Regulamin

 

1. Cel imprezy:

Promocja Honorowego Krwiodawstwa, Bieszczad, turystyki, biegów górskich i biegów ultra oraz zdrowego stylu życia.

 

2. Organizator:

Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach, ul. Kaczyniec 10/2, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000501777.  
 

2.1. Współorganizator

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock, KRS 0000742909, NIP 522-31-21-921, REGON: 369570711.

 

3. Zasady ogólne:

RZEŹNICKI KREWKI BIEG 2024 to połączenie sportu z piękną ideą Honorowego Krwiodawstwa.

Wyzwanie ma na celu aktywizację w dwóch płaszczyznach, z jednej strony ruch poprzez bieganie a z drugiej oddawanie krwi wspierające Polskie społeczeństwo.

Część środków ze sprzedaży pakietów będzie przeznaczona na działalność statutową Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion.

Rzeźnicki Krewki Bieg składa się z następujących etapów:

 

ETAP I - wirtualny Krewki Bieg Dwóch Serc - trwa od 4 marca do 28 maja 2024 r.:

Wirtualny bieg na dystansie 29 km możecie pokonać biegiem lub marszem przez dowolną ilość dni byle zmieścić się w naszych ramach czasowych od 4 marca do 28 maja 2024 r. 

W tym etapie uczestnicy mają do zdobycia pierwszą części medalu stanowiącą odwzorowanie żywego serca i będącą integralną częścią całego medalu. Element ten posiada także miejsce na dowolny grawer w wyznaczonych miejscach.

Pamiętajcie możecie chodzić czy biegać ile chcecie, kiedy chcecie i gdzie chcecie! Wasze kilometry się sumują. Dla uatrakcyjnienia naszej zabawy będziecie mogli śledzić swoje postępy na symbolicznej trasie: 

  • 29 km - wokół Cisnej w Bieszczadach - trasą Rzeźniczka, czyli małego Biegu Rzeźnika

link do trasy: https://www.traseo.pl/trasa/wirtualny-bieg-dwoch-serc-trasa-rzezniczka


 

ETAP II - Rzeźnicka Krewka Piona (do wyboru jedna z opcji):

      a) Bieg na żywo na dystansie 5 km w Bieszczadach na Festiwalu Biegu Rzeźnika w dniu 1 czerwca 2024 r. 

Link do trasy: https://www.traseo.pl/trasa/rzeznicka-piona

 

      b) Wirtualny bieg na dystansie 5 km - od Światowego Dnia Krwiodawcy, 14 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 20214  r. oraz oddanie krwi w stacjonarnym lub mobilnym punkcie krwiodawstwa w tym okresie.

Etapy te dają możliwość zdobycia wyjątkowej zawieszki z łańcuszkiem w kształcie fiolki-serca HDK z możliwością wykonania graweru np. grupy krwi. 

Uwaga! - osoby, które wezmą udział w biegu w Bieszczadach otrzymają także medal Festiwalowy Biegu Rzeźnika.

 

ETAP III - więcej informacji wkrótce


4. Zapisy trwają od 4.03.2024 do 25.05.2024.

Od dnia 4 marca rusza wyzwanie z Etapu 1 czyli Wirtualny Krewki Bieg Dwóch Serc.

Od tego dnia możesz załadować pierwszy plik z aktywnością na swoim koncie na platformie www.b4sportonline.pl.

Wyzwanie trwa od 4.03.2024 do 28.05.2024 roku do godz. 23:59. Ostatni trening (nie późniejszy niż z dnia 28.05.2024) można wgrać do 29.05.2024 r., do godziny 23:59.

Po upływie tego terminu, dodawanie kolejnych treningów będzie niemożliwe. 

Pierwszy dzień wyzwania nie może być wcześniejszy niż dzień zapłaty.

 

5. Zawodnik zgłasza swój udział poprzez rejestrację na stronie https://b4sportonline.pl/krewkibieg/  i dokonanie opłaty

5.1 Opłaty startowej można dokonać za pomocą szybkich przelewów BlueMedia, - gdzie zostanie zawodnikowi doliczona opłata za transakcję lub za pomocą zwykłego przelewu. 

5.2 Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami. 

5.3 W przypadku wyboru tradycyjnej metody płatności opłatę należy wnieść na konto: 

Fundacja Bieg Rzeźnika 

ul. Kaczyniec 10/2 

44-100 Gliwice 73 

04109017660000000132626054 (Santander)


Dla przelewów z kont zagranicznych: SWIFT: WBKPPLPP IBAN: PL04109017660000000132626054 

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji lub imię, nazwisko oraz nazwę biegu 

6. Bieg terminu rozpoczyna się po opłaceniu wpisowego i przesłaniu pliku z pierwszego swego dnia wyzwania 

7. Po zalogowaniu się, każdy z zawodników może wgrać swój trening w formacie gpx, tcx lub zaimportować z aplikacji STRAVA – wówczas system sam automatycznie zweryfikuje aktywności, sumując je, lub wpisać swój kilometraż załączając zrzut ekranu ze swojej trasy, z którego będzie można wyczytać minimum: datę treningu, dystans oraz czas – wpis pojawi się po dokonaniu weryfikacji przez administratora.

8. Aby wyzwanie zostało uznane zawodnik musi pokonać w Etapie I oraz w Etapie II cały podany dystans.

9. Rywalizacja odbywa się w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz następujących kategoriach wiekowych:

K/M 20 (od 18 do 29 lat)

K/M 30 (od 30 do 39 lat)

K/M 40 (od 40 do 49 lat)

K/M 50 (od 50 do 59 lat)

K/M 60 (60 lat i więcej)

 

10. Opłata za udział w Etapie I wynosi 80 zł od osoby i obejmuje:

- kompleksową, codzienną obsługę informatyczną wyzwania,

- prowadzenie wszelkich klasyfikacji,

- możliwość wygenerowania po zakończeniu wyzwania pamiątkowych dyplomów w wersji elektronicznej (warunkiem otrzymania jest pokonanie minimum określonego w pkt 8),

- pamiątkowy medal (warunkiem jest pokonanie całego dystansu 29 km).

11. Opłata za udział w Etapie II wynosi:

a) 80 zł od osoby ( Bieg na żywo na dystansie 5 km w Bieszczadach na Festiwalu Biegu Rzeźnika w dniu 1 czerwca 2024 r. ) i obejmuje:

- kompleksową, codzienną obsługę informatyczną wyzwania,

- prowadzenie wszelkich klasyfikacji,

- możliwość wygenerowania po zakończeniu wyzwania pamiątkowych dyplomów w wersji elektronicznej (warunkiem jest pokonanie całego dystansu 5 km),

- wyjątkową zawieszkę z łańcuszkiem w kształcie fiolki-serca HDK z możliwością wykonania graweru np. grupy krwi. 

- medal Festiwalowy Biegu Rzeźnika.

b) 40 zł od osoby (Wirtualny bieg na dystansie 5 km od 14 czerwca 2024 r. Światowego Dnia Krwiodawcy do 31.08.20214 r. oraz oddanie krwi w stacjonarnym lub mobilnym punkcie krwiodawstwa w tym okresie) i obejmuje:

- kompleksową, codzienną obsługę informatyczną wyzwania,

- prowadzenie wszelkich klasyfikacji,

- możliwość wygenerowania po zakończeniu wyzwania pamiątkowych dyplomów w wersji elektronicznej (warunkiem otrzymania jest pokonanie minimum określonego w pkt 7),

- wyjątkową zawieszkę z łańcuszkiem w kształcie serca HDK z możliwością wykonania graweru np. grupy krwi. 

12. Dodatkowo każdy z uczestników może wykupić dodatkową “cegiełkę” wsparcia dla HDK Legion Polska.

13. Wysyłka pakietów nastąpi do 30 dni od daty zakończenia wyzwania

- wysyłka na terenie Polski - koszt wysyłki do Polski to: 20,00 zł

- wysyłka zagraniczna – koszt wysyłki zagranicznej to: 30,00 zł

 

14. Istnieje także możliwość darmowego odbioru pakietów osobiście w biurze zawodów na Festiwalu Biegu Rzeźnika.

Sposób odbioru pakietu zawodnik deklaruje w momencie zgłoszenia.

UWAGA: w przypadku podania złego adresu odbiorcy, zawodnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów kolejnej przesyłki.

15. Organizatorem wyzwania jest Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion

 

16. Dane osobowe i ochrona wizerunku

16.1.Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu, jest Organizator - Fundacja "Bieg Rzeźnika" z siedzibą w Gliwicach, ul. Kaczyniec 10/2, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000501777.

16.2.Danymi osobowymi przetwarzanymi przez organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa. 

16.3.Uczestnik poprzez rejestrację do Wyzwania akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 

  1. imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu;
  2. imię, nazwisko, przynależność klubowa na potrzeby publikacji wyników lub statystyk,
  3. imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach marketingowych i promocyjnych;
  4. adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych;

 

16.4.Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów, a także wykonującym pomiar czasu w tym publikację statystyk. 

16.5.Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja „Bieg Rzeźnika” 44-100 Gliwice, ul. Kaczyniec 10/2. 

16.6.Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie. 

16.7.Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w imprezie oraz losowaniu. 

16.8.Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

16.9.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

16.10.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48 537 637 675.

 

17. Postanowienia końcowe

 

17.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub z konfliktem zbrojnym oraz zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).  

17.2.W przypadku braku możliwości bezpiecznego zorganizowania i przeprowadzenia Wyzwania, zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia a ewentualnego zwrotu środków dokonać w postaci wygenerowanego vouchera uprawniającego do startu w innym evencie organizowanym przez Fundację Bieg Rzeźnika.  

17.3.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Biegu. 

17.4.Pytania dotyczące Regulaminu  należy kierować e-mailowo na adres bloodyrun@biegrzeznika.pl


 

Fundacja Bieg Rzeźnika
Stowarzyszenie HDK Legion
Igrzyska Bohaterów
B4SPORT

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem