RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji , ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno (dalej: MOSIR) tel. 32 642 10 96

2) MOSIR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail:iod@barbarakolaczschule.pl w  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki na obiektach będących w zarządzie MOSIR Bukowno oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ,c ,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie zdjęcia/nagrania mogą być zamieszczone na portalach społecznościowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Urząd Gminy Bukowno

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz MOSIR,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz MOSIR usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na MOSIR przez przepisy prawa,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem