Regulamin

Regulamin

Przegoń raka razem z Zuzią

Sobota - 21 sierpnia 2021 r.

 

Regulamin

I Cel imprezy

 • bieg charytatywny
 • integracja środowiska biegaczy
 • dochód z imprezy będzie w całości przeznaczony na leczenie Zuzanny Polak

II Organizator

 • Stowarzyszenie Skyrunning Polska, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 166,     
  NIP: 6332231075, REGON: 242968180, KRS nr 0000424027 

Partnerzy:

- Gmina Pawłowice

- Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK Pniówek

 

III Termin, miejsce i trasa Biegu

 • Start biegu odbędzie się  w sobotę, 21 sierpnia 2021 r. ok godz. 9:00
 • Zawody rozegrane zostaną na jednym dystansie: 

- 5km ulicami Gminy Pawłowice

 • Dokładny przebieg trasy, profil, usytuowanie biura zawodów i harmonogram godzinowy podany zostanie w osobnym piśmie                                           

IV Limity czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy dystansu 5km wynoszący 1.5 godziny.

V Uczestnictwo

Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat. 

Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.                 

 

VI Opłata startowa

 1. Opłata startowa dla uczestników Biegu wynosi minimum 30zł, uczestnik może wpłacić dowolną kwotę, jednak nie mniej niż 30zł. Opłatę należy dokonać poprzez system bluemedia w trakcie zapisów.

2. Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora, zgodnie z ww. stawkami.

3. Z racji na charytatywny charakter wydarzenia, w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału, opłata startowa nie podlega zwrotowi

5. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych M/K: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat+                               

VII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w biegu,
 • pamiątkowy medal (w zależności od pozyskanych sponsorów) 
 • wodę i/lub napój izotoniczny,
 • posiłek regeneracyjny po biegu (w zależności od pozyskanych sponsorów)
 • podstawową obsługę medyczną w czasie biegu,
 • statuetki dla najlepszych w kategorii open za miejsca 1-3 
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów,


VIII Nagrody i klasyfikacje

 1. Nagrody w postaci trofeów sportowych i nagród rzeczowych w:

  1. kategorii open biegu za miejsca 1-3 kobiety/mężczyźni

    
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).IX Bezpieczeństwo

 1. Odprawa dla zawodników odbędzie się tuż przed biegiem – szczegóły zostaną podane w osobnym komunikacie.
 2. Zawodników obowiązują zasady fair play.
 3. W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (osobiście lub telefonicznie w skuteczny sposób). 
 4. W przypadku łamania zasad regulaminu organizator ma prawo nałożyć kary czasowe a w wyjątkowych sytuacjach podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika.

X Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody i czystości, w szczególności zabrania się:

 • schodzenia z trasy biegu,
 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków),

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.


XI Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów sportowych – Stowarzyszenie Skyrunning Polska z siedzibą                        w Jastrzębiu-Zdroju, (dalej: „Organizator”) KRS nr 0000424027.
 2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
 3. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje 
  w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
  imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa 
  w zawodach; imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia 
  w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej 
  w celu poinformowania o wynikach zawodów w celach marketingowych 
  i promocyjnych; adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania                    przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych                    przez Organizatora;
  numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych                     w ramach zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane                     przez Organizatora.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania zawodów sportowych, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk oraz 
  w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do zawodów sportowych.
 5. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody oraz wykonującym pomiar czasu w tym publikację wyników.
 6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw z poza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia 
  o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w siedzibie organizatora tj. Stowarzyszenia Skyrunning Polska.
 7. Organizatora będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
 9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
 10. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego   w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48 784 056 388


XII Postanowienia końcowe

 1. Biuro Zawodów będzie otwarte wyłącznie w dniu zawodów. Dokładne informacje zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 2. Przebieg trasy, będzie oznakowany przez Organizatora.
 3. Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.
 4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
 6. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).
 8. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi w dniu zawodów przepisami reżimu sanitarnego.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi niniejszego Biegu.
 10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  d.gizynski@biegigorskie.pl

 

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem