RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji , ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno (dalej: MOSIR) tel. 32 642 10 96

2) MOSIR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail:iod@barbarakolaczschule.pl w  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki na obiektach będących w zarządzie MOSIR Bukowno oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ,c ,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie zdjęcia/nagrania mogą być zamieszczone na portalach społecznościowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Urząd Gminy Bukowno

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz MOSIR,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz MOSIR usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na MOSIR przez przepisy prawa,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.