze 2 wynikającego z przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości na –
  – podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 
  – przez okres przez okres, w którym bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Państwa dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe.
 5. Po zakończeniu Biegu Współadministrator 3, jako dostawca i administrator platformy internetowej www.b4sportonline.pl obsługującej Bieg, w ramach której Uczestnicy zakładają konto użytkownika celem dokonania zgłoszenia swojego udziału w Biegu, będzie dalej jako samodzielny administrator przetwarzał dane osobowe Uczestników jako zarejestrowanych użytkowników Platformy, w celu utrzymania założonego konta w ramach Platformy, o ile dany Uczestnik nie usunie swojego konta po zakończeniu Biegu – 
  – podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 
  – przez okres do dnia, w którym zostanie usunięte konto użytkownika w ramach powyższej platformy.
 6. W razie udzielenia przez Uczestnika w toku procesu zgłaszania swojego udziału w Biegu fakultatywnej (nieobowiązkowej) zgody marketingowej na rzecz Współadministratora 1, będzie on dalej jako samodzielny administrator przetwarzał dane osobowe takich Uczestników w celach marketingowych, w tym o informowaniu o innych  – 
  – na podstawie udzielonej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 
  – przez okres 2 lat od dnia pozyskania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres do dnia cofnięcia zgody przez Uczestnika lub wniesienia przez niego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa; podmiotom, z którymi Współorganizatorzy współpracują w celu realizacji Biegu; podmiotom obsługującym system płatności; podmiotom realizującym przesyłkę pakietów startowych oraz dodatkowych produktów związanych z Biegiem; organizacji charytatywnej, o ile Uczestnik dokona dobrowolnej wpłaty na jej rzecz; podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub hostingowe, a także doradcze, prawne, podatkowe; podmiotom świadczącym usługi w zakresie przesyłania informacji handlowych na rzecz Współadministratora 1.
 8. Uczestnik ma prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, a także w przypadkach wskazanych w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Współadministratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z jego szczególną sytuacją. Ponadto Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w celach marketingowych, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane na podstawie jego zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie bez podawania przyczyny, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do celów uczestniczenia w Biegu, zaś w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody marketingowej jest konieczne do przesyłania informacji handlowych, w tym o przyszłych wydarzeniach sportowych, przez Współadministratora 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu ogłoszenia wyników Biegu oraz przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu publikacji uzyskanych wyników.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie jego danych przez administratora narusza przepisy RODO.
 13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 14. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów, o których mowa w art. 26 RODO:
  a)  za techniczne umożliwienie zgłoszenia udziału w Biegu i uiszczenia opłaty startowej, przesyłkę zestawu startowego, obsługę Biegu, prezentację listy Uczestników w ramach ww. platformy, umożliwienie wgrywania przez Uczestników danych dotyczących odbytych treningów na ww. platformę, prezentowaniem wynikami Biegu odpowiada Współadministrator 3;
  b)  za zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Uczestników poprzez wdrożenie i stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą, aby przetwarzanie danych Uczestników było zgodne z obowiązującymi przepisami odpowiada Współadministrator 3;
  c) za przygotowanie Biegu pod kątem koncepcyjnym, promocyjnym, reklamowym, a także formalnoprawnym odpowiadają  Współadministrator 1 i Współadministrator 2; za formalną organizację Biegu, zawieranie z Uczestnikami umów o uczestnictwo w Biegu, ewentualne wystawianie faktur obejmujących opłaty startowe uiszczone z tytułu uczestnictwa w Biegu odpowiada Współadministrator 2;
  d) za wsparcie techniczne Uczestników odpowiada wyłącznie Współadministrator 3, zaś za rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników w związku z uczestnictwem w Biegu odpowiada Współadministrator 2 i Współadministrator 3;
  e)  gdy Uczestnik po zakończonym Biegu nie usunie swojego konta w ramach ww. platformy, za dalsze przetwarzanie danych osobowych tego Uczestnika w celu dalszego prowadzenia jego konta odpowiada wyłącznie Współadministrator 3;
  f)  w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, właściwy jest Współadministrator 3, który udzielać będzie odpowiedzi na takie żądanie zgodnie z uprzednimi ustaleniami poczynionymi z pozostałymi Współadministratorami;
  g)  w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych, ich zgłaszania do organu nadzorczego i zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, właściwy jest Współadministrator 3, który będzie dokonywał powyższego zgłoszenia lub zawiadomienia zgodnie z uprzednimi ustaleniami poczynionymi z pozostałymi Współadministratorami;
  h) szczegółowe treści uzgodnień między Współadministratorami dostępne są w siedzibach Współadministratorów.
   

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR TYTULARNY

ORGANIZATOR

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY

KONTAKT

Masz pytania związane z uczestnictwem w wydarzeniu? Sprawdź, być może odpowiedź na najbardziej nurtujące Cię kwestie znajduje się w zakładce FAQ lub w regulaminie wydarzenia.
W sprawach technicznych bądź wymagających indywidualnego rozwiązania zachęcamy do kontaktu mailowego.

KONTAKT MAILOWY

W tytule napisz nazwę wydarzenia, którego dotyczy wiadomość, a w opisie przedstaw się i krótko opisz problem. Odpisujemy na każde zgłoszenie.

BIURO OBSŁUGI WYDARZENIA

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku – 7:00 – 15:00.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem