Regulamin Biegu Charytatywnego

„Zbieramy zetki na zakup karetki”

 

 

Bieg Charytatywny "Zbieramy zetki na zakup karetki" zostanie przeprowadzony nad bulwarem Sebastiana Malinowskiego w Bydgoszczy. 
Każdy z Uczestników jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wpisowej, a uzyskana w ten sposób kwota przekazana będzie dla Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zakup ambulansu.

 

 

 1. ORGANIZATORZY:

 

 • Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy,
  ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz

 

 1. CELE IMPREZY:

 

 • Zebranie środków pieniężnych na zakup nowego ambulansu dla Grupy Ratownictwa Polskiego; Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Zachęcenie do niesienia pomocy poprzez aktywność fizyczną;
 • Promocja Bydgoskich terenów przyrodniczych;

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 

 1. Bieg odbędzie się dnia 14 października 2018 r., niedziela, na terenie Bulwaru Sebastiana Malinowskiego pomiędzy ulicami Józefa Bronikowskiego a Wrocławską;

 

 1. Biuro Zawodów będzie czynne 12 października 2018 r., piątek, w godz. 16:00  – 17.30,  13 października 2018r., sobota, 12:00 – 14:00 oraz 14 października 2018r., niedziela od 10:00;

 

 1. UCZESTNICTWO:

 

 1. Bieg ma charakter indywidualnego biegu przełajowego dla osób dorosłych na dystansie 5 km oraz biegu dla dzieci na dystansie 1km. Każdy z Zawodników  musi pokonać określony dystans biegiem lub spacerem Nordic Walking;

 

 1. W Biegu Charytatywnym „Zbieramy zetki na zakup karetki” prawo startu mają osoby, które do dnia 14 października 2018 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie po dostarczeniu przez Opiekuna Prawnego zgody na uczestnictwo w biegu. (Załącznik nr 1);

 

 1. W Biegu może wziąć udział maksymalnie 999 osób. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora. Wpłata może być wniesiona w dowolnej wysokości jednak nie mniej niż 30 zł od Uczestnika pełnoletniego i 20 zł od dziecka, która w całości zostanie przekazana na cel charytatywny określony w regulaminie. Istnieje możliwość uiszczenia dodatkowej opłaty, która zostanie przekazana na zakup ambulansu;

 

 1. Jeśli pozostaną wolne miejsca istnieje możliwość zarejestrowania się w biurze zawodów w dniu Biegu. Opłata startowa wynosić będzie  wtedy 40 PLN (czterdzieści złotych);

 

 1. Zawodnika obowiązuje limit czasowy wynoszący:

 

 • Na dystansie 1km: 00:40:00 (od 11.00 do 11.40);
 • Na dystansie 5km: 1:30:00  (od 12.00 do 13.30);

 

 1.  W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: numery startowe z chipem do pomiaru czasu, agrafki, napoje na mecie oraz dodatkowe gadżety;

 

 1.  Pakiety startowe odbierane będą w Biurze Zawodów przez Zawodnika lub osoby upoważnione przez niego na piśmie (załącznik nr 2). Biuro Zawodów będzie znajdować się:

 

 • 12, 13 października w świetlicy Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy;
 • 14 października na Bulwarze Sebastiana Malinowskiego w Bydgoszczy;

 

 1. Odbiór pakietów startowych dla wszystkich drużyn nastąpi w Biurze Zawodów, w dniu:

 

 • 12 października 2018 r., piątek, w godz. 16 - 17:30;
 • 13 października 2018 r., sobota, w godz. 12 – 14;
 • 14 października 2018r., niedziela, od 10;

 

 1. Osoba odbierająca numery startowe musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz w przypadku, gdy zawodnikiem jest osoba niepełnoletnia, OŚWIADCZENIE podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych, wraz ze zgodą na udział w Biegu Charytatywnym „Zbieramy zetki na zakup karetki” osoby niepełnoletniej oraz potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią (załącznik nr 1);

 

 1. Pomiar czasu podczas Biegu Charytatywnego „Zbieramy zetki na zakup karetki” zostanie dokonany przez firmę B4Sport przy pomocy systemu elektronicznego;

 

 1. ZGŁOSZENIA:

 

 1. Zawodnicy zgłaszają się poprzez wypełnienie formularzu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:  https://b4sportonline.pl/Zbieramy_zetki_na_zakup_karetki ;

 

 1. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej w wysokości 30 zł od każdego uczestnika;

 

 

 1. DEPOZYT:

 

 1. W obrębie Startu/Mety będzie ulokowany depozyt, w którym każdy zawodnik może zostawić rzeczy na czas biegu;

 

 1. Depozyt będzie funkcjonował w godzinach 10:00 -14:00 (lub do ostatniej pozostawionej rzeczy, ale nie dłużej niż do 14.00).

 

 1. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w depozycie

 

 1. Rzeczy pozostawione w depozycie może odebrać tylko Zawodnik  z numerem startowym,  na który dane rzeczy zostały pozostawione.

 

 1. Nieodebrane rzeczy po godzinie 14 zostaną zdeponowane w świetlicy Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy przy ulicy Warmińskiego 10. Odbiór tych rzeczy będzie możliwy w dniach 15-17.10.18r.  w godzinach 7-15 w sekretariacie Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz, za okazaniem numeru startowego i dokumentu tożsamości,  do którego jest przypisany numer startowy. Po tym terminie nie ma możliwości odebrania rzeczy pozostawionych w depozycie.

 

        V. RAMOWY PROGRAM BIEGU:

 

Godz. 10:00                   Otwarcie biura zawodów;

Godz. 10:00 - 11:00      Pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego / loteria fantowa;

Godz. 10.50                    Rozgrzewka dla dzieci;

Godz. 11.00                    Start biegu dla dzieci;

Godz. 11.40                    Zakończenie biegu dla dzieci, wręczenie medali Zawodnikom;

Godz. 11.50                    Rozgrzewka dla dorosłych;

Godz. 12.00                    Start biegu głównego;

Godz. 13.30                    Zakończenie biegu, wręczenie medali Zawodnikom;

Godz. 14.00                    Koniec imprezy;

 

 

 1. KLASYFIKACJE I WYNIKI:

 

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Charytatywny „Zbieramy zetki na zakup karetki” otrzymają symboliczne pamiątkowe medale z logiem Biegu, które zostały przekazane przez Aktywną.Bydgoszcz.pl jako pamiątki z biegów organizowanych na terenie naszego Miasta;

 

 1. Dekoracja Uczestników biegu odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Biegów;

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki sportowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jak też jego modyfikacja jest zabroniona;

 

 1.  Przebywanie na trasie Biegu Charytatywnego „Zbieramy zetki na zakup karetki”  bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych;

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym prowadzony jest bieg oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń Organizatora;

 

 1. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy ze swoimi psami. Powinny one nosić kaganiec. Organizator nie zapewnia opieki medycznej oraz jedzenia i picia dla zwierząt;

 

 1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie oznajmia, iż wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 

 1. Decyzje lekarza dotyczące możliwości kontynuowania Biegu lub braku takiej możliwości są ostateczne i nieodwołalne;

 

 1. Zapisując się do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu Charytatywnego „Zbieramy zetki na zakup karetki” w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych przez Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej – RODO- z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych i nie będą sprzedawane osobom trzecim, ani żadnym organizacjom;

 

 1. Wpłaty z opłat startowych zostaną przekazane na cel charytatywny określony w Regulaminie;

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej przerwania bez podania powodów;

 

 1. Protesty można składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;

 

 1. Organizator zapewnia przebieralnie oraz toalety dla uczestników. Organizator nie zapewnia natrysków;

 

 1. Organizator nie czerpie żadnych korzyści finansowych z organizacji Biegu. Wszystkie zgromadzone środki są przeznaczone na działalność charytatywną – zakup nowego ambulansu dla Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy;

 

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Grupa Ratownictwa PCK
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Aktywna Bydgoszcz
Sklep Biegacza
REMEDIA
Radio PiK
METROPOLIA BYDGOSKA
TVP3 Bydgoszcz
Gazeta Pomorska
#CISNEKLATE
RMF MAXXX
Radio eska
Express Bydgoski

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem