Regulamin

BIEGNIEMY, IDZIEMY, JEDZIEMY  DO SĄSIADA. Olimpin – Łabiszyn  30 lipca 2022

I . ORGANIZATOR.
1. Organizatorem  : Stowarzyszenie  Rowerowa Brzoza.
2. Współorganizator : Gmina Nowa Wieś Wielka i Gmina Łabiszyn.
3. Honorowy Patronat : Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka i Burmistrz Łabiszyna.  


II. TERMIN, TRASA, BIURO ZAWODÓW, START  i META.
1. Bieg, nordic-walking i rajd rowerowy odbędzie się w dniu 30  lipca 2022r.
2. Trasa  to 15 km fragment niebieskiego szlak Pałuckiego  ( lasy , łąki, Noteć  ).
położonego pomiędzy Olimpinem - Gmina Nowa Wieś Wielka, a Łabiszynem - Gmina łabiszyn.
3. Miejsce startu, biuro zawodów  :  Olimpin - Gmina Nowa Wieś Wielka, plac sportowo rekreacyjny 
     - odbiór pakietów startowych od godz.9,00
     - start nordic - walking  godz. 10,30
     - start biegu godz. 11,30
     - start rajdu rowerowego godz. 12,00
4. Miejsce mety : Łabiszyn - Gmina Łabiszyn, wyspa  
         -  ciepły posiłek dla uczestników od godz. 13,00
         -  dekoracja dla biegaczy  od godz. 13,30
         -  dekoracja dla nordic-walking od godz. 14,00
         -  odjazd pierwszych autobusów  od godz.14,30 ( przewóz uczestników  na start, biuro zawodów w Olimpinie ) 
         -  wyjazd rajdu  rowerowego godz. 14,30
 5. Zawodników obowiązuje limity :
       - dla biegu 2,5h dla biegu, 
       - dla nordic-walking 4h,

6. Mapa trasy zawodów.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. W biegu lub nordic -walking uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową. Oświadczenie od osób niepełnoletnich w wiele od  16 lat  podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Opłata startowa za bieg, nordic-walking, rajd rowerowy wynosi :
-  50zł płatne podczas rejestracji on-line do 30.06.2022
-  60zł płatne po 30.06.2022
-  w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu.
3.Opłata startową wpłacamy : 
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
4. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
• numer startowy,
• prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą,
• pamiątkowy medal  ,
• ciepły posiłek na zewnątrz
• transport powrotny dla biegu i nordic-walking z mety ( Łabiszyn )  do biura zawodów ( Olimpin )  ,
• zabezpieczenie medyczne,
5. Limit uczestników łącznie dla biegu, nordic-walking i rajdu rowerowego wynosi 400 osób. ( liczą się uczestnicy z nadanymi numerami startowymi ) .
IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  i NAGRODY Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
1. Dla biegu i nordic-walking dekoracje.KATEGORIA OPEN   - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn ( trofea sportowe i nagrody rzeczowe  )
2. Dla biegu i nordic-walking dekoracje. KATEGORIE WIEKOWE  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn  ( trofea sportowe  )
3. Klasyfikacje wiekowe w biegu.: K i M - 20 (ur. do - 1992), K i M  - 30 (ur. 1991 -1982),
K i M -40 (ur. 1981-72), -50 (ur. 1971-63) K i M - 60 (ur. 1961-52), K i M - 70 (ur. 1951-42),
V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie.
3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po treningu.
2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z treningu
5. Podczas zawody wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe.
6. Organizator zapewnia udział w treningu służby medycznej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z treningu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 

1. Główny sędzia  : Zbigniew Wiśniewski

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem