Regulamin

 

Regulamin

I. Cel imprezy:
1. Integracja mieszkańców miasta i gmin sąsiadujących.
2. Promocja Bydgoszczy jako miejsca o długoletnich tradycjach kulturalnych oraz doskonałych walorach turystycznych.
3. Podkreślenie wkładu Urzędu Miasta Bydgoszczy w rozwój infrastruktury turystycznej mającej na celu zwiększenie atrakcyjności Bydgoszczy oraz dostępności i wykorzystania potencjału kulturalnego, krajoznawczo-turystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego miasta i okolic.
 

II. Nazwa imprezy:
Bydgoskiego Święto Cykliczne


III. Termin imprezy:
12/06/2022r.


IV. Miejsce startu:
1. Rozpoczęcie wydawania zestawów startowych dla uczestników: 8:30
2. Start Rajdu: 10:00 – Stary Rynek

V. Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna
2. Partnerzy: Miasto Bydgoszcz, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Przedsiębiorstwo Rowerowe.
 

VI. Trasa Rajdu:
1. Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega drogami publicznymi bądź o ograniczonym dostępie.
2. Start Rajdu ma miejsce ze Starego Rynku w Bydgoszczy.
3. Meta Rajdu ma miejsce na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku.
4. Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
5.Organizator zapewnia pomoc medyczną dla uczestników. Samochód techniczny oraz pomoc medyczna będą jechać na końcu kolumny rowerzystów,
6. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie
przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

 

VII. Warunki uczestnictwa w Rajdzie.
1. Opłata startowa wynosi 20 zł bez posiłku oraz 30 zł z posiłkiem.
2. Do samodzielnego startu mają prawo osoby, które ukończyły 16 lat.
3. Osoby poniżej 16. roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osoby dorosłej. Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu, dostępnym na stronie organizatora www.masa.bydgoszcz.pl lub podczas imprezy.
4. Uczestnik zgłaszający się do rajdu akceptuje w całości regulamin z następującą klauzulą: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy rowerowej o nazwie Rajd rowerowy z okazji Bydgoskiego Święta Cyklicznego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą cywilną i prawną odpowiedzialność za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku młodzieży poniżej 16 roku życia- bierze ona udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję. Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu rowerowego z okazji Bydgoskiego Święta Cyklicznego.

 

VIII. Zobowiązania uczestników rajdu:
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzją kierownika rajdu oraz osób zabezpieczających przejazd- ubranych w pomarańczowe kamizelki odblaskowe. 
2. Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej bądź innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności o poruszaniu się rowerem po drogach. 
3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
4. Każdy manewr na drodze wykonywany przez uczestnika musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
5. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią.
6. W trakcie całego rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedać innych uczestników rajdu. Należy kontrolować osiąganą prędkość za pomocą hamulców.
8. Należy jechać równo i spokojnie w ustalonych wcześniej szyku. Niedopuszczalne jest umyślne tarasowanie drogi innym oraz ciągła zmiana pozycji.
9. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika muszą odbywać się w miejscu nie utrudniającym jazdy innym uczestnikom rajdu.
10. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do niezaśmiecania trasy rajdu

11. Uczestnik, który spowoduje straty w zdrowiu lub życiu innych uczestników ruchu drogowego albo straty materialne, w wyniku złamania przepisów niniejszego regulaminu, ponosi odpowiedzialność karną i finansową za to zdarzenie.
 

IX. Postanowienia końcowe.
1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu.
3. Organizator zapewnia podczas imprezy służbę medyczną.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania rajdu.
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników innym uczestnikom bądź osobom trzecim organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
7. Za skutki naruszenia przepisów kodeksu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
8. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
10. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.
11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania

Miasto Bydgoszcz
Bazar Rowerowy
Animilandia