STATUT PZNW

STATUT PZNW

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Zrzeszenie Nordic Walking w skrócie  „PZNW"
z siedzibą w Gdańsku, zwane dalej „Stowarzyszeniem". Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i świata.

§ 3. Zrzeszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 4.  Barwami Stowarzyszenia są kolory: biały i czerwony.

§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji celów statutowych towarzystwo może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną oraz działalność gospodarczą. Dochód z obu rodzajów działalności służyć będzie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7. 

1. Celem Stowarzyszenia jest realizacja poniżej wymienionych zadań w ramach działalności ustawowej, a także gospodarczej i odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego.

2. Cele statutowe Stowarzyszenia realizuje poprzez:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalność charytatywną;
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 8. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 9. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 10. ochronę i promocję zdrowia;
 11. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
 13. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. turystyka i krajoznawstwo;
 16. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 17. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. promocję i organizację wolontariatu;
 19. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 20. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 21. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. działalność wspomagająca organizacje członkowskie Stowarzyszenia;
 23. promowanie rozwoju sportu, rekreacji ruchowej, wychowania fizycznego i innych form kultury fizycznej oraz turystyki.
 24. propagowanie sportów zimowych w dyscyplinach narciarstwo biegowe i biathlon.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. działalność organizatorów turystyki ( PKD 79.12.Z )
 2. pozaszkolne formy edukacji ( PKD 85.5 )
 3. działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z )
 4. działalność związana ze sportem ( PKD 93.1)
 5. działalność rozrywkowa i rekreacyjna związana ze sportem ( PKD 93.2 )
 6. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 96.09.Z )
 7. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ( PKD 96.04.Z )
 8. sprzeda hurtowa i detaliczna ( PKD 46; PKD 47 )

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, a w  szczególności w dziedzinie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwój masowej kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród  osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci,  jak  również    tworzenia  dogodnych warunków w tym zakresie.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miast i wsi.
 4. Łączenie zdrowego stylu życia i wypoczynku z dziedzinami turystyki i kultury - organizowanie wspólnych działań,
 5. podejmowanie innych przedsięwzięć w tym:
 1. popularyzacja różnych form aktywnego wypoczynku;
 2. współdziałanie z organizacjami i jednostkami samorządowymi na terenie działania, wypracowanie form współpracy z jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa;
 3. prowadzenie współzawodnictwa sportowego;
 4. zabezpieczanie obiektów, urządzeń, sprzętu sportowego;
 5. występowanie do instytucji rządowych i jednostek samorządu terytorialnego o dotacje;
 6. tworzenie komisji, klubów, sekcji, zespołów, grup o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznymi kulturalno- rozrywkowym.

Rozdział 3

Członkowie,   ich  prawa  i   obowiązki.

§ 8. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

 • zwyczajnych;
 • wspierających;
 • honorowych.

§ 9. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski jak również cudzoziemiec (bez względu na miejsce zamieszkania), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych (akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia).

§ 10. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje po zgłoszeniu pisemnej deklaracji kandydata, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd.
 4. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.
 5. Do 50 % zniżki opłat pobieranych przez Stowarzyszenie za uczestnictwo w organizowanych odpłatnych imprezach pod warunkiem wykazania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

§ 12. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13. Członek wspierający.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych bez względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania lub osoba prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złażeniu pisemnej deklaracji kandydata, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14. Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Brać udział z głosem doradczym poprzez swego przedstawiciela w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 15. Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielanie pomocy Stowarzyszenia w realizacji jego zadań statutowych w zakresie zadeklarowanym przez członka.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16. 

 1. Członkostwo honorowe jest najwyższą formą wyróżnień Stowarzyszenia. Nadaje się je za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia na podstawie uchwały jego Zarządu.
 2. Członkostwo honorowe może być nadane członkom zwyczajnym, wspierającym oraz osobom fizycznym i prawnym nie będącym członkami Stowarzyszenia.

§ 17. Członkowie honorowi mają prawo:

 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach (zebraniach przedstawicieli członków) Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.
 3. Nieodpłatnie korzystać z  urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia.

§ 18. Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
 2. Skreślenie z listy członków w przypadku nieuiszczenia składki członkowskiej za poprzedni rok do końca lutego każdego roku. Skreślenie następuje automatycznie, bez pisemnego wezwania do zapłaty.
 3. Z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na jego szkodę. O posiedzeniu Zarządu, na którym ma być podjęta uchwała o wykluczeniu, Zarząd powiadamia listem poleconym lub pocztą elektroniczną zainteresowanego na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem.
 4. Śmierci członka zwyczajnego.
 5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 6. Utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 19.

 1. O podjęciu uchwały o skreślenia i wykluczeniu Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
 2. W terminie 14 dni od doręczenia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie od uchwały. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania członków za pośrednictwem Zarządu, który może własną uchwalę uchylić.
 3. W przypadku nieuchylenia uchwały przez Zarząd na skutek wniesionego odwołania pozostawia się je do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia  się zainteresowanego co najmniej 30 dni przed jego odbyciem. Decyzja Walnego Zebrania jest o stateczna.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia.

§ 20. Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów, to jest 50% +1 „za" lub „przeciw" w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że statut przewiduje inne warunki ważności uchwał. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

 

 1. § 21.
 2. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie. Walne Zebranie określa skład liczbowy wybieranych organów oraz sposób glosowania i zgłaszania kandydatów. 
 4. Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu i Członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek Zarządu i Członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swej funkcji. Dla skuteczności ustąpienia niezbędne jest dokonanie go w formie pisemnej.
 6. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
 7. w przypadku ustąpienia ze swej funkcji, o którym mowa w ust. 4;
 8. z chwilą upływu  kadencji i odbycia Walnego Zebrania  członków, na którym dokonano wyboru władz;
 9. w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu;
 10. z chwilą odwołania z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie zwołane w trakcie kadencji.

§ 22.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze   zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na cztery lata. Zarząd zwołując Walne Zebranie powinien powiadomić o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania winno nastąpić co najmniej 14 dni przed terminem zebrania za pomocą  jednego ze sposobów przekazu informacji tj. listu poleconego, osobistego odbioru potwierdzonego datą i podpisem odbiorcy, e-mailem, faksem lub poprzez zamieszczenie informacji z terminem, miejscem oraz porządkiem obrad na  stronie internetowej stowarzyszenia lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.
 4. Nadzwyczajne Walne  Zebranie jest zwoływane  przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
  1. uchwały Zarządu;
  2. wniosku Komisji Rewizyjnej;
  3. wniosku co najmniej 1/3 liczby ogólnej członków zwyczajnych - wniosek  powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania Walnego Zebrania, ponadto powinien określać przedmiot spraw, jakie będą rozpatrywane przez walne Zebranie.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty uchwały lub daty złożenia Zarządowi wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mają odpowiednie zastosowanie przepisy ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 23.

 1. W walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
 2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, wiążących wszystkich członków,  jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na walnym Zebraniu jest:
 3. większa niż  1/2 liczby wszystkich  członków zwyczajnych  zrzeszonych w Stowarzyszenia w pierwszym terminie;
 4. bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych - w drugim terminie - po 15 minutach, z tym, że liczba ta nie może być mniejsza niż 3 członków zwyczajnych.
 5. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających, oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24. 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków kooptacji będącej w kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 2. odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom;
 5. podejmowanie uchwal w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia bądź jego likwidacji;
 6. wyznaczanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Zarząd składa się  z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym Prezes i Wiceprezesi.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w przypadkach określonych w § 21 ust.5 pkt.1 i 4. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków władz pochodzących z  kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 
 3. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał.
 2. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja oraz sporządzanie sprawozdania finansowego.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
 4. Wykonywanie uchwał i wytycznych co do programowej działalności Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej, przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej oraz przeznaczania innych wpływów.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zarządu majątkiem Stowarzyszenia, przystępowaniu Stowarzyszenia do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,  spółek i spółdzielni, nabywania i zdobywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań.
 7. Rozpatrywania sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia.
 8. Podejmowania uchwał w sprawach członkowskich i innych przewidywanych w statucie dla kompetencji zarządu,
 9. Ustanawianie składek członkowskich,
 10. Decydowanie o udziale Stowarzyszenia w związkach stowarzyszeń, związkach sportowych lub innych organizacjach zrzeszających stowarzyszenia,
 11. Ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Stowarzyszenie, w tym zasad licencjonowania udziału we współzawodnictwie oraz licencjonowania działalności szkoleniowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§ 27.

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą być protokołowane.

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w § 21 ust. 5 pkt. 1 i 4, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodząca z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków z wyboru.

§ 29. Komisja Rewizyjna:

 1. Przeprowadza co najmniej raz w kadencji kontrolę z działalności Zarządu Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami oraz żąda wyjaśnień w kwestiach wątpliwych.
 3. Składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz wyników przeprowadzonych kontroli oraz składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Sporządza wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz o odwołanie poszczególnych członków Zarządu.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary.

§ 30.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 31. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

 1. Upomnienia.
 2. Nagany.
 3. Zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku. Zastosowanie kary zawieszenia może nastąpić jedynie w przypadku uprzedniego zastosowania innej kary w okresie ostatniego roku.
 4. Wykluczenie. 

Rozdział 6

Majątek i fundusze.

§ 32.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek i opłat członkowskich,
 2. dochodów z organizowanych imprez,
 3. darowizn, spadków i zapisów, ze sponsoringu,
 4. dochodów z działalności gospodarczej,
 5. środków na zadania zlecone,
 6. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 7. przychodów z odpłatnej działalności Stowarzyszenia
 8. dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
 9. innych wpływów.
 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalności odpłatną w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód osiągany w toku działalności przeznaczony zostanie na działalność statutową.

§ 33.  Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis dowolnego Członka Zarządu.

§ 34. Do poszczególnych spraw, a w szczególności do reprezentowania Stowarzyszenia wobec pracowników, Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających samodzielnie.      

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. § 35.
 2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem