Regulamin

 

Regulamin Mikołajkowego Biegu Charytatywnego –„ Biegu dla Ignasia”

2 grudnia 2018r.

 1. Organizator
  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy, ul. Nowogrodzka 3, 85-208
  2. Samorząd Uczniowski przy ZSO nr 3 w Bydgoszczy
  3. Komitet Społeczny Mikołajkowego Biegu Charytatywnego

    

 2. Cele imprezy
  1. Zebranie potrzebnych środków na diagnostykę i rehabilitację Ignacego Giezek.
  2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
  3. Rozpowszechnianie idei pomagania przez sport.

    

 3. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się 2 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w okolicach Parku nad  Starym Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu biegu, po wcześniejszym poinformowaniu uczestników na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/mikolajkowy_bieg_charytatywny/ 
  3. Miejsce, dokładna godzina startu oraz  trasa biegu zostaną opublikowane najpóźniej na 10 dni przed planowanym startem na stronie internetowej biegu.

    

 4. Trasa biegu
  1. Bieg będzie się odbywał na trasie w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim
  2. Trasa będzie miała około 5 km
  3. Start i Meta będą zlokalizowane w tym samym miejscu.
  4. Trasę biegu zabezpieczać będą wolontariusze oraz służby medyczne.
  5. Każdy wypadek na trasie należy zgłosić wolontariuszom.
  6. Trasę biegu będą wyznaczały taśmy, strzałki oraz wolontariusze.
  7. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
  8. Limit czasowy na pokonanie trasy biegu wynosi 2:00:00  (dwie godziny)

    

 5. Zasady Uczestnictwa
  1. Warunki uczestnictwa w biegu głównym:
   • Uiszczenie opłaty startowej
   • Prawidłowa rejestracja na stronie internetowej biegu
   • Podpisanie w biurze zawodów oświadczenia zawodnika
   • Dobry stan zdrowia w dniu zawodów
   • Osoby niepełnoletnie muszą w biurze zawodów przedstawić podpisane oświadczenie przez rodzica(oświadczenie dostępne na stronie organizatora)
   • Wyrażenie zgody na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym  Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 2 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
  2. Uczestnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na dokumentowanie jego wizerunku oraz udostępnienie go w mediach społecznościowych przez organizatora lub partnerów biegu oraz na stronie organizatora oraz udostępnianie ich wizerunku na materiałach promocyjnych następnej edycji biegu.
  3. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby maszerujące z kijami nordic-walking. Wystartują one tuż po starcie biegu głównego.
  4. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy ze swoimi psami. Powinny one nosić kaganiec. Organizator nie zapewnia opieki medycznej oraz jedzenia i picia dla zwierząt.
  5. Limit uczestników wynosi 700 osób.  Decyduje kolejność zgłoszeń
  6. Numery startowe są przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń
  7. Każdy uczestnik biegu głównego musi mieć przypięty numer startowy w widocznym miejscu podczas biegu.

    

 6. Sposób zgłaszania się
  1. Zawodnicy zgłaszają się do biegu muszą się zarejestrować na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/mikolajkowy_bieg_charytatywny/ .
  2. Rejestracja internetowa rusza 26.10.2018r.r. o godz. 09:00
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza, jeśli występuje podejrzenie o wypełnienie go informacjami niezgodnymi z prawdą.

    

 7. Opłaty
  1. Podstawowa opłata startowa podczas rejestracji internetowej wynosi 30 PLN (trzydzieści złotych)
  2. Rejestracja internetowa aktywna jest do 25.11.2018r.
  3. Jeśli pozostaną wolne miejsca istnieje możliwość zarejestrowania się w biurze zawodów.  Oopłata startowa wynosi wtedy 40 PLN (czterdzieści złotych)
  4. Płatność za bieg realizowana jest przez platformę Blue Media. Aby dokonać prawidłowej rejestracji, należy poprawnie przejść przez wszystkie kroki na platformie internetowej.
  5. Każdy zawodnik podczas rejestracji będzie mógł wpłacić większą sumę, która dodatkowo wesprze Ignasia
  6. W przypadku niewpłacenia wystarczającej opłaty zawodnik nie zostaje zarejestrowany chyba, że wyrówna brakującą kwotę w odpowiednim terminie.

    

 8. Biuro zawodów
  1. Biuro zawodów ulokowane będzie w piątek i sobotę w ZSO nr 3 w Bydgoszczy przy ul. Nowogrodzkiej 3, a w dniu zawodów na terenie ZSO nr 3 w pobliżu Startu/Mety
  2. Biuro zawodów funkcjonuje:
   • W piątek 15:00-18:00
   • W sobotę 10:00-12:30
   • W niedzielę 10:00-11:30
  3. W biurze zawodów będzie można odebrać pakiet startowy w skład którego wejdą medale, czapki, dodatkowe gadżety od partnerów
  4. Pakiet Startowy należy odebrać osobiście, podczas weryfikacji należy mieć ze sobą dokument tożsamości
  5. Aby odebrać za kogoś pakiet startowy, należy mieć odpowiednie upoważnienie dostępne na stronie organizatora

    

 9. Depozyt
  1. W obrębie Startu/Mety będzie ulokowany depozyt, w którym każdy zawodnik może zostawić na czas biegu swoje rzeczy
  2. Depozyt będzie funkcjonował w godzinach 10:00 -14:00 ( lub do ostatniej pozostawionej rzeczy)
  3. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w depozycie
  4. Rzeczy pozostawione w depozycie może odebrać tylko zawodnik z numerem startowym, na który dane rzeczy zostały pozostawione
  5. Nieodebrane rzeczy po godzinie 14 zostaną zdeponowane w ZSO nr 3 w Bydgoszczy przy ulicy Nowogrodzkiej 3. Możliwość odbioru tych rzeczy będzie możliwa w dniach 3-7.12.17r.  w godzinach 8-15 w sekretariacie szkoły za okazaniem numeru startowego i dokumentu tożsamości, do którego jest przypisany numer startowy. Po tym terminie nie ma możliwości odebrania rzeczy pozostawionych w depozycie.
 10. Ochrona Danych osobowych

  1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

  2. Administratorem danych jest Komitet Społeczny III Mikołajkowego Biegu Charytatywnego „Bieg dla Ignasia” z siedzibą: ul. Nowogrodzka 3 Bydgoszcz 85-208. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: mikolajkowy.bieg.charytatywny@gmail.com lub pisemnie pod adresem: j w.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji biegu i związanych z nim działań.

  4. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować następujące kategorie danych: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości, dane kontaktowe oraz wizerunek.

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje Komitet w ramach realizacji zadania,

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania i zgodnie z odrębnymi przepisami związanymi z dokumentowaniem działań Komitetu;

  7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

  8. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: aszatkowska70@gmail.com

  9.  masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 11. Postanowienia końcowe
  1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w depozycie
  3. Każdy zawodnik ma obowiązek we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie NNW
  4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  5. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach.
  6. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
  7. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
  10. Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  11. Decyzje personelu medycznego lub organizatorów dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  12. Protesty można składać mailowo w terminie do 48 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
  13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
  14. Organizator zapewnia przebieralnie oraz toalety dla uczestników
  15. Organizator nie czerpie żadnych korzyści finansowych z organizacji biegu
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
  17. W sytuacjach spornych regulamin interpretuje Organizator.
  18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące
Gazeta Pomorska
TVP Bydgoszcz
SKONEX
Nicrometal
Inwestar
Budlex
Teatr Polski w Bydgoszczy
Muzeum Mydła
Multikino
Jumpin Place
Park 17
Opera Nova
Pływalnia czwórka
Przedszkole wrozka
Pizzeria Soprano
Wyższa Szkoła Gospodarki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Herbaciarnia Asia
Family park
Colian
III Liceum Ogólnokształcące
Gazeta Pomorska
TVP Bydgoszcz
SKONEX
Nicrometal
Inwestar
Budlex
Teatr Polski w Bydgoszczy
Muzeum Mydła
Multikino
Jumpin Place
Park 17
Opera Nova
Pływalnia czwórka
Przedszkole wrozka
Pizzeria Soprano
Wyższa Szkoła Gospodarki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Herbaciarnia Asia
Family park
Colian

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem