Regulamin - IX Bieg Trzeźwości

REGULAMIN.
IX BIEG TRZEŹWOŚCI, NORDIC - WALKING
BRZOZA, 22 września 2019. 

 
I.       CEL IMPREZY.
1.      Popularyzacja imprez biegowych oraz nordic – walking.
2.      Propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i
          narkotyków.
3.      Rozegranie zawodów biegowych w kategorii służb mundurowych o Puchar Szefa
          Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
4.      Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
5.      Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych Gminy Nowa Wieś Wielka i Gminy
          Białe Błota.

II.     NAZWA ZAWODÓW.
        IX BIEG TRZEŹWOŚCI, BRZOZA 2019.

 III.  TERMIN.
      22 września 2019r., Niedziela.

IV.      MIEJSCE ZAWODÓW.
1.      Bieg będzie przeprowadzony w ramach Festiwalu Sportowo-Turystycznego i
         XIII Rowerowego  Rajdu Rodzinnego.                                                
2.      Start godz.15.30, Brzoza – plac przy szkole podstawowej.
3.      Dystans biegu -10 km, trasa - 70%, 30% droga leśna-gruntowa ubita.
4.      Dystans nordic-walking 5 km, trasa -20% asfalt, 80%  drogi leśne.

V.      PROGRAM.
1.      BIEG TRZEŹWOŚCI to ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych
         pomiędzy Gminą Białe Błota a Gminą Nowa Wieś oraz miejscowościami Brzoza i  Pzyłęki.
2.    Dzień zawodów – 22 wrześńia 2019, niedziela.
•      godzina  12,00 – 15,00 biuro zawodów –  Szkoła Podstawowa w Brzozie
•      godzina 15.15 -  odprawa techniczna,
•      godzina 15.30 -  start biegaczy   (dystans  10km)
•      godzina 15.30 -  start nordic-walking (dystans  7km)

•      godzina 16.00 -  18,00  posiłek dal uczestników biegu, nordic-walkig i rajdu rowerowego
.      godz. 16.15 - dekoracja służby mundurowe - bieg
.      godz. 16.45 - dekoracja open i klasyfikacje wiekowe i pozostałe – bieg i nordic-walking
.      godz. 17.45 - losowanie roweru  wśród uczestników rajdu rowerowego, biegu i nordic-walking.
.      godz. 18.00 - zakończenie festiwalu 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.

VI.   ORGANIZATORZY.
1.     Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA”,
        Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Urząd Gminy Białe Błota
2.     Współpraca: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, OSP w Brzozie,
        Sołectwo Brzoza, Sołectwo Olimpin. Sołectwo Przyłęki
3.     Szkoła Podstawowa w Brzozie.
4.     Osoby kontaktowe: Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza - Zbigniew Wiśniewski;
          tel. 52 323-20-21.

VII.    PATRONAT HONOROWY.
1.      Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.
3.      Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
3.      Starosta Powiatu Bydgoskiego.

VIII.  PATRONATY MEDIALNY.

MARATONY POLSKIE.
TVP 3 Odział Bydgoszcz.

IX.  UCZESTNICTWO.
Uczestnikiem BIEGU TRZEŹWOŚCI może być osoba, która spełni następujące warunki:
1.      Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
•        obowiązuje limit uczestników: dla biegu - 500, dla nordic-walking – 100,
•        zgłoszenie na stronie Internetowej: www.rowerowabrzoza.pl
         (rejestracja za pomocą Internetu jest możliwa do dnia 17.09.2019r.),
•        rejestracja po dniu 17.09.2018 na emial lub w dniu zawodów  w godz.10-13  
         w ramach obowiązującego limitu
•        podczas weryfikacji, przy pobieraniu pakietu startowego, wymagany będzie własnoręczny  
         podpis zawodnika na udział w zawodach na własną odpowiedzialność (karta zgłoszenia),
•        w przypadku osiągnięcia limitu uczestników, organizator może nie dokonywać zapisów
         przed zawodami oraz w dniu zawodów nie przyjmować wpłat od osób zapisanych.
2.      Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
3.      W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
         Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w zawodach tylko za pisemną
          zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4.      Rodzice lub opiekunowie prawni osób nieletnich w wieku 16-17 lat muszą dostarczyć
          osobiście do organizatora pozwolenie  dla osoby nieletniej na udział w zawodach.
5.      Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą wziąć udział w mini maratonie nordic-walking pod
         warunkiem startu z opiekunem, który ukończył 21 lat lub rodzicem.
6.      Każdy uczestnik przed startem w zawodach ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
7.      Regulamin zawodów, jest dostępny na stronie internetowej organizatora
        www.rowerowabrzoza.pl oraz w biurze zawodów.

X.     TRASA ZAWODÓW I PRZEBIEG ZAWODÓW.
1.      Trasa zawodów składa się z pętli liczącej łącznie 10 km, położonej na terenach między  
         Brzozą a Przyłękami.
2.      Na trasie podłoże asfaltowe ok.7 km i 3 km szutrowe-gruntowe.
         Dla nordic-walking trasa asfalt ok.3 km, pozostała cześć przebiega na terenach leśnych;
3.      Start i meta: przy Szkole Podstawowej w Brzozie ul.Postanców Wlkp. nr 50 ,
         zawodnicy na start muszą się zgłosić do godziny 14:45;
4.      Długość trasy: 10 km dla biegaczy.
5.      Długość trasy: ok.6,5 km dla uczestników nordic-walking;
6.      Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
•        biegacze – start godz.15.00,
•        uczestnicy nordic-walking – start godz.15.05.
7.      Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr;
8.      Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas netto.
9.      Punkt odżywiania będzie znajdował się na 6 na tarsie biegowej i na 3km na
         trasie nordic-walking.
10.    Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.
         Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę;
11.    Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani;
12.   Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h i 30 minut.
        Trasa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 16:30;
13.   Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 16:30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia
        z trasy.
 
XI.     OPŁATA STARTOWA
 1.      Opłata startowa dla biegaczy i nordic-walking   
           ( opłata obejmuje czpeczkę biegową  ):
50 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2019,
60 zł – opłata dokonana do dnia 21 września 2019,
70 zł – opłata płatna w dniu zawodów  - 22 września 2019,

2.      Opłata startowa dla nordic-walking wynosi:
40 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2019,
50 zł – opłata dokonana do dnia 21 września 2019,
60 zł – opłata płatna w dniu zawodów  - 22 września 2019,

3.      Z opłaty startowej są zwolnieni:
•        uczestnicy nordic-walking w wieku poniżej  18 lat oraz osoby niepełnosprawne
         biorące udział w nordic-walking,
4.      Dla uczestników powyżej 60 roku życia, oplata wynosi 50% kwot wymienionych
          w pkt. 1 i 2.
5.      Opłata startowa może być dokonana w formie przelewu bankowego
          lub przekazu pocztowego na konto organizatora:
         Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza,
         Olimpin ul. Nadrzeczna 24,
         Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824,
Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty BIEG TRZEŹWOŚCI lub NORDIC - WALKING oraz imię i nazwisko uczestnika.
6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
          i pocztowych.
7.      Przyjęci będą Ci uczestnicy, których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora
         do dnia 21 września 2019r.    w ramach obowiązującego limitu uczestników.
10.  Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
11.  Organizator dopuszcza minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z   
        udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości.Po tym terminie opłata będzie zwrócona w 50%.
12.  W dniu zawodów opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XII.   ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1.      Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
•        numer startowy,
•        medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
•        techniczna czapeczka biegowa  w pakiecie startowym dla uczestników, którzy dokonają startowej
         opłaty do dnia 10 sierpnia 2019.
•        prawo udziału w zawodach: bieg oraz nordic-walikng oznakowaną, trasą,
•        prawo do korzystania z bufetów na trasie i mecie  (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
•        pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl
         oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów  oraz każdy uczestnik otrzyma SMS
         ze swoim wynikiem,
•        pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
•        ubezpieczenie NW,
•        posiłek regeneracyjny po zawodach,
•        udział w losowaniu nagród rzeczowych, w tym roweru.

XIII.  KATEGORIE WIEKOWE ( obowiązują tylko dla biegu ).
Mężczyźni:
•        OPEN,
•        kategoria M1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 1998-2003),
•        kategoria M2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1997-1990),
•        kategoria M3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1989-1980),
•        kategoria M4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1979-1970),
•        kategoria M5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1969-1960),
•        kategoria M6 - od 60 lat 69 lat (rok ur. 1959-1950),
•        kategoria M7+ od 70 lat (rok ur. 1950 i starsi).
Kobiety:
•        OPEN,
•        kategoria K1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 1998-2003),
•        kategoria K2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1997-1990),
•        kategoria K3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1989-1980),
•        kategoria K4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1979-1970),
•        kategoria K5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1969-1960),
•        kategoria K6+ od 60 lat (rok ur. 1959 i starsze).
W biegu nie mogą startować kobiety i mężczyźni poniżej 16 roku życia.
 

XIV.  KATEGORIE WIEKOWE ( obowiązujące dla służb mundurowych )

Mężczyźni:
•        OPEN
•        kategoria M29 - do 29 lat (rok ur. 1990 i młodsi),
•        kategoria M30 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1989-1980),
•        kategoria M40 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1979-1970),
•        kategoria M50+ - od 50 lat (rok ur. 1969 i starsi),
Kobiety:
•        OPEN,
•        kategoria K29 - do 29 lat (rok ur. 1990 i młodsze),
•        kategoria K30 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1989-1980),
•        kategoria K40 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1979-1970),
•        kategoria K50+ - od 50 lat (rok ur. 1969 i starsze)       

XV.   KLASYFIKACJA I NAGRODY – BIEG.
1.      Zwycięzcami w kategoriach OPEN bieg (Kobiet i Mężczyzn) zostaną zawodnicy,
         którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę  nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.      Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i  
         płeć zostaną uczestnicy którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą żadnego
         punktu kontrolnego.
3.      W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety – najlepsi z czasami otrzymają nagrody finansowe,  
          tj. kupony wartościowe, które będzie można zrealizować w sklepie sportowym wskazanym
          przez organizatora.
4.      Wartość ww. kuponów dla kategorii OPEN:
a.      1m - 500zł,
b.      2m - 300zł,
c.      3m - 200zł,
d.      4m - 150zł,
e.      5m - 100zł
do zrealizowania w sklepie sportowym wskazanym przez organizatora.
5.     Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 5 zostaną wręczone trofea sportowe
        oraz nagrody rzeczowe dla miejsc 1 -3 .
7.      Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji
         generalnej.
 
XVI.  KLASYFIKACJA – SŁUŻBY MUNDUROWE.
Prowadzona będzie dla czynnych zawodowo, będących na emeryturze oraz pracowników cywilnych (Wojsko /nie tylko Polskie/, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna i inne formacje).

W klasyfikacji tej zostanie wyłoniony zwycięzca (mężczyźni, kobiety) o Puchar Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.  
 1.      Zwycięzcami w kategoriach OPEN bieg (Kobiet i Mężczyzn) zostaną zawodnicy
          zarejestrowani, jako służby mundurowe, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie
          pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.      Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i
         płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą
         żadnego punktu kontrolnego.
3.      W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety – najlepsi z czasami otrzymają trofea sportowe
          (m. 1-6).
4.      Ponadto w każdej kategorii wiekowej dla służb mundurowych od miejsca 1 do 3 zostaną
         wręczone trofea sportowe.
5.      Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie będą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji
         generalnej.
6.      Dla służb mundurowych zostaną wyłonione najszybsze drużyny – klasyfikowany jest łączny
          czas 5 zawodników z tej samej JW., instytucji.
7.      Nagrody w klasyfikacji drużynowej – trofea sportowe – miejsca 1-5.
8.      Dla klasyfikacji drużynowej służb mundurowych,  skład drużyny - nazwa oraz imiona i
         nazwiska zawodników musi byś zgłoszony do organizatora do 14 września 2018 w formie
         pisemnej : email: info@rowerowabrzoza.pl lub faks  52 323 20 23.

XVII. KLASYFIKACJA DODATKOWA – BIEG – POLSKI ZAWODNIK.
1.      W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety – najlepsi zawodnicy od miejsca 1 do 3 posiadający
          polskie obywatelstwo otrzymają nagrody finansowe.
2.      Nagrody finansowe: 1m - 500zł, 2m - 300zł, 3m - 200zł, - kwoty netto.
3.      Nagrody finansowe zostają wypłacone w terminie 7 dni  w formie przelewu bankowego na
         konto  wskazane przez zawodnika.

XVIII. KLASYFIKACJA DODATKOWA – NAJSZYBSZA DRUŻYNA.
1.      Klasyfikacja – łączny czas 5 zawodników z tej samej drużyny.
2.      Klasyfikowani są zawodnicy danej drużyny, którzy legitymują się, co najmniej 10         
         wcześniejszymi startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny do biegu.
3.      Skład drużyny - nazwa oraz imiona i nazwiska zawodników musi być zgłoszony do
         organizatora do 14 września 2018 w formie pisemnej :
          email: info@rowerowabrzoza.pl lub faks  52 323 20 23.
3.      Nie będzie klasyfikowana drużyna utworzona tylko i wyłącznie dla VIII Biegu Trzeźwości.
4.      Klasyfikacja – miejsca od 1-3.
5.      Nagrody: I miejsce specjalne koszulki biegowe oarz trofea sportowe i nagrody rzeczowe,
         II i III miejsca  trofea sportowe

XIX.  KLASYFIKACJA DODATKOWA – NAJSZYBSZA RODZINA

1.      Zostanie wyłoniona najszybsza biegająca rodzina.
2.     Klasyfikowany jest łączny czas dwóch członków rodziny. By rodzina została sklasyfikowana
        musi biec, co najmniej dwóch członków rodziny w dowolnej konfiguracji. Liczy się tylko
        pierwsza grupa pokrewieństwa, i tak: żona, mąż, dzieci, brat, siostra.  
3.      Klasyfikacja od miejsca od 1-5.
4.      Nagrody - trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe - sprzęt turystyczny i AGD.

XX.    CZAS BIEGU.
1.    Dla zawodnika i zawodniczki, którzy poprawią dotychczasowe rekordy trasy:
       dla mężczyzn - KIPYEGO Barnaba 29:55.05 ( rok 2018 ), dla kobiet - Olga Ochal 34:04.06 ( rok 2012 ) –
       nagroda finansowa: 1 000zł - kwota netto.
2.   Nagrody finansowe zostają wypłacone w terminie 7 dni  w formie przelewu bankowego
      na konto  wskazane przez zawodnika.

XXI.    KLASYFIKACJA I NAGRODY – NORDIC-WALKING
1.      Zwycięzcami w kategoriach OPEN (kobiet i mężczyzn) zostaną zawodnicy, którzy w danej
          dyscyplinie, w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.      W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety – najlepsi z czasami otrzymają trofea sportowe oraz
          nagrody rzeczowe od  miejsca 1 do 5.
3.      W kategorii wiekowej mężczyźni i kobiety – najlepsi z czasami otrzymają trofea sportowe
          oraz nagrody rzeczowe od  miejsca 1 do 3.
4.      Trofea sportowe i nagrody rzeczowe wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania
         zawodów.
5.      Nagrody w kategoriach wiekowych nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji open.
6.      Podział na kategorie wiekowe NW :
Mężczyźni:
•        kategoria M35                   - do 35 lat (rok ur. do 1984),
•        kategoria M36-45             -  od 36 l do 45 lat (rok ur. 1983 -1974),
•        kategoria M46-55             -  od 46 l do 55 lat (rok ur.1973 -1964),
•        kategoria M56+                 - od 56  (rok ur.1963  i starsi).
 Kobiety:
•        kategoria K35                   - do 35 lat (rok ur. do 1984),
•        kategoria K36-45             -  od 36 l do 45 lat (rok ur. 1983 -1974),
•        kategoria K46-55             -  od 46 l do 55 lat (rok ur.1973 -1964),
•        kategoria K56+                 - od 56  (rok ur.1963  i starsze)
 
XXII.  PROTESTY
1.      Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia  
          wyników do 3 dni po zawodach  liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego.
2.      Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja
         końcowa zawodów.

XXIII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1.      Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, poruszać się tylko po oficjalnie
          wytyczonej trasie.
2.      Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów – nie
         dotyczy tylko miejsca bufetu..
3.      Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
4.      W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

XXIV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
          przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem
          uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub
          po zawodach.
2.      Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
         niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3.      Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne
         szkody.
4.      Przez akceptację niniejszego regulaminu, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
         prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w
         razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
5.      Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do
         koszulek sportowych na piersiach.
6.      Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w
         całości.
7.      W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
8.      Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
9.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
10.    Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich
         organizator nie odpowiada.
11.    Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
         relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
         organizatorów i patronów medialnych.
12.    Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu, mogą być
         wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
13.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
       organizatorów jest decyzją ostateczną.
14.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Główny sędzia zawodów: Zbigniew Wiśniewski

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem