Regulamin - XII Rodzinny Rajd Rowerowy, Biegi Dla Dzieci.

REGULAMIN. 
FESTIWAL SPORTOWO-TURYSTYCZNY, BRZOZA - PRZYŁĘKI 2018.
XII  RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO, BIEGI DLA DZIECI.

I.    Cel imprezy.

1.    Popularyzacja turystyki rowerowej , promocja zdrowego  i  aktywnego
       wypoczynku oraz  krzewienie trzeźwości i abstynencji jako podstawy
       spędzania wolnego czasu.
2.    Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
3.    Popularyzacja  turystycznych imprez jako doskonałej formy wypoczynku.
4.    Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska.
5.    Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
6.    Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i  postaw społecznych
       wśród rodziców, dzieci i młodzieży,
7.    Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych  Gminy Nowa Wieś Wielka,
       Białe Błota  i Powiatu Bydgoskiego,
8.    Popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy,
9.    Popularyzacja imprez biegowych dla dzieci jako doskonałej formy aktywnego spędzenia czasu.

II.   Nazwa  imprezy.

•   XII Rodzinny Rajd  Rowerowy,  Festiwal Sportowo -Turystyczny, Brzoza - Przyłęki 2018

III. Termin  imprezy.

•    23  września 2018r., Niedziela.

IV.  Miejsce  i ilość uczestników.

1.    Start rajdu godz. 13.30 - start rajdu rowerowego,  plac przy Szkole Podstawowej w Brzozie -    ul.Powstańców Wlkp. 50
2.    Ilość uczestników – ok. 500  rowerzystów.

V.  Biegi dla Dzieci - Brzoza , szkoła Podstawowa w Brzozie, ul.Powstańców Wlkp. 50.

1. W ramach festiwalu sportowego w Brzozie  na boisku szkolnym odbędą się również biegi - dla dzieci.
2. Zapisy przez Internet do 20 września 2018 lub z rodzicami  od godz. 9,00 - boisko w Brzozie.
3. Udział jest nieodpłatny.
4. Start biegów  - zapisy godz. 11.00  – boisko szkolne w Brzozie.
5. Godz.11,30 Bieg Malucha - do lat 4  dystans 80 m.
6. Kolejne biegi : Bieg Przedszkolaka - wiek 4 -6 lat -  dystans 150 m,
                         Bieg Szkolniaka - wiek 7 - 9  lat -  dystans 300m,
                         Bieg Ucznia  - wiek 10 - 13 lat - dystans 600m  
                        ( osobno dla chłopców  i dziewcząt ) .
7. Każde dziecko na mecie otrzyma medal, soczek i ciasto z miejscowej cukierni Brzoza.
8.W biegach dla dzieci nie będzie prowadzona klasyfikacja wynikowa.
9.Biegi prowadzi Grzegorz Stefanko, Jarosław Willma i Andrzej Boryskin  (Brzoza Biega).
10.Na boisku dla dzieci dodatkowo będzie prowadzony kącik malucha - malowanie buziek oraz zajęcia animacyjne.

VI.Organizatorzy.

1.    Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA” ,
2.    Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.
3.    Urząd Gminy Białe Błota.
4.    Współpraca : Szkoła Podstawowa w Brzozie,  OSP w Brzozie,  Sołectwo Olimpin,
       Sołectwo Brzoza,  Sołectwo Przyłęki, Gimnazjum w Brzozie,     Nadleśnictwo Bydgoszcz.
5.    Osoby kontaktowe :
•      Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza - Zbigniew Wiśniewski.

VI. Patronat.

Wójt  Gminy Nowa Wieś Wielka  Wojciech Oskwarek.
Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych.

VIII.    Trasa rajdu.

1.    Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega z Brzozy przez Olimpin do Przyłęk i dalej do Brzozy .
2.    Trasa rajdu w większości przebiega przez drogi gminne ( asfalt , kostka, droga leśna ) .
3.    Przejazd rowerzystów  drogami publicznymi zabezpiecza Policja, OSP z Brzozy oraz służby organizatora.

IX.    Program  rajdu.

23 września 2018r. niedziela,   Brzoza,

  • godz. 11.00 - 13.15 – wydawanie pakietów startowych dla uczestników rajdu – plac przy Szkole Podstawowej w Brzozie,  ul.Powstańców Wlkp. 50 - byłe Gimzjum,
  • godz. 13.20 - odprawa techniczna dla rajdu rowerowego,
  • godz. 13.30 - start rajdu rowerowego,  plac przy Szkole Podstawowej w Brzozie -    ul.Powstańców Wlkp. 50,
  •  godz. 13.30 - 14.45 przejazd  rajdu rowerowego na trasie Brzoza - Przyłęki - Brzoza ,
  •  godz. 14.50 - zakończenie rajdu - meta rajdu - plac przy szkole w Brzzoie, powitanie rowerzystów,   otwarcie  XII Festiwalu Sportowego,
  • godz. 15.00 - start VIII BIEGU TRZEŹWOŚCI i Nordic-Walking - parking przy szkole w Brzozie,
  •  godz. 15.15 -16.00 - rozstrzygnięcie konkurencji rajdowych - dla uczestników rajdu rowerowego - plac przy szkole w Brzozie
  •  godz. 16.00 - 17.30 dekoracje zwycięzców biegu i nordic-walking.
  •  godz. 17.45 - losowanie roweru wśród uczestników rajdu rowerowego, biegu i nordic-walking,
  •  godz. 18.00 - zakończenie festiwalu.

X.    Warunki uczestnictwa  w   rajdzie.

1.    Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. Prawo do udziału startu mają osoby, które ukończyły 10 lat.
2.    Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym na stronie organizatora
       oraz w biurze rajdu.
3.    Biuro rajdu rowerowego będzie czynne w dniu rajdu od godz. 11,00 do godz. 11,30 - Brzoza,   Szkoła   Podstawowa,
       ul.Powstańców Wlkp. 50 -  byłe Gimnazjum.

4.    Uczestnicy rajdu spoza ( adres zamieszkania) terenu Gminy Nowa Wieś Wielka mają
       obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do rajdu.
5.    Zgłoszenie można dokonać przez Internet  na stronie www.rowerowabrzoza.pl   do dnia 17 września 2018r.
6.    Nr startowe każdy uczestnik otrzymuje wg. kolejności zgłoszeń prze Internet.
7.    Uczestnicy , którzy się nie zgłosili przez Internet otrzymają  nr startowe wg. kolejności przybycia  do biura  rajdu.
8.    Otrzymane na rajd  nr startowe obowiązują również  w trakcie zawodów rowerowych na orientację.
9.  Ilość  nr startowych jest ograniczona do 500.

XI. Uczestnicy rajdu zobowiązaniu są do.

1.    Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się
       decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu  (pilotów) .
2.    Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu,
       który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się rowerem  po drogach.
3.    Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Przejazd rajdu zabezpiecza Ochotnicza Straż Pożarna z Brzozy i
        Policja  nie  mniej jednak  uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie  przestrzegać 
       przepisy  o ruchu drogowym.
4.    Rajd odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
5.    Posiadana  sprawnego technicznie roweru.
6.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz
       odpowiedni  wcześniej zasygnalizowany.
7.    Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
8.    Obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania  i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych,
        szkółkach leśnych i  terenach prywatnych.
9.    W czasie całej imprezy -  rajdu i zawodów  rowerowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
10.  Zawody rowerowe w jeździe na orientacje odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą  zachować
        szczególną ostrożność i  zobowiązują się bezwzględnie  przestrzegać  przepisy  o ruchu drogowym.
11.   Przy zjazdach nie należy  rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
12.   Podczas jazdy w kolumnie jedziemy rzędem jeden za drugim.
13.    Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
14.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz
         odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
15.   Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów , wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne
       sytuacje wymagające postoju uczestnika  muszą  odbywać się w miejscu nie utrudniającym  jazdy innym uczestnikom rajdu.
16.   Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
17.   W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii  lub    innej przyczyny, uczestnik  dzwoni na telefony alarmowe
        znajdujące się nr startowym.
18.   Uczestnik który nie może kontynuować jazdy jest zabierany włącznie z rowerem  przez samochód techniczny.

XII.     Opłaty i świadczenia dla uczestników.

1.    Świadczenia  dotyczą uczestników rajdu i  zawodów rowerowych.
2.    Udział w rajdzie oraz rodzinnych zawodach w jeździe rowerem na orientację dla wszystkich jest nieodpłatny.
3.    Wszyscy uczestnicy rajdu i rodzinnych zawodów  w jeździe rowerem na orientację   otrzymują.
•     nr startowy  - etykieta na rower,
•     ciepły posiłek ,
•     zabezpieczenie medyczne w trakcie rajdu i zawodów rowerowych,
•     pierwsze 100 osób zarejestrowanych przez Internet otrzyma imienny nr startowy
•     elementy odblaskowe dla najmłodszych uczestnikow rajdu.

XIII.    Konkurencje rajdowe.

    NAJMŁODSZY ROWERZYSTA - uczestnikiem tego konkursu są  najmłodsi  rowerzyści   jadący samodzielnie ( podchodzą  z rowerem ) . Konkurs  zostanie przeprowadzony wśród 5 najmłodszsych uczestników z rodzicami, którzy wezmą udział zabawie sprawnościowej  - nagroda główna rower dziecięcy.
    NAJSTARSZY ROWERZYSTA - wśród 5 najstarszych uczestników ( osobno panowie i osobno  panie )  zostanie  przeprowadzany dodatkowy konkurs   nagroda główna rower.
    RODZINA RAJDU - najliczniejsza rodzina jadąca w rajdzie ( mama , tata i dzieci ) - w przypadku tej samej ilości dzieci decyduje wiek najmłodszego dziecka -  nagroda sprzęt turystyczny.
   
XVI.    Postanowienie  końcowe.

1.    Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie i zawodach rowerowych na własną odpowiedzialność.
2.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu
        rowerowego.
3.    W czasie rajdu i  zawodów rowerowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4.    Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu i zawodów rowerowych.
6.    Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
7.    Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników  rajdu i
       zawodów  rowerowych w których  brali oni udział.
8.    Udział w rajdzie i zawodach  jest dobrowolny.
9.    W rajdzie i zawodach rowerowych uczestnik  startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych
      zastanych na trasie, a  w razie wypadku nie  będzie  dochodzić  odszkodowania od organizatorów.
10.   Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
11.  Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych
       w mediach  oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
12.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest
       decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
{jcomments off}