Regulamin

REGULAMIN MADMANRUN

§ 1

CEL IMPREZY

Organizacja wydarzenia sportowego – biegu z przeszkodami


 

Promocja aktywnego stylu życia i sportu, rekreacji ruchowej oraz nowe formy spędzania aktywnie czasu wolnego.


 

Promocja lokalna,

Pokonywanie własnych słabości, oraz dobra zabawa i nawiązywanie nowych znajomości.

§ 2

ORGANIZATOR :


 

Madmanrun ul. Joselewicza 8, 91-830 Łódź

Fundacja Aktywny Sportowiec ul. Joselewicza 8 , 91-830 Łódź


 


 

§ 3

CHARAKTYERYSTYKA BIEGU


 

Zawody stanowią połączenie wysiłku fizycznego i dobrej zabawy, nastawionej głównie na pokonywanie własnych słabości i sprawdzenie się w sytuacjach ekstremalnych oraz dobrą zabawe . Ze względu na ekstremalny charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód, za co organizator nie ponosi odpowiedzialności.


 


 

§ 4

MIEJSCE I TERMIN ORGANIZOWANEJ IMPREZY


 

Każdy bieg jest ogłaszany na stronie www.madmanrun.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/MadmanRun/.


 

Całe wydarzenie sportowe odbywa się w całej Polsce.


 

W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


 

Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.


 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.


 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule.


 


 


 

§ 5

UCZESTNICTWO


 

W zawodach mogą brać udział:


 

MADMANRUN KIDS dzieci w wieku do lat 9 , (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego).

MADMANRUN FAMILY , dzieci w wieku od lat 9 do lat 16, (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego).

MADMANRUN ELIT , osoby w wieku od lat 16 , ( mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego)

MADMANRUN CLASSIC , osiby w wieku od lat 16 , ( mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego)

Zakupu biletów mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.


 


 

§ 6

DOPUSZCZENIA DO STARTU


 

Osoby które dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową i odbiorą pakiet startowy. Oświadczenie będzie można podpisać w dniu zawodów w biurze organizatora lub w momencie odbioru pakietu startowego.


 


 

§7

PRZESZKODY


 

Na trasie biegu rozmieszczone są przeszkody, wśród których wyróżnić można między innymi :


 

Naturalne – bagno, drzewa, stawy, wzniesienia

Sztuczne – ściany, zasieki, przeszkody linowe, multirigi, przeszkody ziemne, równoważnie, przeszkody sprawnościowe itp.


 


 

§ 8

DŁUGOŚĆ BIEGU I ILOŚĆ PRZESZKÓD


 

Długość biegu oraz ilość przeszkód będzie publikowana w informacjach na facebook https://www.facebook.com/MadmanRun-112947033877568/ oraz stronie www.madmanrun.pl , będzie zależna od miejscowości w której będzie organizowany event.


 

§ 9

KLASYFIKACJA I NAGRODY


 

Są osobne klasyfikacje dla FAL I ELITE oraz CLASSIC .


 

Kategoria KIDS i FAMILY nie podlega klasyfikacji .


 

Odbiór nagród – Zawodnik zdobywający nagrodę zobowiązany jest do odbioru nagrody w dniu biegu lub odbiór osobiście w siedzibie organizatora po evencie, oraz istnieje możliwość za pomocą wysyłki na koszt zawodnika.


 

§ 10

OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE


 

Każdy zawodnik akceptuje udział w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwo i ryzyko wynikające z rodzaju biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zawodami.


 

Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w którym startował.


 

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.


 


 


 

§ 11

ZASADY ZAPISÓW


 

Aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie www.madmanrun.pl ,oraz dokonać opłaty startowej.


 

Organizator zapewnia możliwość zapisów w biurze zawodów w razie dostępności miejsc na danym dystansie, bez gwarancji otrzymania kompletnego pakietu startowego.

Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy.


 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego, zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej w kategorii i fali do której sam się wpisał. Zmiana godziny startów (fal) jest niemożliwa bez uzgodnienia tego z Organizatorem. Zmiana spowodować może brakiem pomiaru czasu na trasie.


 

Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia zawodników Elite w poszczególnych falach startowych.


 

§12

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU


 

Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika tylko w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Organizatorem ( np. kontakt telefoniczny, mailowy, widomości na FB itp.).


 

W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.


 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora –Madmanrun o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@madmanrun.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek, z którego został dokonany zakup.


 

W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.


 

W przypadku, gdy rezygnacja z biegu, o której mowa w powyżej, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W takim przypadku Organizator udziela rabatu w wysokości 50% otrzymanych płatności na start w innym organizowanym przez siebie biegu (bieg w innym terminie); rabat nie dotyczy pakietów na kilka startów ani innych akcji promocyjnych. Indywidualny kod zniżkowy zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji i może być wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania rezygnacji.


 

§ 13

PŁATNOŚĆI


 

Płatność dokonuje się przez przelew na dane podane w zgłaszeniu


 

System zamyka zapisy do danego biegu na 7 dni przed wydarzeniem ( informacje są również nagłaśniane na stronie organizatora i jego funpage’u). W przypadku dokonania płatności po wyznaczonym terminie należy niezwłocznie skontaktować się z organizatorem oraz przesłać potwierdzenie dokonania przelewu.


 

§ 14

W RAMACH WPISOWEGO ZAWODNIK OTRZYMUJE


 

Możliwość wzięcia udziału w biegu,


 

Pamiątkowy medal,


 

Zestaw startowy.


 

§ 15

PAKIETY


 

Organizator szanuje uczestników dlatego wprowadził szeroki wachlarz pakietów startowych, na który składa się pakiet: koszulka medal, numer startowy, opaska, chip.


 


 

§ 16

POMIAR CZASU


 

Organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu a zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipu na mecie.


 


 


 

§ 17

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 

Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.


 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie imprezy oraz nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć

Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.


 

Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.


 

Zakazane jest startowanie w butach z kolcami.


 

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia, co potwierdzają podpisaniem oświadczenia przy odbiorze pakietu startowego.


 

Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.


 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika w przypadku wyraźnego lub notorycznego naruszania regulaminu co wpływa na bezpieczeństwo, stan zdrowia lub negatywny wizerunek wydarzenia.


 

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody) oraz do zmian godzin startów danych fal.


 

Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.


 

Uczestnik nie przestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.


 

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną


 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzyga Organizator


 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.


 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 roku.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem