Regulamin

Regulamin zawodów tanecznych 

STREET RULES BATTLE

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych STREET RULES BATTLE (dalej: SRB).

Organizatorem SRB jest F.W.MARTEX I Krzysztof Kiełpiński (dalej: Organizator).

Uczestnikami SRB są tancerze solowi i tancerze team'ow 2vs2(dalej: Uczestnicy).

SRB odbywa się 8.09.2024 r. na Barce Lemara przy ul.Spichlerna 1, 85-108 Bydgoszcz. W razie prognozowanych złych warunków atmosferycznych SRB może być przeniesione w inne miejsce, o czym organizator poinformuje 7.09.2024.


 

ZGŁOSZENIA

 

Warunkiem udziału w SRB we wszystkich kategoriach jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 6 września 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych.

Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości:

do 30.06.24 EARLY BIRDS 40 zł 1 kategoria, 30 zł każda kolejna

do 30.08.24 50zł 1 kategoria, 30 zł każda kolejna

2.09 – 6.09.24 60 zł kategoria, 40 zł każda kolejna

7.09 – możliwość rejestracji elektronicznej wyłączona

8.09 – stacjonarnie 70zł kategoria, 50 zł każda następna

O wysokości opłaty decyduje data wpłaty - nie rejestracji. 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.streetrules.pl

Opłatę startową można uiścić wyłącznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie www.streetrules.pl za pośrednictwem – AutoPay. 

Opłata Startowa nie podlega zwrotowi.


 

Dla publiczności wstęp wolny w przypadku Barki Lemara, w przypadku przeniesienia imprezy również, aczkolwiek do pojemności obiektu.

 

ELIMINACJE I RUNDY

 

Eliminacje rozpoczynają się 8.09.2024 r. ok godz. 12.30. Start rejestracji godz. 11.00

KATEGORIE:
HIP-HOP 1vs1 do 13 lat (eliminacje po 2 lub 3 osoby w zależności od ilości uczestników)
-Top 16 lub top 8 (w zależności od ilości zgłoszeń)- Bitwy


 

HIP-HOP 1vs1 OPEN (eliminacje po 2 lub 3 osoby w zależności od ilości uczestników)
-Top 16 lub top 8 (w zależności od ilości zgłoszeń)- Bitwy


WE AGAINST THE MUSIC 2vs2 OPEN – eliminacje 1 min/team

bitwy Top 8 lub Top 4 w zależności od ilości uczestników.


PRZYPISANIE DO KATEGORII SOLOWYCH -odbywa się wg daty urodzenia. 

Nagrody zostaną przekazane na miejscu.

Ograniczenia czasowe prezentacji:

HIP HOP SOLO 45-60 SEK

We Against The Music 2vs2 1 min w eliminacjach, 2 min w walkach na ekipę


 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 

Zasady udziału w SRB:

Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie wyżywienie.

Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.

Zasady przebywania w obiekcie, w którym odbywa się SRB:

wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się SRB

Uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu SRB nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się SRB (w tym w przestrzeniach szatniowych, na zapleczach);

Organizator nie zapewnia szatni, oddaje do dyspozycji dostępne mu powierzchnie. 

Rejestrując się na SRB przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w SRB na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym), musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym SRB najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w SRB.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania SRB;

Na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;

Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach SRB.

Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:

Wymiary parkietu: 6m x 6m;

Uczestnicy SRB zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z SRB w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).


 

UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU

Uczestnicy SRB z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji SRB (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z SRB w mediach, m. in. na stronie internetowej streetrules.pl oraz mediach społecznościowych w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.


 

PRZEPISY KOŃCOWE

Organizację SRB regulują:

niniejszy Regulamin;

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.

Regulamin SRB jest dostępny na stronie internetowej www.streetrules.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Udział w zawodach tanecznych STREET RULES BATTLE jest tożsamy z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika oraz i jego publikację na stronie internetowej Street Rules oraz na profilach Street Rules w portalach społecznościowych np.:Facebook, Youtube, Instagram.


 

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest B4SPORT.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji eventu.

Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili Street Rules na portalach społecznościowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników zawodów tanecznych Street Rules do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach Street Rules portali typu Facebook, Instagram, YouTube. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube - https://policies.google.com/privacy , portalu Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody . Uczestnik wydarzenia ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uczestnik zawodów tanecznych Strreet Rules posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.

Uczestnik zawodów tanecznych Street Rules posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec uczestników wydarzenia zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem