Regulamin

NATURE ROCK FEST”

 

MIEJSCE: TERENY ZIELONE Agroturystyki Jana Markiewicza w Jastrzębsku Starym

DATA : 07.07.-10.07.2022 ROKU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzane jest spotkanie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest spotkanie, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

 

 1. Wydarzenie ma charakter kulturalny, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

 

 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zorganizowania sobie we własnym zakresie wyposażenia noclegowego tj. namiot, Camper itp. Agroturystyka nie organizuje tego typu wyposażenia, lecz zapewnia: wyznaczone bezpieczne miejsce na rozbicie namiotu/Campera, dostęp do wody oraz sanitariatów.

 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA:

 

 1. Zapewniamy uczestnikom Imprezy nieodpłatny udział w wydarzeniach odbywających się podczas Imprezy. Wydarzenia mają charakter otwarty, z wyłączeniem odpłatnych Wydarzeń wymagających rejestracji – oznaczonych w programie.

 

 1. Koszty poniesione przez Uczestnika podczas rejestracji są kosztami zabezpieczonymi na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 2. Podczas NATURE ROCK FEST, każdego zapraszamy do wspólnej zabawy, bo bez Was nie ma nas.
 3. Na organizacji Wydarzenia nikt nie zarabia - oraz nikt nie ma stracić.
 4. Limit uczestników to 200 osób
 5. Każdy Uczestnik rejestrujący się na wydarzenie kupuje zestaw wejściowy zorganizowany przez firmę PP2 Przemysław Stefaniak.
 6. Cena pakietów wejściowych dla jednej osoby uwarunkowana jest od daty jego zakupu oraz czasu przebywania na wydarzeniu tj.

 

TERMINARZ / KOSZT

 •  14.02.2022 – 31.03.2022

1 dzień=43 zł

Pakiet 3 dni=120 zł

 

 • 01.04.2022 – 31.05.2022

1 dzień=48 zł

Pakiet 3 dni=130 zł 

 

 • 01.06.2022 – 30.06.2022

1 dzień=53 zł

Pakiet 3 dni=140 zł 

 

*Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji Uczestnika może nastąpić nie później niż 3 dni po zaksięgowaniu jego wpłaty na platformie rejestracyjnej. Tylko i wyłącznie mailowo na: nature.rock.fest@gmail.com   

 

 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie BEZPŁATNIE na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

 1. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: leżaki, piłki, rakietki, siatki. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren Imprezy, zwrotu na życzenie osób obsługujących Imprezę.

 

 1. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza. 

 

 1. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 

 

 1. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora. 

 

 1. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty. 

 

 1. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

 1. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie zakupionego w kawiarni Klubu Kombinator otwartej na terenie Imprezy jedynie na terenie przy kawiarni, przeznaczonym do konsumpcji.

 

 1. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji. 

 

 1. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem. 

 

 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy. 

 

 1. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

 1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy. 

 

 1. Organizator dostosowuje Imprezę do aktualnych wytycznych sanepidu dotyczących organizacji wydarzeń plenerowych w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zaleceń sanepidu w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. 

 

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

 

 1. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora. 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w Imprezie oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Organizator pozyska od uczestników tylko niezbędny do realizacji usług zakres danych osobowych tj. wizerunek utrwalony podczas imprezy.
 4. Dane (wizerunek) przetwarzane w związku z udziałem w Imprezie może być udostępniany w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 6. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeśli to konieczne jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać wizerunek Uczestników w związku z realizacją Imprez oraz promocją działalności Organizatora przez 10 lat po realizacji Imprez lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 8. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Organizator / Inspektor Ochrony Danych 

e-mail: nature.rock.fest@gmail.com

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania Imprezy, tj. 07.07. – 10.07.2022 roku.
 2. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 
 3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 
 4. Limit uczestników ustalony przez uczestnika to 200 osób

Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej Organizatora.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem