Regulamin

X BIEG TRZEŹWOŚCI 
Bieg i Nordic-Walking, 10km - Puszcza Bydgoska.  
POMAGAMY JULCE 
 
Uczestnik zawodów podczas rejestracji może dobrowolnie zadeklarować dowolną wplata, która w całości zostanie przekazania na pomoc dla Julki. Sześcioletnia Julka Wiącek  z Nowej Wsi Wielkiej potrzebuje pomocy. Rodzice muszą zebrać bliska 80 tys. zł  na zakup protezy, bo dziewczynka urodziła się bez lewego przedramienia. 
 

I . ORGANIZATOR.

 1. Organizatorem  : Stowarzyszenie  Rowerowa Brzoza.
 2. Współorganizator : Gmina Nowa Wieś Wielka.
 3. Honorowy Patronat : Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.

   

II. TERMIN, TRASA, BIURO ZAWODÓW, START  i META.

 1. Bieg i nordic-walking odbędzie się w dniu 12 września 2021r.
 2. Trasa  to 10 km  - asfalt, droga  leśna i gruntowa (  tereny położone w sąsiedztwie Brzozy i Olimpina )
 3. Zobacz mapę.
   

4. Miejsce startu, biuro zawodów  :  Olimpin - Gmina Nowa Wieś Wielka, plac sportowo rekreacyjny 
         - odbiór pakietów startowych od godz.9,30          
          - animacje i biegi dzieci, cześć I  - od godz. 10.30 - 11,30 
          - start biegu i nordic - walking  godz. 12,00
          - dekoracje dla biegu godz. 13,30
          - animacje i biegi dzieci, cześć II  - od godz. 13.00 - 14,30 
          - dekoracje dla nordic walking od godz. 14,30
 

 5. Zawodników obowiązuje limity :
       - limit uczestników, łącznie dla biegu i nordic-walking 200 zawodników,
       - limit czasowy, dla biegu 1,5h,
       - limit czasowy, dla nordic 2,5h,


III. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, LIMIT. 

 1. W biegu lub nordic -walking uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową. Oświadczenie od osób niepełnoletnich w wiele od  16 lat  podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Uczestnik rajdu podczas rejestracji może również zadeklarować dobrowolną wpłatę  w wartości od 10zł do 100zł na rzecz pomocy dla Julki. 
  Uzyskane środki finansowe w całości zostaną przekazane na zakup protezy dla Julki. 
 3. Opłata startowa  dla biegu i nordic-walking wynosi :
  -  30zł płatne podczas rejestracji on-line do 31.08.2021
  -  40zł płatne  do  dnia  11.09.2021
  -  50zł w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu.
 4. Opłata startową wpłacamy : 
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
 5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
  • numer startowy,
  • prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą,
  • pamiątkowy medal  ,
  • ciepły posiłek na mecie, 
   • zabezpieczenie medyczne,
 6. Limit uczestników zawodów, łącznie dla biegu i nordic-walking  wynosi 200 osób. ( liczą się uczestnicy z nadanymi numerami startowymi ) 3www 

IV. BIEGI DLA DZIECI. 

 1. W ramach wydarzenia odbędą się BIEG DLA DZIECI. Udział jest nieodpłatny .  
 2. Bieg odbędą się  w kat. wiekowych:
  - Bieg Malucha do 4 lat, dystans 30m
  - Bieg Przedszkolaka do 5-7 lat, dystans 100m
  - Bieg Szkolniaka do 8-10 lat, dystans 200m
  - Bieg Ucznia do 11-12 lat, dystans 300m
 3. Każde dziecko na mecie otrzymuje pamiątkowy medal i soczek. 
 4. Dla dziecka i rodziców  przewidziany jest nieodpłatny posiłek. 

IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  i NAGRODY Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.

 1. Dla biegu i nordic-walking dekoracje.KATEGORIA OPEN   - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn ( trofea sportowe i nagrody rzeczowe  )
 2. Dla biegu i nordic-walking dekoracje. KATEGORIE WIEKOWE  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn  ( trofea sportowe  )
 3. Klasyfikacje wiekowe dla biegu.: K i M - 20 (ur. do - 1992), K i M  - 30 (ur. 1991 -1982),
  K i M -40 (ur. 1981-1972), -50 (ur. 1971-1962) K i M - 60 (ur. 1961-1952), K i M - 70 (ur. 1951-1942),
 4. Klasyfikacje wiekowe dla nordic-walking : K i M - do 35 (ur. do - 1986), K i M  - 36 -45 (ur. 1985 -1976),
  K i M - 46 -55  (ur. 1975-1966), +56 (ur. od 1965 )

V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

 1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po treningu.
 2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z treningu
 5. Podczas zawody wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe.
 6. Organizator zapewnia udział w treningu służby medycznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z treningu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego związanego z COVID-19 w zależności od obowiązujących w danym czasie wymogów i obostrzeń będą publikowane na 7 dni przed treningiem w osobnym komunikacie i będą stanowiły załącznik do regulaminu.
 

 1. Główny sędzia  : Zbigniew Wiśniewski

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem