Regulamin

 

 REGULAMIN 2 BYDGOSKIEGO BIEGU PO ODDECH 

 

Organizator: Stowarzyszenie Waleczne Serca 

 

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 

Sponsorzy: 

– Sponsor główny: Fale Loki Koki

– Sponsor wspierający: Vertex

– Sponsor: Dingo Sp. Z o.o. 

– CDI Konsultanci Budowlani

 

Partnerzy Biegu: 

- Zabezpieczenie medyczne DuoMedic S.C. B.Kalwat, W.Lipiński 

- Pomiar czasu B4SPORT 

 

Patronat medialny: 

- TVP Bydgoszcz 

- Tygodnik Bydgoski 

 

I. CEL ZAWODÓW 

1. Pozyskanie środków na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, w tym zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych na mukowiscydozę i wsparcie finansowe w zakupie leków. 

2. Pozyskanie środków dla Zespołu Terapeutycznego do spraw Mukowiscydozy działającego w WSD im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy. 

3. Budowanie świadomości społecznej na temat mukowiscydozy. 

4. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia. 

5. Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę. 

6. Promocja miasta Bydgoszcz 

 

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU 

1. Bieg odbędzie się w dniu 3 października 2021 r. w Bydgoszczy. 

2. Linia startu i meta znajdować się będą w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku na Polanie Różopole w Bydgoszczy. 

3. Start zawodów: godzina 11:00 

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. 

5. Zakończenie zawodów: godzina 12:00, zakończenie dekoracji zawodników oraz imprez towarzyszących ok godziny 14:00 

 

III. TRASA, DYSTANS 

1. Trasa przebiegać będzie ścieżkami w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku. 

2. Planowany dystans to 5 km ( dwa okrążenia po 2,5km wyznaczoną trasą). 

 

IV. LIMIT I POMIAR CZASU 

1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 325 osób opłaconych. 

2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzina. 

3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

4. Punkt pomiaru czasu rozmieszczony będzie na starcie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 16 lipca do 19 września drogą elektroniczną na dedykowanej stronie internetowej www.b4sportonline.pl/bydgoski_bieg_po_oddech/ 

2. Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy podać imię i nazwisko asystenta. 

3. Pakiety startowe odbierać można od dnia 30 września w godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. 

 

VI. UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają wszyscy bez ograniczeń wiekowych. 

2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów. 

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

4. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach. Niedostarczenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej sytuacji nie będzie zwracana. 

5. Dla osób zapisanych na bieg w terminie do 19 września 2021 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 19 września organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta. 

6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. 

7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Zawodnicy w koszulkach innych niż otrzymane w pakiecie startowym mogą zostać wykluczeni z biegu, a ich wynik nie zostanie uwzględniony w kwalifikacji końcowej. 

8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. 

9. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. 

10. Dopuszcza się udział zawodników wraz z psami. Podstawowym warunkiem jest okazanie w biurze zawodów podczas odbierania pakietu aktualnej książeczki szczepień na wściekliznę. Kolejny warunek to trzymanie psa na smyczy przed biegiem i w trakcie trwania biegu tak aby nie miał możliwości zerwania się z niej. 

 

VII. OPŁATY 

 

CAŁKOWITY DOCHÓD UZYSKANY W RAMACH ORGANIZACJI BIEGU ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA CELE CHARYTATYWNE OPISANE W ROZDZIALE I NINIEJSZEGO REGULAMINU. 

1. Opłata startowa za udział dalej zwana darowizną przekazaną na cele statutowe stowarzyszenia Waleczne Serca pozwala na udział w biegu. 

 Opłata (darowizna): Wszyscy uczestnicy 60zł. 

1. W razie wolnych miejsc, zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. Opłata startowa uiszczana w biurze zawodów wynosić będzie 90zł. 

2. Osoby zapisane poprzez stronę zapisów nie mają możliwości opłaty startu w dniu wydarzenia. 

3. Osoby ,które chcą otrzymać koszulkę techniczną o wybranym rozmiarze i zapisały się do 19.09.2021 zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udział w wydarzeniu do 19.09.2021 roku. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu. 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Bydgoszczy na trzy dni przed zawodami. 

2. Organizator poinformuje o dokładnym miejscu i godzinach urzędowania biura na stronie wydarzenia ,oraz na stronie zapisów co najmniej tydzień przed biegiem. 

3. Biuro zawodów w dniu biegu będzie znajdować się w Leśny Park Kultury i Wypoczynku na Polanie Różopole w Bydgoszczy, gdzie odbywać będzie się całe wydarzenie. Godziny urzędowania biura w dniu zawodów od 9:00 do 10:40. 

4. Pakiety startowe nie odebrane w dniu biegu do godziny 10:40 przechodzą na własność organizatora ,który w to miejsce może zapisać nowych uczestników wydarzenia.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

 

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator zastrzega sobie również prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego wykorzystywania wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu i zawierających zarejestrowane wizerunki uczestników biegu w celach promocyjnych oraz informacyjnych organizatora i sponsorów, co uczestnik przyjmuje do wiadomości. 

3. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

 

XI. KLASYFIKACJA 

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w poszczególnych kategoriach: 

a. Klasyfikacja Open Kobiety 

b. Klasyfikacja Open Mężczyzn

 

Kategorie Wiekowe Dzieci: 

D0 – 0 do 6 Lat 

D1 – 7 do 12 Lat 

D2 – 13 do 17 Lat 

Kategorie Wiekowe Dorosłych:

K20- od 18 do 29 lat, K30- od 30 do 39 lat, K40- od 40 do 49 lat, K50- od 50 do 59 lat, K 60 ,K70+

M20- od 18 do 29 lat, M30- od 30 do 39 lat, M40- od 40 do 49 lat, M50- od 50 do 59 lat, M 60 ,M70+

 

XII. NAGRODY 

Laureaci otrzymują okolicznościowe statuetki za zajęte miejsca na podium. 

Po dekoracji wszystkich zawodników z miejsc na podium odbędzie się losowanie upominków od sponsorów wśród wszystkich uczestników biorących udział w biegu. 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Kontakt do organizatora tel. 509-711-408, e-mail: bydgoskibiegpooddech@gmail.com 

2. Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach bez asystenta. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów. 

4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

5. Komisję sędziowską powołuje Organizator. 

6. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Stowarzyszenie Waleczne Serca. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące. 

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie zapisów na bieg. 

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

 

 

Fale Loki Koki
Vertex
Bydgoski Bieg po Oddech
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Waleczne Serca

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem